Nowe posty

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Robert

Strony: 1 ... 165 166 [167]
2491
Karty graficzne / NVIDIA Problem
« dnia: 2005-09-01, 22:34:16 »
2005-08-31 11:01:25 anarcho napisał:

 > Tutaj masz link do dobrego, zwięzłego artykułu po polsku o OCR pod linuxem :
 >
 > http://www.linuxsoft.cz/pl/article.php?id_article=470
 >
 > Pozdrawiam
 
Rzeczywiście, artykul ciekawy, w niedwuznaczny sposób sugerowal ainstalowanie sobie VUESCAN. ściągnąlem sobie to cacko, rozpakowałem, ale nie znalazlem tam żadnej instrukcji jak to zainstalować. na rożne metody uruchomienia vel zainstalowania wyskakują takie komunikaty:

roca@linux:~/VUESCAN> sh vuescan
vuescan: vuescan: cannot execute binary file
roca@linux:~/VUESCAN> make
make: *** Nie podałeś obiektów lub nie znalazłem makefile. Stop.
roca@linux:~/VUESCAN> ./configure
bash: ./configure: Nie ma takiego pliku ani katalogu

2492
Karty graficzne / NVIDIA Problem
« dnia: 2005-08-31, 10:52:13 »
mam pytanie czy istnieje jakiś dobry OCR dla Linuksa (najlepiej dla SuSE 9.2). Sprobowalem użyć tego co sie dumnie nazywa \\"Program do skanowania i rozpoznawania pisma\\" czyli Kooka, ustawiłem skanowanie na czerń i biel, wsadziłem do skanera elegancki wydruk, z którym FineReader, czy nawet inny najbardziej lipny program dla winzgrozy nie ma zadnego problemu i uzyskałem następujące rozpoznanie zeskanowanego obrazu:
`\\',,  \\" \\'%,\\', \\'  \\'/\\'\\"\\',\\'`,  \\'`,\\' \\'`\\' \\' \\'\\"\\'`\\",\\' \\' |  \\', \\'`%\\' \\' \\" \\' \\'\\", \\">` \\' ` \\' ,>\\' , \\' ` ,  ,| \\'` \\'  i\\' \\' \\' \\'  \\' \\' \\' , | \\'  \\', \\"  \\"` `\\"\\'` ,,, `i \\'\\'  \\' ,, ` ` \\'\\"\\"%`\\'`), ,`\\',\\"\\"\\',`\\'`\\',\\'\\'\\'\\'`\\',\\'\\"\\'
 ,, ,,\\'  ,  %,,,\\',), ,,,, , ,\\' `\\' ,, ,,,,,, \\'`, | `,, \\' \\'\\"\\'  \\" ,, \\'` ,,, ,,\\' |, , ,\\'   \\' \\' , | ,\\'  \\' ,,,  , , , ` ` , \\'  \\', , ,  ,,`T , ,,, ,\\'\\'\\', `,%,, ,h,\\'i,, ú,,,%U,  , ,,,š`\\'|\\'  \\'
 , ,  a\\' \\'  , \\',`\\'  \\' % ,,\\'\\"\\'   \\' \\',\\'  \\"  \\'%`\\"\\", \\" \\'\\'` ,\\' \\"\\'\\'\\'`/ , \\' \\' \\' %` `\\'` \\"  \\' ` \\',\\'  (  \\'  \\' `  \\' ,, \\'  \\'\\' \\'  \\' \\',\\" , \\' \\' ,\\' `\\'\\'  \\'   | ` \\"\\' \\"`\\' \\"\\' \\"%\\'`  \\' `\\'\\' \\"h\\'l \\'(|\\' \\'\\"\\"\\'  ? \\' ` \\' \\'\\",\\'%\\' ` \\' \\'`% \\' ž
 \\'   \\"\\' \\'`\\'\\"\\"\\"\\'`\\'\\' \\'\\"   `, ,\\' l\\' \\'\\',\\' \\" \\' , \\' \\' \\' \\'\\'\\'lT` \\'  \\'  , , \\',, ,, ,,  \\'  ,  , , ,  , ,  \\'  \\'| ,\\' ,  ,,\\' ,  |, ` ,   , , , , , , ,, , ,,}\\' , ,, , ,`,,,y ,,`, , , ,,,, , , , , , ,  ,  ,,% ,,,, ,l,`   ,h
 )< \\', \\'\\',` ,\\"` \\',\\",, \\'\\',\\',\\'>,\\", \\"\\'\\' \\' |\\' \\'\\'\\',  \\' ` | \\", ,\\'\\'\\"`|,\\' \\'\\' , \\' % , \\' , ,\\' ` \\' \\"\\' | `\\' | \\' ` `   ` \\' ` `\\'\\"  ` \\'  \\' | \\'` ,,  \\'\\'\\' \\"  |,`\\"\\"\\"\\"`T\\'\\"\\"\\'k \\"`\\" \\'`\\',\\"\\'\\')``\\'` \\' í \\'
 \\',ú|,,,/ \\',  ,| , ,| , ,,` ,,  \\',  \\', ,   ,,  \\',,\\'` \\', , ,` , , \\' , \\' \\' | , \\' , \\" ,`  \\"\\' ,, ` \\' ,` \\' ,  \\"` \\'  , ,,, >  , ,  ,  ,,,  ,,,, , , ,,\\'  ` `\\' %  >,,,\\',   , ,\\',j| ,,, )\\'`,,, , ,,%,`,,|,,\\' ,,\\'  \\' , %\\"\\' \\' `/\\',%  , ,
 `\\' \\' ,,  \\'  ,, ,     ,j, ,, | `\\'|\\' ,\\'   ,| \\'\\' ,% \\' , |,\\'` ,  \\" \\"   \\'   \\' ,   \\' \\" , \\'   \\'  , \\' \\',  ,,   , ,  ,, ,   , \\' ,  , , l\\"\\', \\'l,| ,\\' | ,,  ,,, `/,,,` , , ,,,,,kU ,|,|,u ,
       ,    , , ,, ,    , , |  , , , , \\', ,rt  ,,, \\" ,, ,`, \\', |\\' \\' ,`  \\',    ` \\' \\'| , | \\" , \\" , ,\\'   , , \\'  `\\', , , %, , ,\\' , ,, ,, , ,,%|\\'%),,, ,  i l,  | ,, , ,i, ,T\\',,,, ,, ,\\' ,,,,   \\',rt,,h ,  , , ,
 , \\'c q\\',  \\'  `\\' ,  \\' \\' \\"\\'` \\' \\'  \\',,,,  ,  ,     \\'  \\'   \\' \\' `  \\' ` \\' /\\' \\' \\' \\'`\\' \\'%  \\' \\'| \\' \\' \\' \\' ` ` \\"%\\" \\"\\'`,\\" \\' `\\" \\"\\' \\' `\\' \\'\\' \\"\\' \\' \\'  \\' \\' \\'   \\' `\\' \\"\\" `\\'\\' \\"4 ` \\' ,,
 *\\'  , ,    ,\\' \\'  \\'\\' \\" ,  \\' , \\',,,,|\\" ,,,\\'`\\' \\' , \\'  \\"\\' \\'` | \\' , \\" \\' \\" \\', ,  \\" `  \\'\\", |  ,  \\"` \\'\\'|` \\" / \\' \\'` \\' \\' \\'`\\' \\' \\" \\' \\'  l | \\' \\'`\\' ` \\'` \\", \\' \\',| , )%)w` \\"i\\' ,,  \\' \\'``%a)`\\' n |,,\\',S, , ) ,`,>, IU`  n
  k %%\\"\\'\\', ` \\'|  \\"`\\',  \\'c>     \\'` ,,)\\"\\"\\'\\" , \\' \\' | \\'7 \\'  \\' ,` \\"  % , , \\' ,\\' \\'  \\' , , , , \\',  , \\'  , , ,  , , |,\\' ,,,, ,h\\', \\' | \\' ` |,    \\' ,, ,,\\' ,,  |\\' |,  ,,, ,  ,,  `,,,    \\',\\'  ,,  ,  , `,
 p\\' `\\' ,,   \\' `% 7   , ,  ,,, , ,,,,,,, ,, ,,  > \\' \\' \\'`\\' \\'  , , , , , , , , , ,
 ,,,` , , `,|\\'\\'|\\',,\\',, , ,,\\',,, ,, ,  , j,\\'/ , |\\'   ,,` \\' \\'  \\' | ,,| / , ,\\'  \\' ,  \\',` ` \\' ` , `\\'  \\' \\'\\"\\'  \\'\\' \\' \\'  \\'>\\"  lrt   \\' , \\' ` ` \\' `|, , \\' | , \\',, ,,,\\' ,,, \\' ,| ,, \\' , , , ,   ó,, ,,,   , \\' , , a , ,
 \\', \\',\\'%`  \\' \\'y,,, `\\' , \\', \\', , ,,, ,,,i,,`,  ` ,\\', ,`\\' \\', , ` \\'  , `\\',\\'  \\' , ,,,\\' ,\\',  `\\'   \\', ,  , \\'   \\'  \\' \\' |\\' \\' \\'` |\\',, % `\\'`\\'   \\')  , ,` \\" \\' `\\' , | \\'  , i,,, ,,,,,  ` \\' \\' ú,
 ,,,, ,`\\'  ,   ,, ,   ,, , ,, ,  ,` ` \\' , , , ` , ,, \\' ,,, ,, ,  , \\', ,, , ,   ,   , \\' | \\' \\', `\\'  , , , ,,` \\', , , , ,   ,  ,  |   ,

 , \\' ,\\' \\',% ,\\' `\\' \\', \\"   \\' \\',\\',\\' \\' `,\\' ,,, , \\'  , \\'  ,`  \\'% ,,,, 7  ,  \\'   |, ,  ` \\',   , | ,,`, \\"  \\'` \\'  , , \\' `\\' \\" , ,\\'`  ,,  \\'   \\'   \\'\\' \\'\\",\\',l\\',c\\'>\\'/ \\' `  \\'  ,,,  , , , , ,k , ,,h,
 ,,,,\\',/\\",, > ,, ,,  ,,, l,,, \\"|i , , )    \\' \\' \\' \\'\\' \\'` \\' | | \\" ,\\'  \\'\\'` \\'  \\" \\" `\\' \\' \\'  ` ` \\" \\' \\' \\' \\" ` \\'  ` \\' ` \\" \\' ` `\\' \\'`\\' ` ` \\"\\'  \\'`  \\' `\\' \\' \\"`\\'`\\' \\"\\" \\"\\' `\\"\\'l,|j \\'h\\' ` `  i,\\" \\' > l  >  , \\'   i  , 5,\\'   , \\'   \\'
 , `, , ,, , ,, ( ,  \\',,,,,,,,, ,|,,,,, ,\\'<\\' , ,   ,>,  \\'    ` ,   , , \\'  \\' \\'  \\'| \\'  \\'  ,, ,,  |  , ,` \\' ` \\' `\\' ,\\'|\\'  , \\' , , ` \\'\\',\\'\\' `\\'`\\'\\'\\' \\' ,  \\' \\'` \\'|,,  , `, ` \\'  ` \\' `, ,,\\' \\' ` \\' \\', rt  h
 ,,, , , ,  , , \\' ,  , ,\\',    ,\\' , , ,  |  , \\' ` , \\'  , `\\', ,  , | ,  , , |  , \\',   ,   \\', ,, ,   ,,   | , , \\' ,|  ,, \\' \\'`\\' ,, ,?\\" `  ,, ,,,,,, ,  ( , ,,,,,, \\' , ,\\"`\\' , , , ,  \\'
 , \\' , \\' ,`,<\\'  \\" `,,,,,,,,,, ,%  , \\' }\\'\\' \\' \\' , ,,,,,,,\\' \\" \\'/,,`  \\' ` , \\"\\'   ,| \\',  , ,,  , \\"` \\' \\' , ` \\' \\' \\' | \\' \\' \\'%\\' \\',/\\', , , h l ,  n,,, , ,i,`,í,,  ,, \\"`\\'|\\" \\', ,,,,, , ,|, , ,, /,  ,|,,, ,
 ,,\\',,\\'|,\\',` \\'` ,\\' ,,\\' \\' \\'`,  |  \\',, ,  ,  \\' `\\" `, % ,\\'|  \\' , \\' , , \\' ,\\',  \\' ,  \\'` \\' ,\\' \\'  \\'  \\" , \\' \\'\\',  \\'\\'`  ` \\'  \\',\\' \\' \\' , \\'  \\' \\' ,\\'|, ,\\' \\" |\\' \\' \\', \\' /, \\'  | \\',ll,,,,, \\',| ,\\'   , \\' `\\' , \\' ,|), >T,,,\\'rt, , ,,,,, ,,, ,i ,,    ,%
 \\' \\' \\' llT\\'`, \\', ` %,, ,,,`\\' \\',, \\'` `,`\\' \\",\\' ,, % \\' ``\\"\\', \\'  \\' `\\"` ,\\',   \\' |` ,` \\'  , , | , ,\\'   ,` ,  ,      ,, ` , | \\'\\"\\'\\"\\"\\",\\', ,\\'\\', \\'7 %\\'\\', |,,%,,,,\\', \\',\\',,i ,u,`\\' , ,,, , ,,%, ,, ,|,, , , í, , (
 \\',\\" ,, ,,,,\\' , ` \\' , ,    , | \\' ,\\' \\',\\'`, \\' % \\', \\' ,\\' \\',`,  , ,\\' ,\\'| \\' , ,,  , \\'| \\"` \\' \\'`  ,\\'  \\' , \\'  , , ,   |, \\', ` \\', ,\\' ` , \\' ,, ,,,,,,,>,,,,, \\' ,,  ,,, \\', ,, ,  ,,,  ,/,\\',\\'  ,,,, ,, , y , ,,, ,,,,)T, , ,, ,
 ` ,\\' ,%\\'| , \\"\\'j \\",   %\\"\\"` \\'       , \\'` ,,) \\'`\\"\\' \\'`|,` , ,`%    ,\\' \\'%% , \\"`  ,   \\', , ` \\', , \\'  \\'  \\' \\' \\", ,,\\' ,   ,\\' ,|, ,\\' \\'% \\'% , \\"\\'`7|,,  , ,,, ,, ,   ,, ,í,,  , ,\\' ,,,, \\',|\\'\\'\\'\\'\\',,k,,,, , , , ,,,,,, ,wl,
 4 , ,,,,    , |,, ,,,,, , , ,,,, ,, |, , ,  \\' \\' \\'` \\'  \\" `  \\' \\"\\' \\'    ,,, , , ` ` \\' \\' `
  c,,`\\'`í ,, , ,,,, ,\\' ,,,,,`|\\',,`,`\\'\\', \\' ,\\',,%\\' ,\\',  ,  | , \\' \\' \\'` `,\\' ,`\\' , , \\'`  ,\\'|\\'  \\' \\' \\', , ,\\" ,   \\'   \\' \\'`\\"\\', , \\' \\',   \\' \\'  \\' \\' \\' \\' \\'\\'``\\'\\" \\',,`,\\' \\'\\' `  ,`  \\"\\'|  ,,, ,,,),`,\\'(>,, ,,,\\',h\\' \\', ,  \\' /,`,,,,, ,, , ,,,,|, , ,,|, k
 ,  ,  ,, ,   \\' ,\\'  | , ,  ,,, , | ,,  \\' ,  ,`| \\' ,|, ,  , | , , \\', ,  \\'`   \\' \\' | ` \\" \\'  ,,   \\' \\'\\' \\' \\' , , \\" ` `\\'\\' \\' \\"\\' \\"\\'  \\' \\' \\" \\' ` ` \\' \\'  ,%, \\' ,,\\'`, , , , < ,,\\',, ,c,\\',), ,,,  |, \\',i\\' , ,,, , ,,,,,,,, ,
 \\'` \\'h,`\\' \\' `,,,, \\' ,\\', , ,, | ,\\'` , \\", \\'   ,\\" , \\'  \\'  \\' \\", ` \\', \\'ž,`  \\" \\' ` \\' ` ,, , , , ,, , ,\\' \\' \\' ,  \\', \\'  \\' ,\\', \\" \\" ,     ,,í,|,() ,, % > ,  ,  ,,`/),,\\',,,,, , , ,,,, ,, ,, ,,,,,|,,,`,,, ,,,T\\' , , , ,,,,, , , , ,,,,,, ,
 ` \\'\\"\\"`\\' \\' `\\' \\'\\"   ,\\" \\" \\' \\'  \\"`\\"\\' ,|,k\\' \\'  `\\' \\' \\' \\'  \\'\\' \\' \\' \\' ,\\' \\'` \\'%\\'\\",\\',\\' , \\' |\\' , \\'`\\"  | \\" `  \\' \\', \\'  ,\\'  ,  \\' `` ` `, `\\' \\'` \\' `,,  \\"\\'\\'\\'`\\'  `,\\" >`>, ,,,, \\' \\'\\'| `   ,,?`\\' , , , , ,,,
 ,, `\\", ` \\' ,,,,,, ,, , \\" c, |\\' , \\' , \\" \\"\\' ,  \\' \\' , \\' ,\\' \\" \\"\\' \\' , \\' , ,,   \\'  \\' \\' \\'\\' \\', `\\" `  \\' \\' `  ` \\' `\\' |    , \\'` \\'` || \\',\\'|\\'` \\', l` ú, ,,,,\\'   , ,,\\' ,,,  \\'(\\' \\' T`\\'\\",,,\\',  ,\\',,,, ,,  , ,\\'  , , %
  \\'\\', \\'| \\'| , ,,\\", %|,  ,h  \\' \\"`\\' ,, \\',,,|,,\\' \\'\\'\\"`\\'\\'| \\' \\' , /,  ` \\' \\' \\" \\'` \\'\\' `\\" ` | \\" ,\\' \\' , \\' `  |,,\\' , , , \\' , ` ` ,  , ,   ,  ,\\' \\' , , ` \\' ,| \\",\\' \\',   \\',, | c,,\\',, i ll , , ,, ,k,\\'     , , ,,,  ,,, ,,  
 `,  ,, , , ,   , ,,, ,, , ,,, , ,,   \\' \\'| , |,   \\'  ,  \\' \\' |,  \\" \\' \\'`\\" \\' \\' \\' ` \\"  \\' % , , ,  ,, , , ,  , ,, , , , , ,  , , ,,  , , ,  ,

 ,, `,,  ,,,,,, ,,||\\"| , ,\\'\\' \\'\\'\\',\\' \\' \\' \\' \\' \\' \\' \\', \\'| , \\' , \\' \\' `\\"    \\"  \\"\\'\\'  \\'`\\'\\'%\\', \\' \\'\\"\\'  \\',\\'\\'\\'\\"\\'` ,\\'   ,\\'|\\' ,` \\'\\' ``\\'\\'\\'\\',`\\'\\"|\\',,  ,\\'i`\\' ` \\'\\'`|\\'/\\'),`\\' \\'\\' %\\",`\\'` \\'\\"%\\" \\' `
 , ,  ,       \\' ` `\\' \\'  \\"  ` \\' \\' \\' \\'`\\' \\"\\'\\" \\' %%\\"  \\'  \\",\\'\\"\\"  %\\"\\' \\'`,`,\\" 4,\\' \\"  \\' \\' ` `\\"\\' \\' ` \\' \\'  \\' \\' \\" \\'   \\'` `\\" ,`\\'` ` \\'\\" \\' ` \\'% \\" \\' \\" W\\"\\" `T\\'  \\'\\"\\"|     ,
 %\\', ,, ,, ,,  \\' , \\' , ,, ,\\',| l,\\' , | \\' \\' |\\' , , , `\\" \\'   `\\' \\'\\" \\'   \\"  \\"`` \\"  \\' \\'  `\\' \\' \\'` |\\'   \\' \\'   ` \\' ` \\' \\" \\'  |\\" `\\' ,,\\'| \\'\\'\\'``\\' \\' \\"\\' \\"\\', \\" \\' `  \\'   \\'`, \\'`c, \\"\\"`\\' | ` \\"|,\\' \\"\\"\\' \\"\\'`\\'\\", \\'%\\'\\'% \\' ` ,\\'`\\"\\' \\'\\"\\" \\' \\'\\" |,` i, ,`` \\" \\',h
  /,, ,,, ,,,, \\',,  ,, ,, ,, ,,,, , , ,  ,,\\',,,  ,,,,  ,,\\', `  , \\'  ,  % \\' \\' \\',|  ( \\' \\", \\' \\' \\' \\'` \\' \\' |\\'  \\' ,` \\' \\" \\' | `\\' \\' \\"\\"\\" \\'  ` \\' \\'   \\'` \\"`\\"\\"\\' \\' \\' \\"\\" \\' \\' \\' \\" \\' \\" \\"\\'\\'\\' \\" ` \\"` \\' \\" \\"` \\' `\\' |  \\"\\' \\' \\" `T\\' \\'\\"\\" `\\' ` \\' , \\' >`
 \\"\\' `\\'\\' ,` |\\',   ,\\' \\" \\' , \\"\\' ,   \\',,   % `,  `|\\' , \\"\\"` `\\'%\\'`\\', \\' \\'\\'` `,\\' \\", \\'`, \\' \\", ,, ,   ,, , `\\"\\'\\' |,  \\'  \\"\\' `    W,í`\\'% \\'` \\' \\',  \\'>\\" \\'\\'\\' |`\\',\\"\\'`  ,| `\\'\\' \\'` `  \\',, ,, \\'/\\"\\',,,,  ,,,\\",,rt,, , ,,,% ,,, ,,,`,,%,, \\', ,\\', ,, ,, `
 \\' , , ,,  ,,  ,\\', ,  , `, \\' , `,% \\"`|  ,\\',,  ` \\'`  \\" \\' \\" ` \\' \\' \\'  \\' | \\'  \\'  \\' `\\'  \\' ` \\' \\' \\'\\' \\' \\'  ` \\' \\'  ` \\" `,\\' \\"\\' \\' \\'\\' \\' \\' \\" h\\'\\"\\' ` ,, `\\'\\'` \\"\\' \\'\\"  \\" `\\" \\" \\' \\"\\'\\'`` \\"T, \\"\\"`\\"\\"\\" \\" \\',<,,w i(`\\",\\' \\" \\" ,\\"\\' \\'\\'\\"\\'5\\'k\\'
 , ` \\'\\'(\\'`\\"%\\" ,\\' \\' `\\' \\',\\',\\' ,h\\' , , \\',`l\\'\\'7IT`rt\\' \\'  , , \\'\\'``,\\',\\'` \\' | \\' \\'| \\' , \\" , \\' \\' ,  \\',,  \\" ,    , \\' `, \\"\\' |` ` \\'\\'` \\" \\'\\"  \\' ` , \\'` ` \\' ``\\",\\' ` , ,   ,\\'\\' \\' \\', \\'` ,\\',, `  ,,   ,, í ,, ,,, |,,, ,)\\',, ,, ,  , , , ,,,, i, ,,,,,,,,,  , | ,,
  \\' \\' ,, \\' \\'  ` \\', ,  \\' ,, \\' ,\\' , ,\\'   ,  ,  \\' % ,  \\' \\"\\' |, \\' \\',,, \\' ,\\', \\' \\' \\' \\'\\' ,  ,\\',\\"\\', \\"\\'`\\', ` \\' \\'  \\'  \\'  ,\\' ` \\"\\'%\\', \\'`\\' \\'  `y\\'|` ,\\' `, \\'\\' \\',  ,,, ,\\',,,, , , ,h ,,,,,, | , , \\',,,,,,,\\', , ,7,  , ,, \\',Y ,,  ,,,, , ,,,, ,,\\',,,
 \\' \\'>\\'  \\',l \\',,,   \\' ,, ,,\\" \\' \\' \\' \\' ,  , `\\' \\', , ,  , `  ,\\' \\' ` %\\' ,, \\' `, \\'  \\' \\' ` \\' , , ,  \\' , i `,\\"\\', l, \\"\\' \\" ` \\" \\'\\'%\\"`, í `, \\"% ,,\\"\\'\\',\\'   ``,|,, , ,,`ž,\\',,, ,,,,,>,,,,  `  li  \\'\\' \\" ,, ,,,,,i     ,T, ,
  `\\", , \\', ,   ,  \\'    \\'  \\'%i\\"\\"   \\'  \\',\\'  | \\'`\\'  ` \\" \\'\\"\\' \\'`\\' \\' \\'   \\'   \\' \\' \\' `  ` \\" \\' \\' \\"\\'   \\"  \\' ` \\'\\" ` \\'\\"\\" \\"` \\'\\' \\' `\\' n ` % \\' \\" `\\'\\' \\', \\'| , ,,,,  , , ,\\' , ,, ,  , ,,,, ,>  ,,S ,, ,,  , ,(   \\'|>,,\\'(\\"\\'  
 ,,,,, , ,,,,  ,, , ,   , ,,, ,,  ` , , ,, ,, ,   ,,,  , , ,  `  ,  \\" \\'
 ,    ,, | ,   | ,, ,,,  \\' ,,  , ,,,  \\',,  ,  |,,,, ,  ,\\' , , \\', , , , | , \\' , \\'  , , ,   ,\\', \\' \\" \\'  \\'   \\'h,\\" , ` , % \\'\\'), \\' , í , C,,,|`> ,  , ,` ,  ,  \\' \\' \\', , , , , \\' \\',  , ,    ,,\\'  ,    \\'  ,   , \\'
 ,, ,l,  ,, ,,, \\") \\'  , \\' ,, % , \\' ` ,, l,, ,  ,, ,, , \\'  ,   ,\\' ,  \\"\\' , `\\" \\"  \\" \\"\\" \\' \\'\\'\\' ` \\'  \\'  |  \\" \\'` \\" ` \\', | \\' < |,,,\\' i,\\', ,  \\',,,,/\\'`    \\'\\',/%,\\'(, ,) \\'?\\" `
 ` \\'`\\', ,|, ,\\' ,U,\\' \\"\\'`,\\' \\' , ,,, ,, ,   \\' , |\\'|\\"\\'  , ,  \\'  `      ,, | \\' ` ` , \\' , \\' `  ,\\'    \\' ` `  , \\'  \\' ,  |  ,   \\" , ,\\',\\'       |,|  ,,, ,  , , \\' | ,  , \\'  \\' |, ,\\',  
  \\'\\'% ,\\',\\' \\'\\'``\\"\\'\\'\\'\\',,h,)\\", |,\\'|\\',,,\\', ,,,  |,, ,\\',,\\' ,,  `\\" `  \\' \\' , \\"` \\'| \\" \\'``\\'\\' %,`,,, \\'  ,, \\' \\'(  %, , ,,\\' ``\\'\\' |\\',,u \\' (,W\\", }h\\'s |,,j,,,,,,w,`,>,,,,%,,,,,r\\'t>
 \\'` , \\'  ,,,,,,,`  \\' ,, ,  , ,, | , , ,   , , , `| ,,   \\', \\' \\' \\' \\'  \\' \\'   \\'%, ,\\' ,\\'>\\' |\\' \\' \\'| `   , ,,, , \\' \\',,,,\\',,,,,,l \\',,/,,(\\' `,,,\\'\\'  \\', ,, , , ,,` , `
  \\'%T, % ,,,,h <,>,\\'\\' ,    \\',\\',, `, %\\'   ,\\' \\',, \\',,\\"  |,  \\'\\' \\"% \\'   \\'`, ` ,,, ` , , ,|\\'   , \\',,w , \\'\\',,|,l` ,\\'` \\'|||\\',,%>  ííl  ,,<\\'wl,, ,h,\\',,,, ,,,,w,, Tl  `|` ,,, ,, ,  `
 ,k % \\',,\\'`,,, , |,,\\',, \\'`\\' \\' ,`\\'\\"` \\"\\'\\', \\"\\'`\\' \\'\\' \\'` \\' \\' \\'\\',  ` ,\\' \\' , \\'`| `  ` \\'  \\',,\\' \\' , `  , \\'``\\' \\' ,` , \\'\\'  \\' |\\', , ,\\',,, % ,  \\'\\',,\\',,,,\\'/,\\',,, , ,\\'  h, ,c,,i, ,,,,,, , % ,T\\' ,,,,, ,,,, ,, `,`,
 %\\'` , \\' , , ,` ,,\\',\\" %\\',,, ,\\' %,  , , / , , , ,, , , ,,,,\\',\\' \\' | \\'  | , , ,  | `\\' \\' , ,   \\'  , , \\'    ,` hi,,,,ú ,|,,, %,,,, ,, ,,,,,, , ,,T` ,\\',í,,,\\')T |,,%,, (,, ,
 ,   \\' \\' \\'` \\", , \\' \\', \\', \\' ,  ,  ,  `,, ,, , `| \\', \\',?\\' ,,`,\\'\\'`,, ,,,,,,,,,,\\', , ,,l,,  || \\'\\"`\\',,, ,, `  \\'\\"\\'\\',   \\'`(,  | ` \\"
 ,, ,\\', ,, , /,, %,, `,\\',\\' \\' |   \\"  \\',,,\\' \\' \\",` ,  \\"|\\" \\' \\'\\'\\',\\"`\\' \\'  `\\"\\" \\"`\\" \\' \\'\\' \\" \\"  ` `\\"`\\'  \\' \\" \\' \\"\\'  \\' ,|\\'\\"N\\"\\'\\"\\' \\' \\'\\' \\' \\'\\"` \\'`  \\'`\\'\\' `\\"\\"\\'\\' \\"\\' `,`,\\'(,b\\"\\' \\" `  `\\' `\\'
 ,, ,, \\'`j,\\'\\" \\' ,,\\'`\\'\\", ,\\' ,  \\"\\'\\'\\"j\\',, ,`h `\\' , `  ||,\\'   \\' ` ,, \\' ` ` , \\'|, \\'  \\'\\'\\' \\' j\\',\\' ,,, \\'\\' ,  %  , % \\',,,, |,,,  , ,,, ,,,,,,i, , ,   ,, \\' \\'\\' , , ,   ` \\' \\' ,, ,,h\\',,,, \\' ,,   \\', ,
 c\\' \\'\\' , ,` \\'  ,`\\' `\\' `\\"\\', \\",\\", `,|`\\" \\' ,\\' ` \\'`  \\'   \\'|,  )\\' \\" , \\' \\' \\' \\' \\' , \\'\\' \\' , ,, , | ,\\' , , \\',,\\"%   , ,|  7 |,,\\', ,, ,í  ,,   ,, |  ,,  \\' ,,,,,, , ,,  , , , `
 )`> , , `\\',,, \\'  , ,,   ,,  `  , , \\' ,  ,     \\' , ,\\' ,, \\' ,, \\', , \\'  ,,, , , , , ,,,  , , ,,W ,,, , , , , ,, , , , ,, , , , ,

 \\' \\"\\'\\'i,\\'%,\\'`\\'|\\' `\\' \\"\\'\\'% \\' `  \\' ,  \\' | %\\' ,` \\"  \\' ` `\\" \\' \\' \\' \\' \\" \\"\\" \\' \\' \\' \\' \\' \\' ` \\' b,)  ` \\' ,| \\'\\"\\'\\'\\'/\\'\\' `  \\' ,,`   , ,y,,, `\\' ` `
 , , , , ,, ,\\', ,  ,,  , , , , ,, , ,
 \\'  \\',\\' \\' \\',`,,`\\'\\',`|, , ,rt`, \\' \\' ,   , (,\\'  ,  | \\'`\\' ,` \\'  \\',\\', \\', \\"| \\"  \\',\\'`  \\' \\'  \\' ,h, \\'\\' , ,  ,%\\'`\\', , ,i`,,\\'  ,, ,    ,,,Í , ,, p` , h
 ,, ,\\'  \\' , , ,,,  ,\\' , ,, \\"  , , | \\' `  , , , , ,
 \\',l(\\' , \\'\\'  `, , \\" ` \\"`,   `  ,,  ,, \\'| \\' \\' \\', ` `|7  ,\\',> , , ,, \\',,` \\'    \\" ,T \\"  \\' \\' ,  , , ,  \\"\\" \\', |\\", , \\' \\' ` \\'  ,, , ,, ,


 ,,r\\'t,,\\"\\'\\" \\"\\'\\'\\'\\'` \\"\\' \\'\\'\\"\\"`\\'\\'  \\'  , ,, , ,,, ,, ,`\\'` ,  | \\' \\'\\' , , \\' ,|, , ,, ,,,, | | ,| , , \\' , ,\\'|,  h ,,,p ,,,, >
 \\' ,,  \\'  , ,,, , \\',,,, ,, ,\\', i ,,,,,,,, ,, , ,,  , , (  |  \\', ,>,, \\" \\'   \\"  , `  \\' \\"  , `,,, ,rt,,, i|í,,,, , `, ,, ,, ,| `|\\"` ,  ,ú,, k,, ,  ,,, , ,c),l\\'i\\' ,, ,,,, ,, ,, \\',
 ,,c|,k\\' T,\\' \\'\\'\\' ,`,  ,,,,,,/,, ,, , , ,,,,|, ,\\' \\" \\' \\'  , \\'`\\' \\' , , \\'  ` ` ,\\',\\' \\'  ,,, ,,\\'\\'` ,\\' ,, \\',,,\\' ,\\' \\' \\'  ` ,  , \\'  ` |,\\', ,\\"`,|\\', `,\\", | %`,Z ,%,\\',,\\', , \\'|  `   ,\\'  `\\',`|`\\'` ` \\'\\' ` \\'`
 q`` \\'` \\"\\' \\'%\\"\\'\\',`\\"\\'\\"\\'\\' \\' \\',,,\\'\\" \\'`\\',h,?,, \\' |`,,\\"% \\"  \\'\\',|\\',\\' \\'| , | \\' , \\', \\'  `  \\'\\' \\',  \\'\\' , ,, ,\\' , , ,,,, ,\\', ,,,,,, ,,,,  \\"\\' \\',\\',,\\',,%\\',,l`|, ,%,, , ,,, \\'  `  ,,, , ,  ,,,,,,,  m, q , š,
 p,, , ,,,,,, %, , ,,, ,, , , ,  ,|\\' , ,,,,, ,,,,,\\', ,  ,, |\\',\\'\\',, ,,`\\' |  \\' ,   \\',,,,,,   , ,  , , ,  ,,,,,| ),,,|,,,, ,,%,\\'\\' ,  , \\',)a`\\'`\\',,,, \\'  ó,)  ` \\"\\' \\' % , \\' \\',`,,
 %,\\'\\',, \\' \\' ,,, \\'\\'\\"7,, `,\\"\\"  \\'`\\'|,,,  `,\\' ,, \\",\\"\\'`\\',,\\',`\\'`|\\' \\' \\'   , ` \\' \\',    \\'  \\' \\'`\\'  , \\' \\'  \\', `,, , \\"\\'\\'\\'`\\"`\\'\\'?l`\\',\\',,\\'%>\\"`\\',\\',%, \\' \\' | |\\'`, |`\\'\\' S,,`\\'`\\',`,\\",``,\\'` `
 , ,,),,\\',  ,, ,,,,,,\\'` \\'\\' \\',  , \\', \\' ,, % ,  \\',,|\\'\\'| |,\\' \\'  `\\' \\' , `, \\' \\',\\' \\"\\'   ,\\' ,\\",`,, \\',\\' \\' \\"\\', ,,\\' , \\',`, \\'\\' \\' \\' \\',  \\'\\'\\'\\',i,\\',,`,\\"\\',,\\"\\' \\' \\' \\'\\'j`,\\"`\\' ,  )\\' \\'\\'% `\\'*` \\'`\\' `\\' \\' ` `
 h\\',,,\\',,\\',i\\'`?,í,\\'\\'(,% ,` | ,,  \\"\\',`\\',í \\",\\'   \\',`\\' `\\' | \\'  `  \\', \\' |  \\' \\" `  \\"\\',  \\'  \\' \\'\\'   ` \\',\\' \\' |\\'\\',\\"\\'\\'\\' \\"\\'h,% ,|\\')\\' \\'\\'`\\"|\\'`\\"r`\\'`\\'rt\\'/  \\'T  \\'   c,\\' Y ,\\' \\'` \\" \\'`\\', \\'
 ,,,, ,\\'  , ,, ,,, ,,h,, ,,\\' ,,,,, , ,\\'\\',,, ,\\" \\',` \\"\\' \\"\\'),|,, \\"\\'|\\"\\'  % , \\', , ,, , , ,  , ,   ,  , ,  , ,  , ,,,|   \\"\\'% \\'`\\'\\' \\' i,,\\', \\' ,| rf c,, , ,,,,,, \\' , \\" \\',, ,  `
 Sl>\\',\\' ``\\'\\' )\\'|\\'\\" ,`)` ` ` \\' ,|\\' ,\\' %\\'\\'l\\'  ,\\' `, ,\\', \\'%`i \\'\\'\\'\\" \\' \\"\\"\\'  \\'`\\"% \\'\\' \\' \\"\\'   n,` \\' , `\\' \\', ,\\"  \\' \\'\\' \\"`  `\\' \\"% `\\"| \\'\\" ,n , , , \\',,, `\\',   j/  ,,, ` \\'  \\' ,  \\'
 , , , \\' \\' `\\' \\' \\' \\'\\' \\' \\"\\" \\"\\'h`  \\' ` ` \\' \\' \\' `, \\"\\' , ,, \\'  |  \\' \\' `  ,  \\' \\' \\" \\', ,,, , ,,, , ,,>`, | S  , ,,, ,,, , \\" ` ` `,,,% rt/ , , ,%? ,
 , ` , \\' U \\'  \\' , ,, ,,,  \\' ` , \\' \\' ,   ,,, l  \\', , , h , T   , , , , , , \\' ,

  ,\\' ,|, ,\\' \\", ,,q`,,  ,\\' a, \\' ,, |  | \\'` \\'  \\' \\', \\'l ,, `, \\'  , \\",,   , , ` ,,,,  |, ,  ,,, ,, ,,,, , , , ,, , , ,, Z ,n, ,q ,,  ,\\' ,, , % h ,|
  ,i,),, \\' , \\'  `,  \\"\\' ,\\',\\' \\"  \\',, F,% \\' ` ,h, , ,, ` \\' \\' \\' \\'`\\'   ,, , ,  ,  ,\\'  \\'  , , , ,,  ,  , r`t \\', `

 ,,,,,\\',, \\'  , ,  , , ,  \\'\\'` ` \\'\\' \\')` \\',  \\'   ,`\\' | \\"| ,`,\\"  `  \\',  `,  \\'|  \\'\\' , \\' \\" ,  \\' , ,, ,\\'   , , , ,,, ` , , \\' ` , ,  q  %\\'

 `, < ,  , \\' > , \\'  \\' \\"\\' \\'  , ,,,  ,\\'  ` \\'  `  \\'\\' ,   , ` , , ,, , , ` ,\\',,  , \\'  ,, , , ,,, \\' ,    , 4 ,) ,    `\\' `\\" \\'  \\'\\' \\' r,,,,\\', `
 , \\'l,|\\'\\"\\',`, ,   ,  , \\' \\"\\'  `,,  , ,  ,,, \\"\\' ,  \\' ,,/  \\' ,   \\' ,, \\' \\' `\\' `  \\' ,  \\' \\'\\'\\"^`  \\' l, , ,, \\'  , , , ,

 ,k>, >`\\', `` \\' \\' % ` , \\"\\',`\\' \\"\\'|%%\\'>\\', \\' \\" `%\\' \\'\\'\\'\\'`\\" \\"\\'\\"\\' \\" % \\'` \\', \\' \\'   , ,\\',,,\\'\\', ` ,`\\' , \\', %\\' \\' \\'\\' ,\\"\\',,\\' \\'\\'`\\',\\'\\' \\',\\' \\" `,\\'` %\\" `\\' , \\' \\",\\' \\' ,  , ,    \\'%%\\'`i,,<\\',\\"\\"|\\'\\',l)\\'`, |, ,,
 , ,  ,,,,,, ,,, ,,, , ,,,,,`\\' \\' \\' \\' ` \\'  \\' \\' \\' \\"\\' ,\\"\\'\\",v \\', ` \\' `\\" a`\\'   `%\\"\\' `%\\"\\',\\"\\"\\"\\' ` \\'\\' \\" % ` \\' \\' `  
 \\'>,,, \\',, ,l, \\' i,,,, , ,,,  ` h, | ,,,  T n,  ,, , ,   ,|| ,,\\',  ,| \\', , ,, \\' `\\'  ,\\'  \\' |  \\'   \\"\\' ` \\' `\\" \\" \\'`\\' `  ` \\' \\'  \\" \\' \\'  `\\' \\"\\'% \\" \\' \\' \\'\\"\\'\\'| \\" \\' \\"\\' \\', `\\' \\' \\' `\\" \\'\\'  \\' \\"\\'` \\' \\"\\'` \\' `\\"\\'|\\'\\'  \\' \\',\\"\\" \\' \\' \\',%, \\"\\' \\' \\' `-\\" \\'
 ,, |,,, | , ,,,, , , ,  ` ,\\'/,, ,\\'` ,), \\' \\' ,|,, ,,,,,,,,,,,,|,,%,  ,,, ,, , \\' % \\'`,, ,|\\" ,  ,      , \\' \\" `| \\' ,, \\'  ,`\\'   \\",\\',\\', \\',\\',\\' ,, ,  \\'`,\\',`  \\' %\\'\\", |\\' \\' \\',\\' \\"|` ,\\'\\',`\\' ,,,\\'),l,%,,,,\\' ,\\',\\' \\",`|%,h ,, ,,,,,,, ,, l
 i \\"` \\"\\'\\' \\'` \\"`\\' \\'` \\" \\" ,\\'\\'\\'\\',`\\'%,\\'\\'%\\'\\'T\\' `\\"`  \\' \\"\\"\\'\\'\\',\\' |`\\'\\'\\',`, ,\\'\\"\\', \\' \\' \\"`\\'`\\" \\' \\'\\' \\'\\' \\' \\' \\'``  \\'| \\'\\' ,  ,\\'\\",``\\' \\' \\'  \\'\\' \\'\\',` \\' \\" \\' \\'| \\' \\"|\\'í\\' `%\\'\\'%\\"\\' `\\' \\"``\\'` \\'  \\'\\' \\',,`\\"\\"\\'%c,\\' \\",` \\' \\"` ,, \\' , ,\\' `   \\" \\',` \\'\\'\\' \\' \\'  \\'`
 , , , , `\\"  , ,, ,`\\' \\' \\' \\' ,\\',)   ,,,,, , , , ` | ,,,, ,, ,\\',  ` \\" `\\' \\'  ` \\' \\' ,  \\' \\'\\"   , \\' \\' \\' , \\' , \\"   , , ` \\',  , ,, ,,\\',  , , ,, , ,, ,%,,\\' \\' \\'  \\' \\'`\\'|\\'  T   |,  , , ,  , ,  ,, ,, , ,,,,,, ,a,,,
 k,\\"\\' ,\\"\\',\\'`>/\\',` \\',\\'  \\'\\"`\\' \\' `\\" \\" \\',,|  ,,, ,li ,   , ,     ,, , ,  ,, , , | , , , ,,\\' , \\'  ,  , , \\',| |    , \\' \\' \\' \\' \\' | \\'| ,\\',, ,  | ,, , a, , ,,,,   , ,,,`j,h\\" ,  ,%, ),,  ,,,, ,   ,,,,,, ,, ,, , , ,   | ,\\'
 ` `\\',  \\" | ,,\\' \\',\\"\\' , \\'%\\' \\' ?,  \\' ,, |,, \\')%>`h\\'%  \\'`  \\"\\' \\' | ,, , |, ,, \\',  \\"  \\'` , \\' \\' `\\', ,  \\',\\' \\' \\'  `\\' \\' \\',, \\' `\\',` , \\' , ,,, ,| , |   |  \\'` ,  |,\\'>\\',, ,,  ,\\",`|`\\'\\"\\',\\'\\' |`\\' , \\' ` |,, ,, ,,, ,,,,,\\' ,, ,\\'  , \\' ,` ,,,, ,,
  , ,` ,\\" , \\" ,\\'\\" `\\' , \\' ,   ,, ,      \\', \\' \\'`\\'` \\' ,,\\" ,<,\\' ,,, , , ,  \\'   ` \\' \\'   \\'\\" \\' `\\' \\' `\\' `\\' \\" ` \\'  ` \\' \\"` ` \\"  \\' \\' \\'  \\' | \\' \\' ` \\" \\'  \\"\\' `\\'\\"\\' \\' j\\'  \\' \\'`\\' \\'`\\' ,  \\'`   \\'   \\" \\' , ,?,%` ,`,\\',
 % ,%  ,, ,q %\\',,,,,,, \\',  \\' ,  \\' |, \\', % \\' ,  ,\\" ,  ,,,,,  ,, , ,,,  ,,,,, , ,, ,, % , ,,  , ) , ,, , , |  \\'  ,  , `  ,  ,,\\' , \\' ,,, >` , \\' ,,, , ,, \\' ,\\',,, , /\\', , ),,,,, ,, ,, ,, ,,, ,,  , ,,, , ,,%,,  ,,,, ,
 \\'\\',,`,,\\' \\' \\', \\"` `  ` \\' \\' \\' \\' \\',`\\" \\'\\'` `\\', ` ` |\\'  \\"\\'`,` , \\'` \\'  `, ` \\' \\'  ,  \\'`\\"\\'   \\"\\' \\'   \\" \\'` ,, \\' , \\' , `  \\'  ,   \\' `\\'\\',\\' %,,,,,\\'%\\' \\' ),\\',,\\'\\'\\'\\' , ,\\" \\'\\' ,, , ,  ,  \\',\\' \\' \\"i,\\' `,(,, \\'7  , \\'  ` ,\\' | | ,  , , ,  `  ,\\' ,, ,, h,\\',  , ,
 ,,,, , ,,, ,, ,,, ,  ,,,, ,, , , ,, ,,, , ,,  ,,,  %,,, , , ,,%, ,, ,,,í , , , , ,  ,, , `  ,,  , ,  , , , ,  , |,,, `  ,\\' |, \\' \\' ,| , ,  , ,` \\',\\' \\' ,,, , ,`\\', \\'\\' , ,\\'\\'`\\'\\'`),\\'\\", `,\\',\\'  ,  \\',,\\',  ,,,\\' , \\' ,{,

 \\'\\'\\')\\",` ,\\"\\' \\' |\\"\\'\\'i \\"\\' \\' `,   \\' \\'\\' \\" \\' \\'\\'  \\', \\'\\'  \\' \\'\\' \\" \\' \\' \\',\\' \\' , \\"\\' ,  \\' \\"\\' \\"\\' \\' \\' `\\' \\'  \\' , , \\'    , \\'\\'|\\' \\"\\" \\', \\'   \\'`\\"\\"\\'\\' |, \\'`\\' \\"   ` ,  ,  \\'\\'  \\'  \\',\\"\\" \\' \\" \\"`  \\'%` \\'\\', \\' \\'\\' , \\" \\' \\',| \\')\\'\\"\\' \\"` \\'\\' \\'```g,
 ,,  ,,,`, |   , ,>, ,,, , , ,, ,,,\\' \\' , `l,\\'\\"\\"\\' `,\\'?  \\' ,\\' \\'` \\' \\' ` ` ` ` ,\\' \\' \\' \\' \\' \\' \\" \\' \\' \\' , ,\\' ` , \\' \\' \\' , \\'  \\"`\\" \\' \\' \\' \\' `\\' \\" \\'  \\' %  \\" ,  , ,,,  , , , ,,, , ,,,ú,,,, ,,,,`,
 ,\\',, ,,, ,,,, ,, ,, , |   ,\\' ,   \\'  \\' \\'`  \\',`  \\" \\'  \\' \\' |  ,\\'` , , \\'| ,\\' \\' ` ,` \\' , , , ,    \\'  ,, \\' | \\"\\",  \\" | \\"  ?,, , \\', `,,,`\\'h\\' h` h| \\' \\' ,\\'Y , ,,,,\\' \\' ,, ,  |  ,, ,,,,, ,,,,, ,, i,,,,`,
 ,,, % , ,, , |,  i, ,   ,\\'c  ,,,, , \\'   ,\\",\\"\\'\\' `\\' \\' `  \\' , \\"\\', \\'\\", ,  , \\' \\' %  \\' |\\' \\', | , , \\' \\'  \\" , \\' |, \\',  ` \\' \\' \\' \\'w\\' \\" , \\'  \\" ,,|\\"  ,, |  `  %,, ,,,,h,,,\\' , ,,,, ,,| ,\\'i,,, , \\' ,\\', ,,  ,  \\' ,
 , ,  , ,,  , \\' , ,i,,,  , |,, \\', \\' |, | , \\'h,\\",`\\",\\' , \\' \\'` \\'  \\"\\'| \\'/,,\\' \\'\\'` ,, \\'  \\' ,|\\' \\" \\', `,%  ,, \\' \\', , \\'  \\' , \\' , ` ,\\'` `\\' `\\' \\'\\'  , \\' \\' \\' \\',l ` \\' \\"\\' \\'|,, ` \\' |` %\\' \\'`,,,, , , , ,,,, , %i,, , ,,,,, , ,,  , ,, ,, ,,,, ,,,, ,  | ,,, ,, i , ,
   , , ,\\',,, , ,,\\',,  ,, , ,, ,,, | ,\\' T ,  , \\", ,,`  % \\'%, |, `\\" |   \\"\\'%,% \\" \\' ,,|,,, 7%`,,  ` \\' ,\\' |\\' ,\\' , , ,, , , \\'\\"\\' \\", ,\\' ,       |, , , , ,,   |, , , ,, , |,,  ,  , , ,  , , , , ,, \\', \\' , ` \\' ,|  \\' | \\',,  ,  ,` , , \\' \\'
 , , , ,   ,,  ,  , , ,, , , \\",\\' ` \\' ` , , , , , \\' ` , , , ,, ` ,, \\' ` \\' \\' ,\\'`, \\' \\"\\' ,\\' ,\\' , \\' \\'\\"\\',\\'  \\' \\' \\',`\\'| \\'  \\'`\\'\\'\\' \\'  \\' \\' \\'>,,,,, ,,,,,,, ,, , ,,, ,,,,,,,,, , ,,,,,)\\',,, ,, ,  ,,  ,,,,,,
  ,,  ,\\',,,,,,, \\'| ,, ,? \\',`,|` \\'\\',  \\' \\"\\'` \\'|  \\', ,,\\'` \\'\\'|\\'\\"\\" \\'  \\'\\' ,\\',\\' ,`\\' ,, \\"`, , \\'` \\' ,\\'\\' ,\\" \\"`\\'  \\' `   \\' ` \\', , \\' ,\\' , \\' \\' , \\'  ,` \\',\\'`\\' \\'  \\'  \\'\\"\\"\\"\\' \\' \\'\\' \\"%\\'| \\'  \\'\\', \\'  \\'\\'(,\\' ,  \\',,i  \\',   ,`,` \\'\\',  ,,\\"``  ú ,
 , , \\' \\' , , \\" \\' l \\',,,l( \\', \\',  \\' \\' \\', \\' , \\"\\' \\' , ,,  \\' ,\\' \\"  \\' \\' \\'   \\' \\' \\' \\'\\' \\'\\" ` `\\'`  ` \\',\\' \\'   \\'`h` \\"\\'`\\'\\" \\'`,h , ) ,,,` \\'     |\\" \\' j\\',,, ,\\' ,% , ,,, , )
 ,\\'\\' ,\\' |\\'  \\', ,,\\'| ,,,| \\' `` \\' \\'\\'| ?`\\',`%\\' \\', \\' \\'  \\' \\' \\', ,, | \\', , \\' , \\' `, ,, , \\" \\'  ,` \\' ,, ,  ,  \\'  , , ` \\' , `  ` \\'\\',\\'  \\'\\'\\' ,,,,,\\",\\"  ) %,`, \\'` ,, ,, , ,, , l, , i ,  ,, ,,\\'` , ,,,\\' ,, ,\\',h,   ,N ,,í, ,  ,  ` h
 , ,, ,,,)` ,,  ,,, ,,, ,T,,,   ,, ,, \\" , \\' \\' \\',\\"\\' \\'\\" l,\\' , \\'`\\'  |\\',\\'`\\' , \\' , | \\' \\' \\' \\' \\' , \\' \\" , , , \\' , , , ` , ,  , , , , ,   ,, , ,,  ,, ,
 ,, ,,,,, l\\' , ,,  ,,,,,, ,, ,,  |, ,j,,, ,,, |,i` \\',,  \\'\\',\\'|\\' , ,   \\' \\'  ,\\'  , ,\\" \\',\\' ,% \\"`   , \\' ,, , ` \\',  , ,, , ,   ,\\' ,, \\",\\"\\' \\' , \\'  ` , , \\'  \\'` ,\\' , ,,\\'\\'),\\'` \\' \\' `  \\',,  \\' \\'   `, \\"  ,,\\' , , ,  , \\' ,\\' | `   ,)`}
 S h ,,, ,, \\', ,,,,| ,,,,, , | , ,, ,,,,, ,,, ,|, ,, ,, ,,,\\'l \\' , \\', | ,,\\'`\\'   , \\'`\\', \\' \\',\\',     , \\' \\' \\' \\' \\', \\' ,  ,\\' , , , | , \\' , ,|,  `  \\' , ,, |\\"\\'| ,|,,\\', I,\\',\\"\\'%, ,, \\',,,,\\',,,,\\" ,% ,`\\"\\', \\'% `\\' \\'| \\', \\" `` ,\\',%%y,c
 , ` ,\\' \\' , ,,  \\', \\"\\' \\',| \\' \\' \\' \\' /\\', ,,\\' \\' i\\', | ,\\'|,\\"`\\' \\' \\'\\'\\'>, \\'`,\\'g |`\\'\\' \\"`\\",\\' \\" \\"\\'\\' \\"\\', \\' \\' `   `\\'  \\' \\" ,, \\'`\\'   , \\" \\'  `  \\' \\',\\' `\\' \\' \\' %\\' \\',,\\" \\' \\"\\' ,, ,\\',| q` \\'`\\',  ` `\\"\\'\\',q|`\\'\\'`\\'\\' ,%\\"\\'\\',  \\'\\' `  , ,    ,
    , ,, , %,,,,  ,, ,,,\\'  \\' , ,, \\'  ,     , , , ,,, `\\' \\' \\' \\' ` ` \\" `\\' \\' \\'  ,,,,, ,,,,,,, ,, ,,  , , , ,,,, \\',,,|| \\'\\" ,`\\' \\'`\\' p\\'4
 ,,| |< ,`  , , (\\' ) ,|,,h%, \\' \\'| ,|\\"  ,,,,, ,,|\\'\\'  \\' ,,, , \\' ),, \\'  ,\\',,, `\\"\\',\\',,l,,,,, \\' ,,  , ` , \\' ` \\' , ,  ,, ` \\'` ,, ,,,,,,, `, \\'` ,, \\'  | ,\\', rt`\\'  \\'` ` ,  ,,  \\'|   \\' \\'  \\' ,    \\' , \\' ` ,, `  , ,\\', ,  \\' \\' , \\' `\\' T
 , ,,,,, , ,/%|,, ,, ,, ,,,  ,, ,,, , ` |,,, ,| , ,  ,  , ,, , ,, `,, \\' , %  ,|\\'   \\' ,   \\' ,,,  ,,   ,  , ,,, ,,|,,,, , , ,, ,)> ,,, ,, \\' ,`   , ,,, `\\"`,\\'\\'\\", ,,|\\'|  | |  \\',\\' \\' \\'\\'\\'`  `, \\'  `\\' \\' ` `\\'`\\'\\'\\' \\'\\"  ,\\" `  ,
  ,i%`\\",\\'j |  \\'  ,|\\',` `  \\' ,,  ` \\' ,, ` ` ,,, ,  \\"  ,\\' `,h\\',\\' `T, \\'| |\\'` \\' |` ,>|` ,, , , ,  , , , , ,  \\' | ,   ,,i,, ,\\' , ,, ,,, ,,,,, ,,, ,| , , , ,  , ,, ,  \\' |, , ,,, rt , , , , , ,

To jest konkretna porażka i kompromitacja

P.S.
jak by jeszcze ktoś mial wątpliwości, to kartka byla naprawdę równo położona, niepoplamiona, nie pomazana itd.
Proszę o pomoc czyli jakieś wskazówki, albo link do konkretnego programu, bo nie chce mi się opuszczac pingwinka tylko poto, żeby w wingrozie coś zeskanować :-]

2493
Inne / poszukuję pomocników do serwisu IT
« dnia: 2005-08-31, 03:15:06 »
Pracuję obecnie na SUSE 9.2 i nie wiem jak zainstalować w tym systemie wyżej wymieniony skaner. sciągnąłem sobie z odpowiedniej strony plik A2Nfw.usb, umiesciłem go w katalogu /usr/share/sane/gt68xx ale instalator nadal nie widzi pliku firmware. Moje pytanie brzmi co powinienem zrobić, żeby to zadziałalo?

2494
X Serwer / Ati kontro Nvidia
« dnia: 2005-10-04, 22:57:53 »
A Krename to kolega widział?

2495
Konfiguracja / SuSe + Skype :(
« dnia: 2005-09-21, 17:21:06 »
2005-09-21 16:47:52 A.B. napisał:

> 2005-09-21 15:14:07 amdfanatyk napisał:
 >
 > > 2005-09-21 14:51:45 roca napisał:
 >  >
 >  > > 2005-09-21 13:58:21 amdfanatyk napisał:
 >  >  >
 >  >  > > przestancie trzaskac dziobami!
 >  >  >  >
 >  >  > Jestem człowiekiem, a nie pingwinem i dziób mi jeszcze nie urósł :-)
 >  >
 >  > najwyzszy czas;
 >  >
 >  >  >
 >  >  > P.S.
 >  >  > Ten topic znajduje się w dziale inne/inne, który ma taki opis:
 >  >  >
 >  >  > Inne rozmowy, przewanie nie na temat :)
 >
 > Dla jasności forum jest ogólnolinuksowe i jak najbardziej takie tematy powinny się w nim
 > przewijać. Aczkolwiek pośmiać się jest zdrowo, więc żeby uniknąć takich rozpraw w przyszłości
 > pozwoliłem sobie założyć nowy dział: \\"Humor, ciekawostki etc.\\"
 > Tam można z czystym sumieniem umieszczać takie rzeczy. Ot taki dział do poczytania w wolnej
 > chwili. Jednakże miło by było gdyby te rzeczy miały jakikolwiek związek przynajmniej z IT :)
 >
 > pozdrawiam
 > Arek
 >
 > PS.Moderację też się wprowadzi niebawem... ale to dam znać :)

A. B., Wielkie dzięki, właśnie miałem do Adminów pisać petycję o uruchomienie takiego działu w forum. Mam nadzieję że wtedy talibowie i inni fanatycy nie będą już nas straszyć nadmiernie ponurymi minami i postami :-)

Tak trzymać.

2496
Konfiguracja / SuSe + Skype :(
« dnia: 2005-09-21, 15:36:25 »
2005-09-21 15:14:07 amdfanatyk napisał:

> 2005-09-21 14:51:45 roca napisał:
 >
 > > 2005-09-21 13:58:21 amdfanatyk napisał:
 >  >
 >  > > przestancie trzaskac dziobami!
 >  >  >
 >  > Jestem człowiekiem, a nie pingwinem i dziób mi jeszcze nie urósł :-)
 >
 > najwyzszy czas;

Poczekam na ciebie :-)

Ale myslę że mój nie będzie bardziej żółty od twojego :-)))
 >  >
 >  > P.S.
 >  > Ten topic znajduje się w dziale inne/inne, który ma taki opis:
 >  >
 >  > Inne rozmowy, przewanie nie na temat :)
 >
 > a co jest tematem? kazdy dzial ma swoj temat; czyli odmienne od temat inne? zobacz sobie jak
 > ten watek sie ma do innych w dziale;
 
J ak już zauważyłeś, ten wątek ma swój tytuł - ;) - co oznacza mniej więcej \\"humor o linuksie\\" albo \\"o linuksie z przymrużeniem oka\\". I nie ma tutaj nic

> od porno i pedow do sklepow mleczarskich i
> obownictwa.

Jeden wątek humorystyczny nie zaszkodzi. I nie denerwuj się tak, bo ci się amd przegrzeje.

2497
Konfiguracja / SuSe + Skype :(
« dnia: 2005-09-21, 14:51:45 »
2005-09-21 13:58:21 amdfanatyk napisał:

> przestancie trzaskac dziobami!
 >
Jestem człowiekiem, a nie pingwinem i dziób mi jeszcze nie urósł :-)

P.S.
Ten topic znajduje się w dziale inne/inne, który ma taki opis:

Inne rozmowy, przewanie nie na temat :)

- (to jest fragment kodu HTML tego forum - wklejony razem z literówkami)

Więc nie wiem o co ta zadyma i trzaskanie dziobem!

2499
Konfiguracja / SuSe + Skype :(
« dnia: 2005-09-17, 00:53:28 »
What do you think about:

http://www.opoka.org.pl/varia/internet/linuxvswin.html?akt_row=20&licznik=0

jestem za, a nawet przeciw :-)

2500
Komunikatory / Gnu Gadu
« dnia: 2006-02-06, 14:11:12 »
2006-02-06 10:56:07 uc8051 napisał:

> 2005-05-21 14:09:32 krisp napisał:
 >
 > > 2005-05-21 12:21:06 borlandx napisał:
 >  > ...............
 >  >  > Moje konto pocztowe potrzebuje uwierzytelnienia tzn. należy wysłać nazwę konta oraz
 > hasło
 
 Są różne metody uwierzytelniania. Kmail (i Evolution - który polecam - również) ma taki przycisk, który powoduje, że program dogaduje sie z serwerem i sprawdza jakie są dopuszczalne metody autoryzacji. Musisz użyc tej opcji.*
------------------------------------------------------------------------
* oczywiście w czasie połączenia z internetem :-)

Strony: 1 ... 165 166 [167]