Forum Linux.pl

Sprzęt => Karty graficzne => Wątek zaczęty przez: w 2005-10-30, 18:06:19

Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: w 2005-10-30, 18:06:19
Jak w tytule nie wiem jak to skonfigurować w linuksie jest to połaczenie Wi-Fi a w Windowsie konfiguruje to sie jako pppoe w linuksie probowałem ale cos jest nie tak! I niestety nie mogę sie cieszyć netem na linuksie. Jezeli ktoś moze mi pomóc proszę o kontakt na gg 7486137 !
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: Piotr Chmura w 2005-10-30, 22:55:58
http://rtfm.killfile.pl
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: w 2005-10-30, 15:30:43
Witam.
mam Mandrake (Mandriva??) LE 2005
Chcę zainstalować stery: NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1.run
(w readme z najnowszych nie ma mojego GeForce'a 256 więc wybor padł na te)

niby wszystko pięknie ale na koniec wyskakuje:
ERROR: Unable to load the kernel module 'nvidia.ko'.  This is most likely
       because the kernel module was built using the wrong kernel source files.
       Please make sure you have installed the kernel source files for your
       kernel; on Red Hat Linux systems, for example, be sure you have the
       'kernel-source' rpm installed.  If you know the correct kernel source
       files are installed, you may specify the kernel source path with the
       '--kernel-source-path' commandline option.

mam zainstalowany kernel-source-2.6.11-6mdk.rpm (z 3-go CD)
w usr/src/ mam ściągnięte odpowiednie jądro i zrobione dowiązanie:
"ln -s usr/src/linux-2.6.11-6mdk /usr/src/linux"
z linuxa jestem raczej zielony więc uprzejmie proszę o pomoc

wrzucam też loga z instalacji:

nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Sun Oct 30 16:02:18 2005

option status:
  license pre-accepted    : false
  update                  : false
  force update            : false
  expert                  : false
  uninstall               : false
  driver info             : false
  no precompiled interface: false
  no ncurses color        : false
  query latest driver ver : false
  OpenGL header files     : false
  no questions            : false
  silent                  : false
  no backup               : false
  kernel module only      : false
  sanity                  : false
  add this kernel         : false
  no runlevel check       : false
  no network              : false
  no ABI note             : false
  no RPMs                 : false
  force tls               : (not specified)
  force compat32 tls      : (not specified)
  X install prefix        : /usr/X11R6
  OpenGL install prefix   : /usr
  compat32 install prefix : (not specified)
  installer install prefix: /usr
  utility install prefix  : /usr
  kernel name             : (not specified)
  kernel include path     : (not specified)
  kernel source path      : (not specified)
  kernel output path      : (not specified)
  kernel install path     : (not specified)
  proc mount point        : /proc
  ui                      : (not specified)
  tmpdir                  : /root/tmp
  ftp mirror              : ftp://download.nvidia.com
  RPM file list           : (not specified)

Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
   ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
   rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: Yes)
-> No matching precompiled kernel interface was found on the NVIDIA ftp site;
   this means that the installer will need to compile a kernel interface for
   your kernel.
-> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.11-6mdk/source'
-> Performing CC test with CC="cc".
-> Performing rivafb check.
-> Cleaning kernel module build directory.
   executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'...
   rm -f -f nv.o nv-vm.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv.o nv-vm.o os-
   agp.o os-interface.o os-registry.o nvidia.mod.o
   rm -f -f build-in.o nv-linux.o *.d .*.{cmd,flags}
   rm -f -f nvidia.{o,ko,mod.{o,c}} nv_compiler.h *~
   rm -f -rf .tmp_versions
-> Building kernel module:
   executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.11-6mdk/sou
   rce SYSOUT=/lib/modules/2.6.11-6mdk/build'...
   
   NVIDIA: calling KBUILD...
   make CC=cc KBUILD_OUTPUT=/lib/modules/2.6.11-6mdk/build KBUILD_VERBOSE=1 -C
   /lib/modules/2.6.11-6mdk/source SUBDIRS=/root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x8
   6-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv modules
   make -C /lib/modules/2.6.11-6mdk/build      
   KBUILD_SRC=/usr/src/linux-2.6.11-6mdk        KBUILD_VERBOSE=1   
   KBUILD_CHECK= KBUILD_EXTMOD="/root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-
   pkg1/usr/src/nv"   
           -f /usr/src/linux-2.6.11-6mdk/Makefile modules
   mkdir -p /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/.tmp
   _versions
   make -f /usr/src/linux-2.6.11-6mdk/scripts/Makefile.build obj=/root/tmp/self
   gz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv
   echo #define NV_COMPILER "`cc -v 2>&1 | tail -n 1`" > /root/tmp/selfgz784
   9/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/nv_compiler.h
     cc -Wp,-MD,/root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/
   .nv.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i586-mandrake-linux-gnu/3.4.3/includ
   e -D__KERNEL__ -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-2.6.11-6mdk/include  -I
   /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wstric
   t-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -ffreestanding
   -O2 -fno-omit-frame-pointer -pipe -mpreferred-stack-boundary=2 -fno-unit-at-
   a-time -march=i686 -I/usr/src/linux-2.6.11-6mdk/include/asm-i386/mach-defaul
   t -Iinclude/asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement  -I/root/tmp
   /selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wret
   urn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -
   Wno-multichar -Werror -O -fno-common -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-
   error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNTRM -D_GNU_SOURCE -D_LO
   OSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSI
   ON=0 -DNV_PATCHLEVEL=7167 -DNV_UNIX -DNV_LINUX -DNV_INT64_OK -DNVCPU_X86 -UD
   EBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT
   -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_PCI_DISABLE_DEVICE_PRESENT -DNV_CLASS_SIM
   PLE_CREATE_PRESENT
    -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -DKBUILD_BASENAME=n
   v -DKBUILD_MODNAME=nvidia -c -o /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-71
   67-pkg1/usr/src/nv/nv.o /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/
   usr/src/nv/nv.c
   In file included from include/linux/dmapool.h:14,
                    from include/linux/pci.h:863,
                    from /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/us
   r/src/nv/nv-linux.h:69,
                    from /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/us
   r/src/nv/nv.c:14:
   include/asm/io.h: In function `check_signature':
   include/asm/io.h:242: warning: wrong type argument to increment
   /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In func
   tion `nvidia_init_module':
   /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/nv.c:970: war
   ning: `pm_register' is deprecated (declared at include/linux/pm.h:106)
   /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1036: wa
   rning: `pm_unregister' is deprecated (declared at include/linux/pm.h:111)
   /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In func
   tion `nvidia_exit_module':
   /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1119: wa
   rning: `pm_unregister' is deprecated (declared at include/linux/pm.h:111)
     cc -Wp,-MD,/root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/
   .nv-vm.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i586-mandrake-linux-gnu/3.4.3/inc
   lude -D__KERNEL__ -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-2.6.11-6mdk/include
   -I/root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wstr
   ict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -ffreestandin
   g -O2 -fno-omit-frame-pointer -pipe -mpreferred-stack-boundary=2 -fno-unit-a
   t-a-time -march=i686 -I/usr/src/linux-2.6.11-6mdk/include/asm-i386/mach-defa
   ult -Iinclude/asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement  -I/root/t
   mp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wr
   eturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -
   Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -O -fno-common -MD -Wsign-compare -Wno
   -cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNTRM -D_
   GNU_SOURCE -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNV_MAJOR_VERSION=1
   -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=7167 -DNV_UNIX -DNV_LINUX -DNV_INT64_OK
   -DNVCPU_X86 -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_REMAP_PFN
   _RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_PCI_DISABLE_DEVICE_PRESENT
   -DNV_CLASS_SIMPLE_CREATE_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRES
   ENT -DMODULE -DKBUILD_BASENAME=nv_vm -DKBUILD_MODNAME=nvidia -c -o /root/tmp
   /selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/nv-vm.o /root/tmp/self
   gz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/nv-vm.c
   In file included from include/linux/dmapool.h:14,
                    from include/linux/pci.h:863,
                    from /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/us
   r/src/nv/nv-linux.h:69,
                    from /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/us
   r/src/nv/nv-vm.c:14:
   include/asm/io.h: In function `check_signature':
   include/asm/io.h:242: warning: wrong type argument to increment
     cc -Wp,-MD,/root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/
   .os-agp.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i586-mandrake-linux-gnu/3.4.3/in
   clude -D__KERNEL__ -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-2.6.11-6mdk/include
    -I/root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wst
   rict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -ffreestandi
   ng -O2 -fno-omit-frame-pointer -pipe -mpreferred-stack-boundary=2 -fno-unit-
   at-a-time -march=i686 -I/usr/src/linux-2.6.11-6mdk/include/asm-i386/mach-def
   ault -Iinclude/asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement  -I/root/
   tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -W
   return-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arit
   h -Wno-multichar -Werror -O -fno-common -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -W
   no-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNTRM -
   D_GNU_SOURCE -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNV_MAJOR_VERSION=
   1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=7167 -DNV_UNIX -DNV_LINUX -DNV_INT64_
   OK -DNVCPU_X86 -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_REMAP_
   PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_PCI_DISABLE_DEVICE_PRES
   ENT -DNV_CLASS_SIMPLE_CREATE_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_VMAP_4_
   PRESENT -DMODULE -DKBUILD_BASENAME=os_agp -DKBUILD_MODNAME=nvidia -c -o /roo
   t/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/os-agp.o /root/tm
   p/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c
   In file included from include/linux/dmapool.h:14,
                    from include/linux/pci.h:863,
                    from /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/us
   r/src/nv/nv-linux.h:69,
                    from /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/us
   r/src/nv/os-agp.c:24:
   include/asm/io.h: In function `check_signature':
   include/asm/io.h:242: warning: wrong type argument to increment
     cc -Wp,-MD,/root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/
   .os-interface.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i586-mandrake-linux-gnu/3.
   4.3/include -D__KERNEL__ -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-2.6.11-6mdk/i
   nclude  -I/root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv -Wa
   ll -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -ffre
   estanding -O2 -fno-omit-frame-pointer -pipe -mpreferred-stack-boundary=2 -fn
   o-unit-at-a-time -march=i686 -I/usr/src/linux-2.6.11-6mdk/include/asm-i386/m
   ach-default -Iinclude/asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement  -
   I/root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimpl
   icit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpoint
   er-arith -Wno-multichar -Werror -O -fno-common -MD -Wsign-compare -Wno-cast-
   qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNTRM -D_GNU_SO
   URCE -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_M
   INOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=7167 -DNV_UNIX -DNV_LINUX
    -DNV_INT64_OK -DNVCPU_X86 -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM
   -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_PCI_DISABLE_
   DEVICE_PRESENT -DNV_CLASS_SIMPLE_CREATE_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -
   DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -DKBUILD_BASENAME=os_interface -DKBUILD_MODNAME=
   nvidia -c -o /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/
   os-interface.o /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/n
   v/os-interface.c
   In file included from include/linux/dmapool.h:14,
                    from include/linux/pci.h:863,
                    from /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/us
   r/src/nv/nv-linux.h:69,
                    from /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/us
   r/src/nv/os-interface.c:26:
   include/asm/io.h: In function `check_signature':
   include/asm/io.h:242: warning: wrong type argument to increment
     cc -Wp,-MD,/root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/
   .os-registry.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i586-mandrake-linux-gnu/3.4
   .3/include -D__KERNEL__ -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-2.6.11-6mdk/in
   clude  -I/root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv -Wal
   l -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -ffree
   standing -O2 -fno-omit-frame-pointer -pipe -mpreferred-stack-boundary=2 -fno
   -unit-at-a-time -march=i686 -I/usr/src/linux-2.6.11-6mdk/include/asm-i386/ma
   ch-default -Iinclude/asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement  -I
   /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimpli
   cit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointe
   r-arith -Wno-multichar -Werror -O -fno-common -MD -Wsign-compare -Wno-cast-q
   ual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNTRM -D_GNU_SOU
   RCE -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MI
   NOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=7167 -DNV_UNIX -DNV_LINUX -DNV_INT64_OK -DNVCP
   U_X86 -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_REMAP_PFN_RANGE
   _PRESENT -DNV_CHANGE
   _PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_PCI_DISABLE_DEVICE_PRESENT -DNV_CLASS_SIMPLE_CREATE_
   PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -DKBUILD_BAS
   ENAME=os_registry -DKBUILD_MODNAME=nvidia -c -o /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-
   Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/os-registry.o /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA
   -Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/os-registry.c
   In file included from include/linux/dmapool.h:14,
                    from include/linux/pci.h:863,
                    from /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/us
   r/src/nv/nv-linux.h:69,
                    from /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/us
   r/src/nv/os-registry.c:14:
   include/asm/io.h: In function `check_signature':
   include/asm/io.h:242: warning: wrong type argument to increment
     ld -m elf_i386  -r -o /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/
   usr/src/nv/nvidia.o /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/
   src/nv/nv-kernel.o /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/s
   rc/nv/nv.o /root/tmp/selfgz78
   49/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/nv-vm.o /root/tmp/selfgz7849/NV
   IDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/os-agp.o /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA
   -Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/os-interface.o /root/tmp/selfgz7849/NVID
   IA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/os-registry.o
     Building modules, stage 2.
   make -rR -f /usr/src/linux-2.6.11-6mdk/scripts/Makefile.modpost
     scripts/mod/modpost   -i /usr/src/linux-2.6.11-6mdk/Module.symvers vmlinux
   /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/nvidia.o
     cc -Wp,-MD,/root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/
   .nvidia.mod.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i586-mandrake-linux-gnu/3.4.
   3/include -D__KERNEL__ -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-2.6.11-6mdk/inc
   lude -I/usr/src/linux-2.6.11-6mdk/ -I -Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigrap
   hs -fno-strict-aliasing -fno-common -ffreestanding -O2 -fno-omit-frame-point
   er -pipe -mpreferred-stack-boundary=2 -fno-unit-at-a-time -march=i686 -I/usr
   /src/linux-2.6.11-6mdk/include/asm-i386/mach-d
   efault -Iinclude/asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement  -DKBUI
   LD_BASENAME=nvidia -DKBUILD_MODNAME=nvidia -DMODULE -c -o /root/tmp/selfgz78
   49/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/nvidia.mod.o /root/tmp/selfgz78
   49/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/nvidia.mod.c
     ld -m elf_i386 -r -o /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/u
   sr/src/nv/nvidia.ko /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/
   src/nv/nvidia.o /root/tmp/selfgz7849/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/
   nv/nvidia.mod.o
   NVIDIA: left KBUILD.
-> done.
-> Kernel module compilation complete.
ERROR: Unable to load the kernel module 'nvidia.ko'.  This is most likely
       because the kernel module was built using the wrong kernel source files.
       Please make sure you have installed the kernel source files for your
       kernel; on Red Hat Linux systems, for example, be sure you have the
       'kernel-source' rpm installed.  If you know the correct kernel source
       files are installed, you may specify the kernel source path with the
       '--kernel-source-path' commandline option.
-> Kernel module load error: insmod: error inserting './usr/src/nv/nvidia.ko':
   -1 Invalid module format
-> Kernel messages:
   end_request: I/O error, dev hdc, sector 44
   hdc: tray open
   end_request: I/O error, dev hdc, sector 48
   hdc: tray open
   end_request: I/O error, dev hdc, sector 52
   hdc: tray open
   end_request: I/O error, dev hdc, sector 56
   hdc: tray open
   end_request: I/O error, dev hdc, sector 60
   hdc: tray open
   end_request: I/O error, dev hdc, sector 0
   hdc: tray open
   end_request: I/O error, dev hdc, sector 4
   nvidia: version magic '2.6.11-6mdkcustom 686 gcc-3.4' should be '2.6.11-6mdk
   686 gcc-3.4'
   nvidia: version magic '2.6.11-6mdkcustom 686 gcc-3.4' should be '2.6.11-6mdk
   686 gcc-3.4'
ERROR: Installation has failed.  Please see the file
       '/var/log/nvidia-installer.log' for details.  You may find suggestions
       on fixing installation problems in the README available on the Linux
       driver download page at www.nvidia.com.
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: Piotr Chmura w 2005-10-30, 18:13:31
2005-10-30 15:30:43 manve napisał:

 > niby wszystko pięknie ale na koniec wyskakuje:
 > ERROR: Unable to load the kernel module 'nvidia.ko'.  This is most likely
 >        because the kernel module was built using the wrong kernel source files.
 >        Please make sure you have installed the kernel source files for your
 >        kernel; on Red Hat Linux systems, for example, be sure you have the
 >        'kernel-source' rpm installed.  If you know the correct kernel source
 >        files are installed, you may specify the kernel source path with the
 >        '--kernel-source-path' commandline option.
 >
 > mam zainstalowany kernel-source-2.6.11-6mdk.rpm (z 3-go CD)
 > w usr/src/ mam ściągnięte odpowiednie jądro i zrobione dowiązanie:
 > "ln -s usr/src/linux-2.6.11-6mdk /usr/src/linux"
 > z linuxa jestem raczej zielony więc uprzejmie proszę o pomoc

a jestes pewny, ze wlasnie to jadro aktualnie u ciebie chodzi ??

uname -r
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: w 2005-10-30, 21:28:41
2005-10-30 18:13:31 chmooreck napisał:

> 2005-10-30 15:30:43 manve napisał:
 >
 >  > niby wszystko pięknie ale na koniec wyskakuje:
 >  > ERROR: Unable to load the kernel module 'nvidia.ko'.  This is most likely
 >  >        because the kernel module was built using the wrong kernel source files.
 >  >        Please make sure you have installed the kernel source files for your
 >  >        kernel; on Red Hat Linux systems, for example, be sure you have the
 >  >        'kernel-source' rpm installed.  If you know the correct kernel source
 >  >        files are installed, you may specify the kernel source path with the
 >  >        '--kernel-source-path' commandline option.
 >  >
 >  > mam zainstalowany kernel-source-2.6.11-6mdk.rpm (z 3-go CD)
 >  > w usr/src/ mam ściągnięte odpowiednie jądro i zrobione dowiązanie:
 >  > "ln -s usr/src/linux-2.6.11-6mdk /usr/src/linux"
 >  > z linuxa jestem raczej zielony więc uprzejmie proszę o pomoc
 >
 > a jestes pewny, ze wlasnie to jadro aktualnie u ciebie chodzi ??
 >
 > uname -r
 >

tak, po wpisaniu uname -r mam:

[marcin@286258 ~]$ uname -r
2.6.11-6mdk
[marcin@286258 ~]$
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: Piotr Chmura w 2005-10-30, 22:59:42
sprobuj przegrac konfiguracje jadra z /boot do /usr/src/linux
(zmienia sie nazwa z config na .config), oczywiscie najpierw zapisz gdzies na bok tamtego config'a...

jesli to nie zadziala, to w konfiguracji jadra
General Setup -->  Local version - append to kernel release
jest czlon, ktory jest automatycznie dodawany do nazwy jadra.. podejrzewam, ze autorzy twojej ukochanej dystrybucji wpisali tam standardowo custom, a ma byc pusto.. tak, zeby ci utrudnic zycie... ;-)
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: w 2005-10-31, 11:55:43
2005-10-30 22:59:42 chmooreck napisał:

> sprobuj przegrac konfiguracje jadra z /boot do /usr/src/linux
 > (zmienia sie nazwa z config na .config), oczywiscie najpierw zapisz gdzies na bok tamtego
 > config'a...
 >
 > jesli to nie zadziala, to w konfiguracji jadra
 > General Setup -->  Local version - append to kernel release
 > jest czlon, ktory jest automatycznie dodawany do nazwy jadra.. podejrzewam, ze autorzy twojej
 > ukochanej dystrybucji wpisali tam standardowo custom, a ma byc pusto.. tak, zeby ci utrudnic
 > zycie... ;-)

próbowałem i nic :(
a czy ten plik nvida.ko jest budowany dopiero przez instalatora?
wpisałem sobie: find /usr -name "nvidia*"
i pliku nvidia.ko nie było

próbowałem też stery
NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1.run
to dla urozmaicenia dał takiego loga
nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Mon Oct 31 11:37:53 2005

option status:
  license pre-accepted    : false
  update                  : false
  force update            : false
  expert                  : false
  uninstall               : false
  driver info             : false
  no precompiled interface: false
  no ncurses color        : false
  query latest driver ver : false
  OpenGL header files     : false
  no questions            : false
  silent                  : false
  no backup               : false
  kernel module only      : false
  sanity                  : false
  add this kernel         : false
  no runlevel check       : false
  no network              : false
  no ABI note             : false
  no RPMs                 : false
  force tls               : (not specified)
  force compat32 tls      : (not specified)
  X install prefix        : /usr/X11R6
  OpenGL install prefix   : /usr
  compat32 install prefix : (not specified)
  installer install prefix: /usr
  utility install prefix  : /usr
  kernel name             : (not specified)
  kernel include path     : (not specified)
  kernel source path      : (not specified)
  kernel output path      : (not specified)
  kernel install path     : (not specified)
  proc mount point        : /proc
  ui                      : (not specified)
  tmpdir                  : /root/tmp
  ftp mirror              : ftp://download.nvidia.com
  RPM file list           : (not specified)

Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
   ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
   rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: Yes)
-> No matching precompiled kernel interface was found on the NVIDIA ftp site;
   this means that the installer will need to compile a kernel interface for
   your kernel.
-> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.11-6mdk/source'
-> Performing CC test with CC="cc".
-> Performing rivafb check.
-> Performing rivafb module check.
WARNING: Your kernel was configured to include rivafb support as
         a loadable kernel module.
         
         The rivafb driver conflicts with the NVIDIA driver; the
         NVIDIA kernel module will still be built and installed,
         but be aware that the NVIDIA driver will not be able to
         function properly if the rivafb module is loaded!
-> Cleaning kernel module build directory.
   executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'...
   rm -f -f nv.o nv-vm.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv.o nv-vm.o os-
   agp.o os-interface.o os-registry.o nvidia.mod.o
   rm -f -f build-in.o nv-linux.o *.d .*.{cmd,flags}
   rm -f -f nvidia.{o,ko,mod.{o,c}} nv_compiler.h *~
   rm -f -rf .tmp_versions
-> Building kernel module:
   executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.11-6mdk/sou
   rce SYSOUT=/lib/modules/2.6.11-6mdk/build'...
   Your kernel was configured to include rivafb support as
   a loadable kernel module.
   
   The rivafb driver conflicts with the NVIDIA driver; the
   NVIDIA kernel module will still be built and installed,
   but be aware that the NVIDIA driver will not be able to
   function properly if the rivafb module is loaded!
   
   *** Failed rivafb module sanity check, but continuing! ***
   
   
   NVIDIA: calling KBUILD...
   make CC=cc KBUILD_OUTPUT=/lib/modules/2.6.11-6mdk/build KBUILD_VERBOSE=1 -C
   /lib/modules/2.6.11-6mdk/source SUBDIRS=/root/tmp/selfgz6888/NVIDIA-Linux-x8
   6-1.0-6629-pkg1/usr/src/nv modules
   make -C /lib/modules/2.6.11-6mdk/build      
   KBUILD_SRC=/usr/src/linux-2.6.11-6mdk        KBUILD_VERBOSE=1   
   KBUILD_CHECK= KBUILD_EXTMOD="/root/tmp/selfgz6888/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-
   pkg1/usr/src/nv"   
           -f /usr/src/linux-2.6.11-6mdk/Makefile modules
   mkdir -p /root/tmp/selfgz6888/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1/usr/src/nv/.tmp
   _versions
   make -f /usr/src/linux-2.6.11-6mdk/scripts/Makefile.build obj=/root/tmp/self
   gz6888/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1/usr/src/nv
   echo #define NV_COMPILER "`cc -v 2>&1 | tail -n 1`" > /root/tmp/selfgz688
   8/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1/usr/src/nv/nv_compiler.h
     cc -Wp,-MD,/root/tmp/selfgz6888/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1/usr/src/nv/
   .nv.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i586-mandrake-linux-gnu/3.4.3/includ
   e -D__KERNEL__ -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-2.6.11-6mdk/include  -I
   /root/tmp/selfgz6888/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wstric
   t-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -ffreestanding
   -O2 -fno-omit-frame-pointer -pipe -mpreferred-stack-boundary=2 -fno-unit-at-
   a-time -march=i686 -I/usr/src/linux-2.6.11-6mdk/include/asm-i386/mach-defaul
   t -Iinclude/asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement  -I/root/tmp
   /selfgz6888/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wret
   urn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -
   Wno-multichar -Werror -O -fno-common -MD -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_
   KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -
   DNTRM -D_GNU_SOURCE -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNV_MAJOR_V
   ERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=6629 -DNV_UNIX -DNV_LINUX -DNV
   _INT64_OK -DNVCPU_X86 -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT
   -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_PCI_DISABLE_DEVICE_PRESENT -DNV_CLASS_SIM
   PLE_CREATE_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DMODULE -DKBUILD_BASENAME=nv
   -DKBUILD_MODNAME=nvidia -c -o /root/tmp/selfgz6888/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629
   -pkg1/usr/src/nv/nv.o /root/tmp/selfgz6888/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1/us
   r/src/nv/nv.c
   In file included from include/linux/dmapool.h:14,
                    from include/linux/pci.h:863,
                    from /root/tmp/selfgz6888/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1/us
   r/src/nv/nv-linux.h:75,
                    from /root/tmp/selfgz6888/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1/us
   r/src/nv/nv.c:14:
   include/asm/io.h: In function `check_signature':
   include/asm/io.h:242: warning: wrong type argument to increment
   /root/tmp/selfgz6888/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In func
   tion `nvidia_init_module':
   /root/tmp/selfgz6888/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1/usr/src/nv/nv.c:930: war
   ning: `pm_register' is deprecated (declared at include/linux/pm.h:106)
   /root/tmp/selfgz6888/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In func
   tion `nvidia_exit_module':
   /root/tmp/selfgz6888/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1051: wa
   rning: `pm_unregister' is deprecated (declared at include/linux/pm.h:111)
   /root/tmp/selfgz6888/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In func
   tion `_get_phys_address':
   /root/tmp/selfgz6888/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1/usr/src/nv/nv.c:2509: er
   ror: request for member `pgd' in something not a structure or union
   /root/tmp/selfgz6888/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In func
   tion `nv_agp_init':
   /root/tmp/selfgz6888/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1/usr/src/nv/nv.c:2992: wa
   rning: `inter_module_put' is deprecated (declared at include/linux/module.h:
   578)
   make[4]: *** [/root/tmp/selfgz6888/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1/usr/src/nv
   /nv.o] Błąd 1
   make[3]: *** [_module_/root/tmp/selfgz6888/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1/us
   r/src/nv] Błąd 2
   make[2]: *** [modules] Błąd 2
   NVIDIA: left KBUILD.
   nvidia.ko failed to build!
   make[1]: *** [module] Błąd 1
   make: *** [module] Błąd 2
-> Error.
ERROR: Unable to build the NVIDIA kernel module.
ERROR: Installation has failed.  Please see the file
       '/var/log/nvidia-installer.log' for details.  You may find suggestions
       on fixing installation problems in the README available on the Linux
       driver download page at www.nvidia.com.

może mam jakąś pokopaną dystrybucje (ściągana z netu)?
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: Piotr Chmura w 2005-10-31, 14:31:27
2005-10-31 11:55:43 manve napisał:

 > próbowałem i nic :(

nic to znaczy takie same rezultaty ?? dokladnie ?? ( dalej sie rzuca o nazwe jadra custom ?)

napisz co zrobiles...

 > a czy ten plik nvida.ko jest budowany dopiero przez instalatora?

tak

 > wpisałem sobie: find /usr -name "nvidia*"
 > i pliku nvidia.ko nie było

skompilowane moduly sa w /lib/modules/wersja_kernela/...

napisz jakie tam masz w tej chwili wersje...

Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: w 2005-10-31, 18:21:57
wszedłem w /usr/src/linux i dałem make menuconfig
w General Setup --> Local version - append to kernel release było pusto. Wyszedłem z tego, zapisałem zmiany i dałem make

z /boot przegrałem plik config do /usr/src/linux (ze zmianą nazwy)

w /lib/modules jest folder "2.6.11-6mdk" a w nim folder "kernel" , dowiązanie do /usr/src/2.6.11-6mdk (zmieniłemnazwe z linux-2.6.11-6mdk na 2.6.11-mdk), oraz seria plików "modules.cośtam"

co robię/zrobiłem źle??
problem chyba dalej ten sam
nvidia: version magic '2.6.11-6mdkcustom 686 gcc-3.4' should be '2.6.11-6mdk
   686 gcc-3.4'
   nvidia: version magic '2.6.11-6mdkcustom 686 gcc-3.4' should be '2.6.11-6mdk
   686 gcc-3.4'

tutaj cały log z ostatniej instalacji:

nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Mon Oct 31 17:52:45 2005

option status:
  license pre-accepted    : false
  update                  : false
  force update            : false
  expert                  : false
  uninstall               : false
  driver info             : false
  no precompiled interface: false
  no ncurses color        : false
  query latest driver ver : false
  OpenGL header files     : false
  no questions            : false
  silent                  : false
  no backup               : false
  kernel module only      : false
  sanity                  : false
  add this kernel         : false
  no runlevel check       : false
  no network              : false
  no ABI note             : false
  no RPMs                 : false
  force tls               : (not specified)
  force compat32 tls      : (not specified)
  X install prefix        : /usr/X11R6
  OpenGL install prefix   : /usr
  compat32 install prefix : (not specified)
  installer install prefix: /usr
  utility install prefix  : /usr
  kernel name             : (not specified)
  kernel include path     : (not specified)
  kernel source path      : (not specified)
  kernel output path      : (not specified)
  kernel install path     : (not specified)
  proc mount point        : /proc
  ui                      : (not specified)
  tmpdir                  : /root/tmp
  ftp mirror              : ftp://download.nvidia.com
  RPM file list           : (not specified)

Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
   ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
   rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: Yes)
-> No matching precompiled kernel interface was found on the NVIDIA ftp site;
   this means that the installer will need to compile a kernel interface for
   your kernel.
-> Kernel source path: '/usr/src/linux'
-> Performing CC test with CC="cc".
-> Performing rivafb check.
-> Cleaning kernel module build directory.
   executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'...
   rm -f -f nv.o nv-vm.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv.o nv-vm.o os-
   agp.o os-interface.o os-registry.o nvidia.mod.o
   rm -f -f build-in.o nv-linux.o *.d .*.{cmd,flags}
   rm -f -f nvidia.{o,ko,mod.{o,c}} nv_compiler.h *~
   rm -f -rf .tmp_versions
-> Building kernel module:
   executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/usr/src/linux SYSOUT=/usr/s
   rc/linux'...
   
   NVIDIA: calling KBUILD...
   make CC=cc  KBUILD_VERBOSE=1 -C /usr/src/linux SUBDIRS=/root/tmp/selfgz10619
   /NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv modules
   mkdir -p /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/.tm
   p_versions
   make -f scripts/Makefile.build obj=/root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.
   0-7167-pkg1/usr/src/nv
   echo #define NV_COMPILER "`cc -v 2>&1 | tail -n 1`" > /root/tmp/selfgz106
   19/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/nv_compiler.h
     cc -Wp,-MD,/root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv
   /.nv.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i586-mandrake-linux-gnu/3.4.3/inclu
   de -D__KERNEL__ -Iinclude  -Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-str
   ict-aliasing -fno-common -ffreestanding -O2     -fno-omit-frame-pointer -pip
   e  -mpreferred-stack-boundary=2 -fno-unit-at-a-time -march=i686 -Iinclude/as
   m-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement  -I/root/tmp/selfgz10619/N
   VIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wsw
   itch -Wformat -W
   char-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith  -Wno-multichar  -Werror -O -f
   no-common -MD   -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAM
   ES -D__KERNEL__ -DMODULE  -DNTRM -D_GNU_SOURCE -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KER
   NEL__ -DMODULE  -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=71
   67  -DNV_UNIX   -DNV_LINUX   -DNV_INT64_OK   -DNVCPU_X86      -UDEBUG -U_DEB
   UG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE
   _PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_PCI_DISABLE_DEVICE_PRESENT -DNV_CLASS_SIMPLE_CREATE_
   PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT  -DMODULE -DKBUILD_BA
   SENAME=nv -DKBUILD_MODNAME=nvidia -c -o /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x
   86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/nv.o /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-
   7167-pkg1/usr/src/nv/nv.c
   In file included from include/linux/dmapool.h:14,
                    from include/linux/pci.h:863,
                    from /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/u
   sr/src/nv/nv-linux.h:69,
                    from /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/u
   sr/src/nv/nv.c:14:
   include/asm/io.h: In function `check_signature':
   include/asm/io.h:242: warning: wrong type argument to increment
   /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In fun
   ction `nvidia_init_module':
   /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/nv.c:970: wa
   rning: `pm_register' is deprecated (declared at include/linux/pm.h:106)
   /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1036: w
   arning: `pm_unregister' is deprecated (declared at include/linux/pm.h:111)
   /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In fun
   ction `nvidia_exit_module':
   /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1119: w
   arning: `pm_unregister' is deprecated (declared at include/linux/pm.h:111)
     cc -Wp,-MD,/root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv
   /.nv-vm.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i586-mandrake-linux-gnu/3.4.3/in
   clude -D__KERNEL__ -Iinclude  -Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-
   strict-aliasing -fno-common -ffreestanding -O2     -fno-omit-frame-pointer -
   pipe  -mpreferred-stack-boundary=2 -fno-unit-at-a-time -march=i686 -Iinclude
   /asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement  -I/root/tmp/selfgz1061
   9/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -
   Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith  -Wno-multi
   char  -Werror -O -fno-common -MD   -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error
   -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE  -DNTRM -D_GNU_SOURCE -D_LOOSE_K
   ERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE  -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0
   -DNV_PATCHLEVEL=7167  -DNV_UNIX   -DNV_LINUX   -DNV_INT64_OK   -DNVCPU_X86  
      -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PR
   ESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_PCI_DISABLE_DEVICE_PRESENT -DNV_CLA
   SS_SIMPLE_CREATE_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT  -DM
   ODULE -DKBUILD_BASENAME=nv_vm -DKBUILD_MODNAME=nvidia -c -o /root/tmp/selfgz
   1061
   9/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/nv-vm.o /root/tmp/selfgz10619/NV
   IDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/nv-vm.c
   In file included from include/linux/dmapool.h:14,
                    from include/linux/pci.h:863,
                    from /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/u
   sr/src/nv/nv-linux.h:69,
                    from /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/u
   sr/src/nv/nv-vm.c:14:
   include/asm/io.h: In function `check_signature':
   include/asm/io.h:242: warning: wrong type argument to increment
     cc -Wp,-MD,/root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv
   /.os-agp.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i586-mandrake-linux-gnu/3.4.3/i
   nclude -D__KERNEL__ -Iinclude  -Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno
   -strict-aliasing -fno-common -ffreestanding -O2     -fno-omit-frame-pointer
   -pipe  -mpreferred-stack-boundary=2 -fno-unit-at-a-time -march=i686 -Iinclud
   e/asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement  -I/root/tmp/selfgz106
   19/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/u
   sr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts
   -Wparentheses -Wpointer-arith  -Wno-multichar  -Werror -O -fno-common -MD  
   -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__
   -DMODULE  -DNTRM -D_GNU_SOURCE -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE  
   -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=7167  -DNV_UNIX  
   -DNV_LINUX   -DNV_INT64_OK   -DNVCPU_X86      -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV
   _SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESE
   NT -DNV_PCI_DISABLE_DEVICE_PRESENT -DNV_CLASS_SIMPLE_CREATE_PRESENT -DNV_PCI
   _GET_CLASS_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT  -DMODULE -DKBUILD_BASENAME=os_agp -D
   KBUILD_MODNAME=nvidia -c -o /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-
   pkg1/usr/src/nv/os-agp.o /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg
   1/usr/src/nv/os-agp.c
   In file included from include/linux/dmapool.h:14,
                    from include/linux/pci.h:863,
                    from /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/u
   sr/src/nv/nv-linux.h:69,
                    from /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/u
   sr/src/nv/os-agp.c:24:
   include/asm/io.h: In function `check_signature':
   include/asm/io.h:242: warning: wrong type argument to increment
     cc -Wp,-MD,/root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv
   /.os-interface.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i586-mandrake-linux-gnu/3
   .4.3/include -D__KERNEL__ -Iinclude  -Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigraph
   s -fno-strict-aliasing -fno-common -ffreestanding -O2     -fno-omit-frame-po
   inter -pipe  -mpreferred-stack-boundary=2 -fno-unit-at-a-time -march=i686 -I
   include/asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement  -I/root/tmp/sel
   fgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn
   -type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith  -Wn
   o-multichar  -Werror -O -fno-common -MD   -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno
   -error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE  -DNTRM -D_GNU_SOURCE -D_
   LOOSE_KERNEL_NAMES
   -D__KERNEL__ -DMODULE  -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHL
   EVEL=7167  -DNV_UNIX   -DNV_LINUX   -DNV_INT64_OK   -DNVCPU_X86      -UDEBUG
   -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_
   CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_PCI_DISABLE_DEVICE_PRESENT -DNV_CLASS_SIMPLE_C
   REATE_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT  -DMODULE -DKBU
   ILD_BASENAME=os_interface -DKBUILD_MODNAME=nvidia -c -o /root/tmp/selfgz1061
   9/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/os-interface.o /root/tmp/selfgz1
   0619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/os-interface.c
   In file included from include/linux/dmapool.h:14,
                    from include/linux/pci.h:863,
                    from /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/u
   sr/src/nv/nv-linux.h:69,
                    from /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/u
   sr/src/nv/os-interface.c:26:
   include/asm/io.h: In function `check_signature':
   include/asm/io.h:242: warning: wrong type argument to increment
     cc -Wp,-MD,/root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv
   /.os-registry.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i586-mandrake-linux-gnu/3.
   4.3/include -D__KERNEL__ -Iinclude  -Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs
   -fno-strict-aliasing -fno-common -ffreestanding -O2     -fno-omit-frame-poin
   ter -pipe  -mpreferred-stack-boundary=2 -fno-unit-at-a-time -march=i686 -Iin
   clude/asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement  -I/root/tmp/selfg
   z10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-t
   ype -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith  -Wno-
   multichar  -Werror -O -fno-common -MD   -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-e
   rror -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE  -DNTRM -D_GNU_SOURCE -D_LO
   OSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE  -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERS
   ION=0 -DNV_PATCHLEVEL=7167  -DNV_UNIX   -DNV_LINUX   -DNV_INT64_OK   -DNVCPU
   _X86      -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_REMAP_PFN_R
   ANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_
   PCI_DISABLE_DEVICE_PRESENT -DNV_CLASS_SIMPLE_CREATE_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLA
   SS_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT  -DMODULE -DKBUILD_BASENAME=os_registry -DKBU
   ILD_MODNAME=nvidia -c -o /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg
   1/usr/src/nv/os-registry.o /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-p
   kg1/usr/src/nv/os-registry.c
   In file included from include/linux/dmapool.h:14,
                    from include/linux/pci.h:863,
                    from /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/u
   sr/src/nv/nv-linux.h:69,
                    from /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/u
   sr/src/nv/os-registry.c:14:
   include/asm/io.h: In function `check_signature':
   include/asm/io.h:242: warning: wrong type argument to increment
     ld -m elf_i386  -r -o /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1
   /usr/src/nv/nvidia.o /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/us
   r/src/nv/nv-kernel.o /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/us
   r/src/nv/nv.o /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux
   -x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/nv-vm.o /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86
   -1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/os-agp.o /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.
   0-7167-pkg1/usr/src/nv/os-interface.o /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86
   -1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/os-registry.o
     Building modules, stage 2.
   make -rR -f /usr/src/2.6.11-6mdk/scripts/Makefile.modpost
     scripts/mod/modpost   -i /usr/src/2.6.11-6mdk/Module.symvers vmlinux /root
   /tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/nvidia.o
     cc -Wp,-MD,/root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv
   /.nvidia.mod.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i586-mandrake-linux-gnu/3.4
   .3/include -D__KERNEL__ -Iinclude  -Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs
   -fno-strict-aliasing -fno-common -ffreestanding -O2     -fno-omit-frame-poin
   ter -pipe  -mpreferred-stack-boundary=2 -fno-unit-at-a-time -march=i686 -Iin
   clude/asm-i386/mach-default -Wdeclaration-after-statement     -DKBUILD_BASEN
   AME=nvidia -DKBUILD_MODNAME=nvidia -DMODULE -c -o /root/tmp/selfgz106
   19/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/nvidia.mod.o /root/tmp/selfgz10
   619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/src/nv/nvidia.mod.c
     ld -m elf_i386 -r -o /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/
   usr/src/nv/nvidia.ko /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/us
   r/src/nv/nvidia.o /root/tmp/selfgz10619/NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1/usr/s
   rc/nv/nvidia.mod.o
   NVIDIA: left KBUILD.
-> done.
-> Kernel module compilation complete.
ERROR: Unable to load the kernel module 'nvidia.ko'.  This is most likely
       because the kernel module was built using the wrong kernel source files.
       Please make sure you have installed the kernel source files for your
       kernel; on Red Hat Linux systems, for example, be sure you have the
       'kernel-source' rpm installed.  If you know the correct kernel source
       files are installed, you may specify the kernel source path with the
       '--kernel-source-path' commandline option.
-> Kernel module load error: insmod: error inserting './usr/src/nv/nvidia.ko':
   -1 Invalid module format
-> Kernel messages:
   Bluetooth: L2CAP ver 2.7
   Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
   Bluetooth: RFCOMM ver 1.5
   Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
   Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
   bootsplash: status on console 0 changed to off
   NET: Registered protocol family 10
   Disabled Privacy Extensions on device c03b26e0(lo)
   IPv6 over IPv4 tunneling driver
   Disabled Privacy Extensions on device cd101800(sit0)
   ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
   ISOFS: changing to secondary root
   eth1: no IPv6 routers present
   nvidia: version magic '2.6.11-6mdkcustom 686 gcc-3.4' should be '2.6.11-6mdk
   686 gcc-3.4'
   nvidia: version magic '2.6.11-6mdkcustom 686 gcc-3.4' should be '2.6.11-6mdk
   686 gcc-3.4'
ERROR: Installation has failed.  Please see the file
       '/var/log/nvidia-installer.log' for details.  You may find suggestions
       on fixing installation problems in the README available on the Linux
       driver download page at www.nvidia.com.
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: Dominik Przyborowski w 2005-10-31, 19:07:04
Witam

Nie wiem jak to jest na mandarynce, ale gdy instalowałem driver'y pod debianem, świntuch potrzebował jeszcze pliki nagłówkowe kernel-headers (znaczy po ich zainstalowaniu wsio ruszyło). Skoro twoje dotychczasowe sztuczki nie pomogły zawsze można spróbować.

Pozdrawiam
Dominik

P.S. A próbowałeś instalowac z opcja --kernel-source-path="<ściezka_do_twojego_źródła>" ??
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: Piotr Chmura w 2005-10-31, 19:09:32
2005-10-31 18:21:57 manve napisał:

> wszedłem w /usr/src/linux i dałem make menuconfig
 > w General Setup --> Local version - append to kernel release było pusto. Wyszedłem z tego,
 > zapisałem zmiany i dałem make

niepotrzebnie dales make... ale to niczemu nie przeszkodzilo ;-)

 > z /boot przegrałem plik config do /usr/src/linux (ze zmianą nazwy)

skoro nie zadzialao to intuicja mnie zawiodla.. jedziemy dalej z tym koksem ;-)

 > w /lib/modules jest folder "2.6.11-6mdk" a w nim folder "kernel" ,
 > dowiązanie do /usr/src/2.6.11-6mdk (zmieniłemnazwe z linux-2.6.11-6mdk na 2.6.11-mdk), oraz
 > seria plików "modules.cośtam"

dlaczego zmieniles nazwe dowiazania 'sources' na 2.6.11-mdk ? bylo ok - powinien wskazywac na zrodla jadra w /usr/src

podsumowujac... w /lib/modules/2.6.11-6mdk powinienes miec nastepujace katalogi:
build -> dowiazanie symboliczne do /usr/src/linux-2.6.11-6mdk
kernel -> tu sa moduly 'oryginalnego' jadra
source -> dowiazanie symboliczne do /usr/src/linux-2.6.11-6mdk
video -> zawierajacy nvidia.ko

zgadza sie ?

daj no jeszcze wynik polecenia lsmod...


P.S.
 > tutaj cały log z ostatniej instalacji:

nie musisz za kazdym razem dolaczac loga - szczegolnie jesli blad nie rozni sie od poprzedniego ;-)
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: Piotr Chmura w 2005-10-31, 19:49:26
i jeszcze jedno... w zrodlach linuksa w include/linux/version.h jest definicja stringu oznaczajacego wersje jadra...
jesli masz tam nazwe z 'wersja-mdkcustom' to zmien na 'wersja-mdk'

upewnij sie ze masz config'a z /boot i uruchom jeszcze raz instalator nvidii...
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: w 2005-10-31, 20:27:11
chmooreck MISTRZU!!!!
include/linux/version.h
TO BYŁO TO!
stery już chodzą
chylę czoła i dziękuje za pomoc
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: w 2005-10-31, 21:49:26
jednak to nie koniec :(
po zainstalowaniu sterów dałem startx i było super ale jak zrestartowałem kompa przy startx był error
znowu wrzuce loga jeśli nikt sie nie obrazi ;)

X Window System Version 6.8.2
Release Date: 9 February 2005
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.8.2
Build Operating System: Linux 2.6.10-3mdksmp i686 [ELF]
Current Operating System: Linux 286258 2.6.11-6mdk #1 Tue Mar 22 16:04:32 CET 2005 i686
Build Date: 06 April 2005
   Before reporting problems, check http://wiki.X.Org
   to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
   (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
   (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Oct 31 21:40:02 2005
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "layout1"
(**) |-->Screen "screen1" (0)
(**) |   |-->Monitor "monitor1"
(**) |   |-->Device "device1"
(**) |-->Input Device "Keyboard1"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) XKB: model: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "pl"
(**) XKB: layout: "pl"
(**) Option "XkbOptions" "compose:rwin"
(**) XKB: options: "compose:rwin"
(==) Keyboard: CustomKeycode disabled
(**) |-->Input Device "Mouse1"
(**) FontPath set to "unix/:-1"
(==) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(**) Option "AllowMouseOpenFail"
(II) Open APM successful
(II) Module ABI versions:
   X.Org ANSI C Emulation: 0.2
   X.Org Video Driver: 0.7
   X.Org XInput driver : 0.4
   X.Org Server Extension : 0.2
   X.Org Font Renderer : 0.4
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor="X.Org Foundation"
   compiled for 6.8.2, module version = 1.0.0
   Module class: X.Org Font Renderer
   ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
   compiled for 6.8.2, module version = 1.0.0
   ABI class: X.Org Video Driver, version 0.7
Using vt 7
(--) using VT number 7

(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 1106,3099 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 1106,b099 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:09:0: chip 10ec,8139 card 10ec,8139 rev 10 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0b:0: chip 10ec,8139 card 10ec,8139 rev 10 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:11:0: chip 1106,3147 card 1106,3147 rev 00 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:11:1: chip 1106,0571 card 1106,0571 rev 06 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:11:2: chip 1106,3038 card 0925,1234 rev 23 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:11:3: chip 1106,3038 card 0925,1234 rev 23 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:11:5: chip 1106,3059 card 1695,3004 rev 40 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 10de,0100 card 0000,0000 rev 10 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
   
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
   
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
   
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x000c (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
   
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
   
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:17:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(--) PCI:*(1:0:0) nVidia Corporation NV10 [GeForce 256 SDR] rev 16, Mem @ 0xe0000000/24, 0xd8000000/27
(II) Addressable bus resource ranges are
   
(II) OS-reported resource ranges:
   
 • -1   0   0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX(B)
 • [1] -1   0   0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX
E(B)
   [2] -1   0   0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX
   [3] -1   0   0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX
   [4] -1   0   0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX
   [5] -1   0   0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
   [6] -1   0   0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xd0000000 from 0xd7ffffff to 0xcfffffff
(II) Active PCI resource ranges:
   
 • -1   0   0xe2001000 - 0xe20010ff (0x100) MX
 • [1] -1   0   0xe2000000 - 0xe20000ff (0x100) MX

   [2] -1   0   0xd0000000 - 0xcfffffff (0x0) MXO
   [3] -1   0   0xd8000000 - 0xdfffffff (0x8000000) MX(B)
   [4] -1   0   0xe0000000 - 0xe0ffffff (0x1000000) MX(B)
   [5] -1   0   0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX
   [6] -1   0   0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX
   [7] -1   0   0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX
   [8] -1   0   0x0000d800 - 0x0000d80f (0x10) IX
   [9] -1   0   0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IX
   [10] -1   0   0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
   
 • -1   0   0xe2001000 - 0xe20010ff (0x100) MX
 • [1] -1   0   0xe2000000 - 0xe20000ff (0x100) MX

   [2] -1   0   0xd0000000 - 0xcfffffff (0x0) MXO
   [3] -1   0   0xd8000000 - 0xdfffffff (0x8000000) MX(B)
   [4] -1   0   0xe0000000 - 0xe0ffffff (0x1000000) MX(B)
   [5] -1   0   0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX
   [6] -1   0   0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX
   [7] -1   0   0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX
   [8] -1   0   0x0000d800 - 0x0000d80f (0x10) IX
   [9] -1   0   0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IX
   [10] -1   0   0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
   
 • -1   0   0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX(B)
 • [1] -1   0   0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX
E(B)
   [2] -1   0   0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX
   [3] -1   0   0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX
   [4] -1   0   0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX
   [5] -1   0   0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
   [6] -1   0   0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
(II) All system resource ranges:
   
 • -1   0   0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX(B)
 • [1] -1   0   0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX
E(B)
   [2] -1   0   0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX
   [3] -1   0   0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX
   [4] -1   0   0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX
   [5] -1   0   0xe2001000 - 0xe20010ff (0x100) MX
   [6] -1   0   0xe2000000 - 0xe20000ff (0x100) MX
   [7] -1   0   0xd0000000 - 0xcfffffff (0x0) MXO
   [8] -1   0   0xd8000000 - 0xdfffffff (0x8000000) MX(B)
   [9] -1   0   0xe0000000 - 0xe0ffffff (0x1000000) MX(B)
   [10] -1   0   0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
   [11] -1   0   0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
   [12] -1   0   0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX
   [13] -1   0   0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX
   [14] -1   0   0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX
   [15] -1   0   0x0000d800 - 0x0000d80f (0x10) IX
   [16] -1   0   0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IX
   [17] -1   0   0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.a
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
   compiled for 6.8.2, module version = 1.0.0
   Module class: X.Org Server Extension
   ABI class: X.Org Server Extension, version 0.2
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "v4l"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/linux/v4l_drv.o
(II) Module v4l: vendor="X.Org Foundation"
   compiled for 6.8.2, module version = 0.0.1
   ABI class: X.Org Video Driver, version 0.7
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
   compiled for 6.8.2, module version = 1.0.0
   Module class: X.Org Server Extension
   ABI class: X.Org Server Extension, version 0.2
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.a
(II) Module type1: vendor="X.Org Foundation"
   compiled for 6.8.2, module version = 1.0.2
   Module class: X.Org Font Renderer
   ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font Type1
(II) Loading font CID
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
   compiled for 6.8.2, module version = 2.1.0
   Module class: X.Org Font Renderer
   ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
   compiled for 4.0.2, module version = 1.0.7167
   Module class: XFree86 Server Extension
   ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.1
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/nvidia_drv.o
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
   compiled for 4.0.2, module version = 1.0.7167
   Module class: XFree86 Video Driver
(II) LoadModule: "keyboard"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/keyboard_drv.o
(II) Module keyboard: vendor="X.Org Foundation"
   compiled for 6.8.2, module version = 1.0.0
   Module class: X.Org XInput Driver
   ABI class: X.Org XInput driver, version 0.4
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
   compiled for 6.8.2, module version = 1.0.0
   Module class: X.Org XInput Driver
   ABI class: X.Org XInput driver, version 0.4
(II) v4l driver for Video4Linux
(II) NVIDIA X Driver  1.0-7167  Fri Feb 25 09:10:21 PST 2005
(II) NVIDIA Unified Driver for all NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset NVIDIA GPU found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
   
 • -1   0   0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX(B)
 • [1] -1   0   0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX
E(B)
   [2] -1   0   0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX
   [3] -1   0   0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX
   [4] -1   0   0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX
   [5] -1   0   0xe2001000 - 0xe20010ff (0x100) MX
   [6] -1   0   0xe2000000 - 0xe20000ff (0x100) MX
   [7] -1   0   0xd0000000 - 0xcfffffff (0x0) MXO
   [8] -1   0   0xd8000000 - 0xdfffffff (0x8000000) MX(B)
   [9] -1   0   0xe0000000 - 0xe0ffffff (0x1000000) MX(B)
   [10] -1   0   0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
   [11] -1   0   0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
   [12] -1   0   0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX
   [13] -1   0   0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX
   [14] -1   0   0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX
   [15] -1   0   0x0000d800 - 0x0000d80f (0x10) IX
   [16] -1   0   0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IX
   [17] -1   0   0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX
(II) resource ranges after probing:
   
 • -1   0   0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX(B)
 • [1] -1   0   0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX
E(B)
   [2] -1   0   0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX
   [3] -1   0   0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX
   [4] -1   0   0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX
   [5] -1   0   0xe2001000 - 0xe20010ff (0x100) MX
   [6] -1   0   0xe2000000 - 0xe20000ff (0x100) MX
   [7] -1   0   0xd0000000 - 0xcfffffff (0x0) MXO
   [8] -1   0   0xd8000000 - 0xdfffffff (0x8000000) MX(B)
   [9] -1   0   0xe0000000 - 0xe0ffffff (0x1000000) MX(B)
   [10] 0   0   0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS
   [11] 0   0   0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS
   [12] 0   0   0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS
   [13] -1   0   0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
   [14] -1   0   0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
   [15] -1   0   0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX
   [16] -1   0   0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX
   [17] -1   0   0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX
   [18] -1   0   0x0000d800 - 0x0000d80f (0x10) IX
   [19] -1   0   0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IX
   [20] -1   0   0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX
   [21] 0   0   0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS
   [22] 0   0   0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS
(II) Setting vga for screen 0.
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(--) NVIDIA(0): Linear framebuffer at 0xD8000000
(--) NVIDIA(0): MMIO registers at 0xE0000000
(EE) NVIDIA(0): Failed to load the NVIDIA kernel module!
(EE) NVIDIA(0):  *** Aborting ***
(II) UnloadModule: "nvidia"
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.

Fatal server error:
no screens found

Please consult the The X.Org Foundation support
    at http://wiki.X.Org
 for help.
Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: Piotr Chmura w 2005-11-01, 00:41:30
2005-10-31 21:49:26 manve napisał:

> jednak to nie koniec :(
 > po zainstalowaniu sterów dałem startx i było super ale jak zrestartowałem kompa przy startx był
 > error
 > znowu wrzuce loga jeśli nikt sie nie obrazi ;)

sprobuj zaladowac modul nvidia recznie (modprobe nvidia), przed uruchamianiem x'ow... jesli w ten sposob pojdzie, to najlatwiej bedzie ci go ladowac przy starcie systemu - gdzie to sie ustawia w mandrivie - nie wiem, ale mysle, ze znajdziesz odpowiednie miejsce...

 > include/linux/version.h
 > TO BYŁO TO!
tak to niektorzy komplikuja innym zycie... ;-)
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: w 2005-11-01, 15:01:53
już mi głupio...
 po komendzie modprobe nvidia:
WARNING: Error inserting agpgart (/lib/modules/2.6.11-6mdk/video/agpgart.ko): Invalid module format
FATAL: Error inserting nvidia (/lib/modules/2.6.11-6mdk/kernel/drivers/video/nvidia.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)

a po komendzie dmesg (tym razem już nie daję całości ;-))

end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
agpgart: version magic '2.6.11-6mdkcustom 686 gcc-3.4' should be '2.6.11-6mdk 686 gcc-3.4'
nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
nvidia: Unknown symbol agp_bind_memory
nvidia: Unknown symbol agp_enable
nvidia: Unknown symbol agp_backend_acquire
nvidia: Unknown symbol agp_free_memory
nvidia: Unknown symbol agp_allocate_memory
nvidia: Unknown symbol agp_unbind_memory
nvidia: Unknown symbol agp_copy_info
nvidia: Unknown symbol agp_backend_release
agpgart: version magic '2.6.11-6mdkcustom 686 gcc-3.4' should be '2.6.11-6mdk 686 gcc-3.4'
nvidia: Unknown symbol agp_bind_memory
nvidia: Unknown symbol agp_enable
nvidia: Unknown symbol agp_backend_acquire
nvidia: Unknown symbol agp_free_memory
nvidia: Unknown symbol agp_allocate_memory
nvidia: Unknown symbol agp_unbind_memory
nvidia: Unknown symbol agp_copy_info
nvidia: Unknown symbol agp_backend_release
agpgart: version magic '2.6.11-6mdkcustom 686 gcc-3.4' should be '2.6.11-6mdk 686 gcc-3.4'
nvidia: Unknown symbol agp_bind_memory
nvidia: Unknown symbol agp_enable
nvidia: Unknown symbol agp_backend_acquire
nvidia: Unknown symbol agp_free_memory
nvidia: Unknown symbol agp_allocate_memory
nvidia: Unknown symbol agp_unbind_memory
nvidia: Unknown symbol agp_copy_info
nvidia: Unknown symbol agp_backend_release
agpgart: version magic '2.6.11-6mdkcustom 686 gcc-3.4' should be '2.6.11-6mdk 686 gcc-3.4'
nvidia: Unknown symbol agp_bind_memory
nvidia: Unknown symbol agp_enable
nvidia: Unknown symbol agp_backend_acquire
nvidia: Unknown symbol agp_free_memory
nvidia: Unknown symbol agp_allocate_memory
nvidia: Unknown symbol agp_unbind_memory
nvidia: Unknown symbol agp_copy_info
nvidia: Unknown symbol agp_backend_release

znów sie powtaża :2.6.11-6mdkcustom 686 gcc-3.4 :(

Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: w 2005-11-01, 15:08:34
powtaRZa

sorry za ort.
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: Piotr Chmura w 2005-11-01, 21:42:10
nie bedziemy sie z tym p...

zakladam, ze nadal masz oryginalnego .config'a
przekompiluj jadro, zainstaluj moduly, przegraj nowe jadro do  boot (pod jakas inna nazwe niz obecne), skonfiguruj bootloadera (dodaj pozycje z nowym jadrem), przeinstaluj jeszcze raz driver nvidii...

i to by bylo na tyle... aaa.. przeresetuj system z nowym jadrem...
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: w 2005-11-01, 22:47:47
2005-11-01 21:42:10 chmooreck napisał:

> nie bedziemy sie z tym p...
 >
 > zakladam, ze nadal masz oryginalnego .config'a
 > przekompiluj jadro, zainstaluj moduly, przegraj nowe jadro do  boot (pod jakas inna nazwe niz
 > obecne), skonfiguruj bootloadera (dodaj pozycje z nowym jadrem), przeinstaluj jeszcze raz
 > driver nvidii...
 >
 > i to by bylo na tyle... aaa.. przeresetuj system z nowym jadrem...
  wszystko fajnie ...tylko jak to zrobić?? ja jestem całkiem newbie :)
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: Piotr Chmura w 2005-11-02, 09:12:23
2005-11-01 22:47:47 manve napisał:

> 2005-11-01 21:42:10 chmooreck napisał:
 >
 > > nie bedziemy sie z tym p...
 >  >
 >  > zakladam, ze nadal masz oryginalnego .config'a
 >  > przekompiluj jadro, zainstaluj moduly, przegraj nowe jadro do  boot (pod jakas inna nazwe
 > niz
 >  > obecne), skonfiguruj bootloadera (dodaj pozycje z nowym jadrem), przeinstaluj jeszcze
 > raz
 >  > driver nvidii...
 >  >
 >  > i to by bylo na tyle... aaa.. przeresetuj system z nowym jadrem...
 >   wszystko fajnie ...tylko jak to zrobić?? ja jestem całkiem newbie :)
 >

to jeszcze jedno przecwiczymy...
w katalogu ze zrodlami jadra
make modules
make modules_install

to skompiluje i zainstaluje wszystkie moduly...
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: w 2005-11-02, 20:44:44
Witam
W katalogu /usr/src/linux zrobiłem
make modules
make modules_install

wszystko przeleciało
zmieniłem xorg.conf zgodnie z readme sterów
dałem startx i znowu nic

daję końcówkę Xorg.0.log :
 wyciąłem linie typu:
   

chyba są mniej istotne (mam nadzieje :))
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/nvidia_drv.o
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
   compiled for 4.0.2, module version = 1.0.7167
   Module class: XFree86 Video Driver
(II) LoadModule: "keyboard"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/keyboard_drv.o
(II) Module keyboard: vendor="X.Org Foundation"
   compiled for 6.8.2, module version = 1.0.0
   Module class: X.Org XInput Driver
   ABI class: X.Org XInput driver, version 0.4
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
   compiled for 6.8.2, module version = 1.0.0
   Module class: X.Org XInput Driver
   ABI class: X.Org XInput driver, version 0.4
(II) v4l driver for Video4Linux
(II) NVIDIA X Driver  1.0-7167  Fri Feb 25 09:10:21 PST 2005
(II) NVIDIA Unified Driver for all NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset NVIDIA GPU found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
   
.
.
.
   [21] 0   0   0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS
   [22] 0   0   0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS
(II) Setting vga for screen 0.
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(--) NVIDIA(0): Linear framebuffer at 0xD8000000
(--) NVIDIA(0): MMIO registers at 0xE0000000
(EE) NVIDIA(0): Failed to load the NVIDIA kernel module!
(EE) NVIDIA(0):  *** Aborting ***
(II) UnloadModule: "nvidia"
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.

Fatal server error:
no screens found

Please consult the The X.Org Foundation support
    at http://wiki.X.Org
 for help.
Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: Piotr Chmura w 2005-11-03, 07:56:49
2005-11-02 20:44:44 manve napisał:

> Witam
 > W katalogu /usr/src/linux zrobiłem
 > make modules
 > make modules_install
 
jeszcze zapomniales przeinstalowac nvidia-kernel ;-)

i sprobuj najpierw zaladowac modul recznie (modprobe) a potem odpalaj X'y
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: w 2005-11-03, 13:12:08
Ja tam się nie znam ale jak kilka miesięcy temu miałem problem ze sterami pod mandrivą, to musiałem:
1) w ustawieniach sprzętu (harddrake czy coś tam) oszukać go i podać mu że mam inną kartę graficzną zpod Nvidii (np. GeForce 6800 czy coś)

2) nadać uprawnienia do zapisu w pilkach /etc/modules.conf i /etc/modrobe.conf (w mandrivie piszą że jusz tylko to drugie jest przez nich wspierane i do pierwszego nie zaglądać), co nie powinno mieć znaczenia ale nawet z konta roota przy instalece robi mi problemy (!?!?), ewentualnie poźniej w tych plikach dopisać moduł 'nvidia'.

3) zgodnie z dokumentacją nvidii ( plik zdaje się 'nidia-glx' i chyba coś tam dalej ale nie wiem gdzie go umieszcza po instalce, chyba można go ręcznie wydobyć) usunąć w pliku 'xorg.conf'
kilka  wpisów ( a najlepiej po prostu na zapas tylko je zakomentować znakiem ' # ' na początku wiersza), w tym coś takiego jak 'load DRI' , to bardzo pomaga, ale nie pamiętam już dobrze jaikie to były moduły, trzeba sprawdzić. Mam nadzieję że to choć trochę pomoże :((((
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: w 2005-11-03, 13:56:34
2005-11-03 07:56:49 chmooreck napisał:

> 2005-11-02 20:44:44 manve napisał:
 >
 > > Witam
 >  > W katalogu /usr/src/linux zrobiłem
 >  > make modules
 >  > make modules_install
 >  
 > jeszcze zapomniales przeinstalowac nvidia-kernel ;-)

 > tzn. instalnąć jeszcze raz stery??
 
może pomogłby reinstall systemu??
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: Piotr Chmura w 2005-11-03, 13:59:49
2005-11-03 13:56:34 manve napisał:

> 2005-11-03 07:56:49 chmooreck napisał:
 >
 > > 2005-11-02 20:44:44 manve napisał:
 >  >
 >  > > Witam
 >  >  > W katalogu /usr/src/linux zrobiłem
 >  >  > make modules
 >  >  > make modules_install
 >  >  
 >  > jeszcze zapomniales przeinstalowac nvidia-kernel ;-)
 >
 > tzn. instalnąć jeszcze raz stery??
tak, po zainstalowaniu modulow twoj poprzedni poszed do piachu... ;-)
 
 > może pomogłby reinstall systemu??
moze... ale dla mnie to nie jest rozwiazanie :D
szczegolnie, ze teraz juz musi chodzic ;-)
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: Tomcio Paluch w 2005-11-03, 14:18:08
2005-11-02 20:44:44 manve napisał:

> Witam
 > W katalogu /usr/src/linux zrobiłem
 > make modules
 > make modules_install
 >
 > wszystko przeleciało
 > zmieniłem xorg.conf zgodnie z readme sterów
 > dałem startx i znowu nic

Pozwolicie ze sie wtrace. Ale czy po tej operacji budowania nowego kernela, a przed zmianami w xorg i niepowodzeniem startx zrobiles co nastepuje:
1) przegrales nowy obraz kernela do katalogu boot;
2) przekonfigurowales bootmanagera tak, aby ruszal na nowym kernelu;
3) zrestartowales system.

Bo jezeli nie, to nie mialo prawa zadzialac :)

Acha, nie wywalaj przypadkiem obecnego obrazu kernela, jak cos poszlo nie tak z nowym nie bedziesz w stanie normalnie uruchomic linuxa. Skonfiguruj bootloadera tak, zebys mial mozliwosc wyboru, ktory kernel chcesz odpalic.

PS 1 Ja bym od razu zaczal od przeinstalowania kernela, skoro nvidia uparcie twierdzila, ze jej wlasnie kernel nie pasuje.

PS 2 Nie wiem jak bedzie u Ciebie, ale u mnie (Gentoo) nvidia do instalacji wymagala aby w kernelu byla wkompilowana opcja: Processor and Features -> MTRR (Memory Type Range Register) support.

Pzdr.
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: Piotr Chmura w 2005-11-03, 14:37:00
> Pozwolicie ze sie wtrace. Ale czy po tej operacji budowania nowego kernela, a przed zmianami w
 > xorg i niepowodzeniem startx zrobiles co nastepuje:
 > 1) przegrales nowy obraz kernela do katalogu boot;
 > 2) przekonfigurowales bootmanagera tak, aby ruszal na nowym kernelu;
 > 3) zrestartowales system.
 >
 > Bo jezeli nie, to nie mialo prawa zadzialac :)

to nie byla operacja budowania kenela, tylko samych modulow - wyszedlem z zalozenia, ze dystrybucyjny pakiet zrodel jest zgodny z dostarczonym kernelem...

a jednak w paczce ze zrodlamu zrobili sobie inna nazwe kenela (z dodatkiem 'custom' :D ), po zmianie tej nazwy na "normalna" i przegraniu config'a z /boot (czyli z aktualnie chodzacego jadra) modul nvidii powinien pasowac do jadra jak ulal ;-) a jednak cos sie popsulo z agpgart'em - dlatego powininna wystraczyc rekompilacja modulow...

moze faktycznie zaczalem prowadzic troche naookolo... ;-)
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: w 2005-11-03, 19:13:28
:(
stery nie chcą się zainstalować

dałem make modules, make modules_install
przegrałem configa z /boot do /usr/src/linux
sprawdziłem version.h
zainstalowałem kernel-source-2.6.11-6mdk.rpm
 dałem sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1.run
i:
   NVIDIA: left KBUILD.
-> done.
-> Kernel module compilation complete.
ERROR: Unable to load the kernel module 'nvidia.ko'.  This is most likely
       because the kernel module was built using the wrong kernel source files.
       Please make sure you have installed the kernel source files for your
       kernel; on Red Hat Linux systems, for example, be sure you have the
       'kernel-source' rpm installed.  If you know the correct kernel source
       files are installed, you may specify the kernel source path with the
       '--kernel-source-path' commandline option.
-> Kernel module load error: insmod: error inserting './usr/src/nv/nvidia.ko':
   -1 Unknown symbol in module
-> Kernel messages:
   Bluetooth: L2CAP ver 2.7
   Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
   Bluetooth: RFCOMM ver 1.5
   Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
   Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
   bootsplash: status on console 0 changed to off
   nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
   nvidia: Unknown symbol agp_bind_memory
   nvidia: Unknown symbol agp_enable
   nvidia: Unknown symbol agp_backend_acquire
   nvidia: Unknown symbol agp_free_memory
   nvidia: Unknown symbol agp_allocate_memory
   nvidia: Unknown symbol agp_unbind_memory
   nvidia: Unknown symbol agp_copy_info
   nvidia: Unknown symbol agp_backend_release
ERROR: Installation has failed.  Please see the file
       '/var/log/nvidia-installer.log' for details.  You may find suggestions
       on fixing installation problems in the README available on the Linux
       driver download page at www.nvidia.com.
może to zły plik sterowników
na download.nvidia.com są dwa pliki
NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg1.run     ma 5.3MB
NVIDIA-Linux-x86-1.0-7167-pkg0.run     ma 9MB

może trzeba oba instalować??
jak nie to przeinstaluje system - co mam do stracenia
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: Piotr Chmura w 2005-11-04, 02:18:02
2005-11-03 19:13:28 manve napisał:

> :(
 > stery nie chcą się zainstalować
 >
 > dałem make modules, make modules_install
 > przegrałem configa z /boot do /usr/src/linux
 > sprawdziłem version.h
 > zainstalowałem kernel-source-2.6.11-6mdk.rpm

dlaczego ??? w tym miejsu mozesz sobie podarowac sprawdzanie version.h... i przegrywanie czegokolwiek do katalogu ze zrodlami jadra (config)... nie mam pytan...

poszukaj informacji na temat kompilacji i instalacji jadra.. przekompiluj i zainstaluj nowe jadro (na podstwaie config'a z /boot), zainstaluj sterowniki nvidii...

ja wysiadam... mam dosc ;-)
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: w 2005-11-04, 07:32:22
Ta dystrybucja przysparza według mnie tylko samych problemów. Dobra jest dla osób, które potrafią jedynie włączyć XMMSa i Firefoxa i przy okazji coś popsuć. Polecam Ci zmianę tego systemu na coś innego i także łatwego np. Auroxa

:):)
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: w 2005-11-04, 12:40:30
mam już dość tej dystrybucji
ściągam mandrive 2006 - może będzie lepsza jak nie to pomyśle nad Auroxem

Dziękuje wszystkim za pomoc (szczegolnie chmooreck'owi)
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: Piotr Chmura w 2005-11-04, 12:46:50
2005-11-04 12:40:30 manve napisał:

> mam już dość tej dystrybucji
 > ściągam mandrive 2006 - może będzie lepsza jak nie to pomyśle nad Auroxem
 >
 > Dziękuje wszystkim za pomoc (szczegolnie chmooreck'owi)

np :-) polecam sie na przyszlosc... jesli tylko bede w stanie w czyms pomoc ;-)
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: w 2005-11-04, 14:40:58
Miałem Mandarake zaczynając od wersji 8.0 do tej najnowszej, Mandrivy. Zawsze występują problemy z zainstalowaniem sterowników. Trzeba przekompilować jajo, a ja zazwyczaj nie mam na to czasu. Tak, więc podejrzewam, że ten najnowszy też będzie miał podobny problem, a wszystko, że programiści Mandrivy stawiają na „bezpieczeństwo systemu”, czyli takie żeby początkujący użytkownik nie zepsuł systemu. Przynajmniej taka jest moja opinia.

:):)
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: Piotr Chmura w 2005-11-04, 15:50:44
bo sciagne i sprawdze...
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: Michał Koman w 2005-11-04, 20:33:31
W zasadzie ja też jestem newbie, i mam dokładnie ten sam problem, tylko, że z kartą GF 2 Ti. Przeczytałem dość dokładnie cały temat i nasunęło mi się pytanie: czy przez przypadek, przy ostatniej instalacji sterów nie chodzi o to, że najnowszy sterownik Nvidii nie wspiera Twojej karty? Ostatni, który ma wsparcie to 6629. Może tu jest "pies pogrzebany"?

Mój problem polega z kolei na tym, że uparcie pokazuje mi, błąd przy instalacji sterownika, w którym twierdzi, że mam już uruchomiony "loadable module kernel" rivafb. Dalsza instalacja przebiega jednak normalnie i kończy się OK. Nie wiem o co chodzi :( I jeszcze jak sobie wyeksportuję do pliku działające moduły, to nie ma modułu rovafb. Moja dystrybucja to Mandrake 10.1.
Pozdrawiam
Tytuł: stery Nvidii na 2.6.11-6mdk
Wiadomość wysłana przez: Michał Koman w 2005-11-04, 20:36:21
Powinienem jeszcze dodać, że gdy chcę wprowadzić sterownik nvidia do XF86Config, to oczywiście momentalnie błąd taki jak opisywany przez twórcę tematu. Na sterowniku z dystrybucji X-y odpalają bez problemu.
Pozdrawiam.