Nowe posty

xx Migracja GRUB2 (0)
2019-08-24, 12:30:46
xx Przydatne Linki (4)
2019-08-23, 14:13:00
xx Awstat (0)
2019-08-22, 14:55:15
xx SMB - Access denied z Windows (9)
2019-08-19, 11:27:24
xx Kali Linux - książka. (0)
2019-08-19, 00:20:25
xx Arch - startx dla uruchomienia GNOME powoduje wyłączenie komputera (6)
2019-08-18, 14:37:04
xx Nie moge urchmomic laptopa - grub rescue. (1)
2019-08-17, 18:24:00
xx Po aktualizacji zniknęły niektóre funkcje (45)
2019-08-14, 06:39:01
xx Operacje na bitach. (4)
2019-08-10, 21:44:36
xx Pblem z montowaniem dysku sieciowego (1)
2019-08-09, 23:36:45

Autor Wątek: NVIDIA Problem  (Przeczytany 5549 razy)

Offline Robert

 • Administrator
 • Guru
 • *****
 • Wiadomości: 2496
  • Zobacz profil
NVIDIA Problem
« dnia: 2005-08-31, 10:52:13 »
mam pytanie czy istnieje jakiś dobry OCR dla Linuksa (najlepiej dla SuSE 9.2). Sprobowalem użyć tego co sie dumnie nazywa \\"Program do skanowania i rozpoznawania pisma\\" czyli Kooka, ustawiłem skanowanie na czerń i biel, wsadziłem do skanera elegancki wydruk, z którym FineReader, czy nawet inny najbardziej lipny program dla winzgrozy nie ma zadnego problemu i uzyskałem następujące rozpoznanie zeskanowanego obrazu:
`\\',,  \\" \\'%,\\', \\'  \\'/\\'\\"\\',\\'`,  \\'`,\\' \\'`\\' \\' \\'\\"\\'`\\",\\' \\' |  \\', \\'`%\\' \\' \\" \\' \\'\\", \\">` \\' ` \\' ,>\\' , \\' ` ,  ,| \\'` \\'  i\\' \\' \\' \\'  \\' \\' \\' , | \\'  \\', \\"  \\"` `\\"\\'` ,,, `i \\'\\'  \\' ,, ` ` \\'\\"\\"%`\\'`), ,`\\',\\"\\"\\',`\\'`\\',\\'\\'\\'\\'`\\',\\'\\"\\'
 ,, ,,\\'  ,  %,,,\\',), ,,,, , ,\\' `\\' ,, ,,,,,, \\'`, | `,, \\' \\'\\"\\'  \\" ,, \\'` ,,, ,,\\' |, , ,\\'   \\' \\' , | ,\\'  \\' ,,,  , , , ` ` , \\'  \\', , ,  ,,`T , ,,, ,\\'\\'\\', `,%,, ,h,\\'i,, ú,,,%U,  , ,,,š`\\'|\\'  \\'
 , ,  a\\' \\'  , \\',`\\'  \\' % ,,\\'\\"\\'   \\' \\',\\'  \\"  \\'%`\\"\\", \\" \\'\\'` ,\\' \\"\\'\\'\\'`/ , \\' \\' \\' %` `\\'` \\"  \\' ` \\',\\'  (  \\'  \\' `  \\' ,, \\'  \\'\\' \\'  \\' \\',\\" , \\' \\' ,\\' `\\'\\'  \\'   | ` \\"\\' \\"`\\' \\"\\' \\"%\\'`  \\' `\\'\\' \\"h\\'l \\'(|\\' \\'\\"\\"\\'  ? \\' ` \\' \\'\\",\\'%\\' ` \\' \\'`% \\' ž
 \\'   \\"\\' \\'`\\'\\"\\"\\"\\'`\\'\\' \\'\\"   `, ,\\' l\\' \\'\\',\\' \\" \\' , \\' \\' \\' \\'\\'\\'lT` \\'  \\'  , , \\',, ,, ,,  \\'  ,  , , ,  , ,  \\'  \\'| ,\\' ,  ,,\\' ,  |, ` ,   , , , , , , ,, , ,,}\\' , ,, , ,`,,,y ,,`, , , ,,,, , , , , , ,  ,  ,,% ,,,, ,l,`   ,h
 )< \\', \\'\\',` ,\\"` \\',\\",, \\'\\',\\',\\'>,\\", \\"\\'\\' \\' |\\' \\'\\'\\',  \\' ` | \\", ,\\'\\'\\"`|,\\' \\'\\' , \\' % , \\' , ,\\' ` \\' \\"\\' | `\\' | \\' ` `   ` \\' ` `\\'\\"  ` \\'  \\' | \\'` ,,  \\'\\'\\' \\"  |,`\\"\\"\\"\\"`T\\'\\"\\"\\'k \\"`\\" \\'`\\',\\"\\'\\')``\\'` \\' í \\'
 \\',ú|,,,/ \\',  ,| , ,| , ,,` ,,  \\',  \\', ,   ,,  \\',,\\'` \\', , ,` , , \\' , \\' \\' | , \\' , \\" ,`  \\"\\' ,, ` \\' ,` \\' ,  \\"` \\'  , ,,, >  , ,  ,  ,,,  ,,,, , , ,,\\'  ` `\\' %  >,,,\\',   , ,\\',j| ,,, )\\'`,,, , ,,%,`,,|,,\\' ,,\\'  \\' , %\\"\\' \\' `/\\',%  , ,
 `\\' \\' ,,  \\'  ,, ,     ,j, ,, | `\\'|\\' ,\\'   ,| \\'\\' ,% \\' , |,\\'` ,  \\" \\"   \\'   \\' ,   \\' \\" , \\'   \\'  , \\' \\',  ,,   , ,  ,, ,   , \\' ,  , , l\\"\\', \\'l,| ,\\' | ,,  ,,, `/,,,` , , ,,,,,kU ,|,|,u ,
       ,    , , ,, ,    , , |  , , , , \\', ,rt  ,,, \\" ,, ,`, \\', |\\' \\' ,`  \\',    ` \\' \\'| , | \\" , \\" , ,\\'   , , \\'  `\\', , , %, , ,\\' , ,, ,, , ,,%|\\'%),,, ,  i l,  | ,, , ,i, ,T\\',,,, ,, ,\\' ,,,,   \\',rt,,h ,  , , ,
 , \\'c q\\',  \\'  `\\' ,  \\' \\' \\"\\'` \\' \\'  \\',,,,  ,  ,     \\'  \\'   \\' \\' `  \\' ` \\' /\\' \\' \\' \\'`\\' \\'%  \\' \\'| \\' \\' \\' \\' ` ` \\"%\\" \\"\\'`,\\" \\' `\\" \\"\\' \\' `\\' \\'\\' \\"\\' \\' \\'  \\' \\' \\'   \\' `\\' \\"\\" `\\'\\' \\"4 ` \\' ,,
 *\\'  , ,    ,\\' \\'  \\'\\' \\" ,  \\' , \\',,,,|\\" ,,,\\'`\\' \\' , \\'  \\"\\' \\'` | \\' , \\" \\' \\" \\', ,  \\" `  \\'\\", |  ,  \\"` \\'\\'|` \\" / \\' \\'` \\' \\' \\'`\\' \\' \\" \\' \\'  l | \\' \\'`\\' ` \\'` \\", \\' \\',| , )%)w` \\"i\\' ,,  \\' \\'``%a)`\\' n |,,\\',S, , ) ,`,>, IU`  n
  k %%\\"\\'\\', ` \\'|  \\"`\\',  \\'c>     \\'` ,,)\\"\\"\\'\\" , \\' \\' | \\'7 \\'  \\' ,` \\"  % , , \\' ,\\' \\'  \\' , , , , \\',  , \\'  , , ,  , , |,\\' ,,,, ,h\\', \\' | \\' ` |,    \\' ,, ,,\\' ,,  |\\' |,  ,,, ,  ,,  `,,,    \\',\\'  ,,  ,  , `,
 p\\' `\\' ,,   \\' `% 7   , ,  ,,, , ,,,,,,, ,, ,,  > \\' \\' \\'`\\' \\'  , , , , , , , , , ,
 ,,,` , , `,|\\'\\'|\\',,\\',, , ,,\\',,, ,, ,  , j,\\'/ , |\\'   ,,` \\' \\'  \\' | ,,| / , ,\\'  \\' ,  \\',` ` \\' ` , `\\'  \\' \\'\\"\\'  \\'\\' \\' \\'  \\'>\\"  lrt   \\' , \\' ` ` \\' `|, , \\' | , \\',, ,,,\\' ,,, \\' ,| ,, \\' , , , ,   ó,, ,,,   , \\' , , a , ,
 \\', \\',\\'%`  \\' \\'y,,, `\\' , \\', \\', , ,,, ,,,i,,`,  ` ,\\', ,`\\' \\', , ` \\'  , `\\',\\'  \\' , ,,,\\' ,\\',  `\\'   \\', ,  , \\'   \\'  \\' \\' |\\' \\' \\'` |\\',, % `\\'`\\'   \\')  , ,` \\" \\' `\\' , | \\'  , i,,, ,,,,,  ` \\' \\' ú,
 ,,,, ,`\\'  ,   ,, ,   ,, , ,, ,  ,` ` \\' , , , ` , ,, \\' ,,, ,, ,  , \\', ,, , ,   ,   , \\' | \\' \\', `\\'  , , , ,,` \\', , , , ,   ,  ,  |   ,

 , \\' ,\\' \\',% ,\\' `\\' \\', \\"   \\' \\',\\',\\' \\' `,\\' ,,, , \\'  , \\'  ,`  \\'% ,,,, 7  ,  \\'   |, ,  ` \\',   , | ,,`, \\"  \\'` \\'  , , \\' `\\' \\" , ,\\'`  ,,  \\'   \\'   \\'\\' \\'\\",\\',l\\',c\\'>\\'/ \\' `  \\'  ,,,  , , , , ,k , ,,h,
 ,,,,\\',/\\",, > ,, ,,  ,,, l,,, \\"|i , , )    \\' \\' \\' \\'\\' \\'` \\' | | \\" ,\\'  \\'\\'` \\'  \\" \\" `\\' \\' \\'  ` ` \\" \\' \\' \\' \\" ` \\'  ` \\' ` \\" \\' ` `\\' \\'`\\' ` ` \\"\\'  \\'`  \\' `\\' \\' \\"`\\'`\\' \\"\\" \\"\\' `\\"\\'l,|j \\'h\\' ` `  i,\\" \\' > l  >  , \\'   i  , 5,\\'   , \\'   \\'
 , `, , ,, , ,, ( ,  \\',,,,,,,,, ,|,,,,, ,\\'<\\' , ,   ,>,  \\'    ` ,   , , \\'  \\' \\'  \\'| \\'  \\'  ,, ,,  |  , ,` \\' ` \\' `\\' ,\\'|\\'  , \\' , , ` \\'\\',\\'\\' `\\'`\\'\\'\\' \\' ,  \\' \\'` \\'|,,  , `, ` \\'  ` \\' `, ,,\\' \\' ` \\' \\', rt  h
 ,,, , , ,  , , \\' ,  , ,\\',    ,\\' , , ,  |  , \\' ` , \\'  , `\\', ,  , | ,  , , |  , \\',   ,   \\', ,, ,   ,,   | , , \\' ,|  ,, \\' \\'`\\' ,, ,?\\" `  ,, ,,,,,, ,  ( , ,,,,,, \\' , ,\\"`\\' , , , ,  \\'
 , \\' , \\' ,`,<\\'  \\" `,,,,,,,,,, ,%  , \\' }\\'\\' \\' \\' , ,,,,,,,\\' \\" \\'/,,`  \\' ` , \\"\\'   ,| \\',  , ,,  , \\"` \\' \\' , ` \\' \\' \\' | \\' \\' \\'%\\' \\',/\\', , , h l ,  n,,, , ,i,`,í,,  ,, \\"`\\'|\\" \\', ,,,,, , ,|, , ,, /,  ,|,,, ,
 ,,\\',,\\'|,\\',` \\'` ,\\' ,,\\' \\' \\'`,  |  \\',, ,  ,  \\' `\\" `, % ,\\'|  \\' , \\' , , \\' ,\\',  \\' ,  \\'` \\' ,\\' \\'  \\'  \\" , \\' \\'\\',  \\'\\'`  ` \\'  \\',\\' \\' \\' , \\'  \\' \\' ,\\'|, ,\\' \\" |\\' \\' \\', \\' /, \\'  | \\',ll,,,,, \\',| ,\\'   , \\' `\\' , \\' ,|), >T,,,\\'rt, , ,,,,, ,,, ,i ,,    ,%
 \\' \\' \\' llT\\'`, \\', ` %,, ,,,`\\' \\',, \\'` `,`\\' \\",\\' ,, % \\' ``\\"\\', \\'  \\' `\\"` ,\\',   \\' |` ,` \\'  , , | , ,\\'   ,` ,  ,      ,, ` , | \\'\\"\\'\\"\\"\\",\\', ,\\'\\', \\'7 %\\'\\', |,,%,,,,\\', \\',\\',,i ,u,`\\' , ,,, , ,,%, ,, ,|,, , , í, , (
 \\',\\" ,, ,,,,\\' , ` \\' , ,    , | \\' ,\\' \\',\\'`, \\' % \\', \\' ,\\' \\',`,  , ,\\' ,\\'| \\' , ,,  , \\'| \\"` \\' \\'`  ,\\'  \\' , \\'  , , ,   |, \\', ` \\', ,\\' ` , \\' ,, ,,,,,,,>,,,,, \\' ,,  ,,, \\', ,, ,  ,,,  ,/,\\',\\'  ,,,, ,, , y , ,,, ,,,,)T, , ,, ,
 ` ,\\' ,%\\'| , \\"\\'j \\",   %\\"\\"` \\'       , \\'` ,,) \\'`\\"\\' \\'`|,` , ,`%    ,\\' \\'%% , \\"`  ,   \\', , ` \\', , \\'  \\'  \\' \\' \\", ,,\\' ,   ,\\' ,|, ,\\' \\'% \\'% , \\"\\'`7|,,  , ,,, ,, ,   ,, ,í,,  , ,\\' ,,,, \\',|\\'\\'\\'\\'\\',,k,,,, , , , ,,,,,, ,wl,
 4 , ,,,,    , |,, ,,,,, , , ,,,, ,, |, , ,  \\' \\' \\'` \\'  \\" `  \\' \\"\\' \\'    ,,, , , ` ` \\' \\' `
  c,,`\\'`í ,, , ,,,, ,\\' ,,,,,`|\\',,`,`\\'\\', \\' ,\\',,%\\' ,\\',  ,  | , \\' \\' \\'` `,\\' ,`\\' , , \\'`  ,\\'|\\'  \\' \\' \\', , ,\\" ,   \\'   \\' \\'`\\"\\', , \\' \\',   \\' \\'  \\' \\' \\' \\' \\'\\'``\\'\\" \\',,`,\\' \\'\\' `  ,`  \\"\\'|  ,,, ,,,),`,\\'(>,, ,,,\\',h\\' \\', ,  \\' /,`,,,,, ,, , ,,,,|, , ,,|, k
 ,  ,  ,, ,   \\' ,\\'  | , ,  ,,, , | ,,  \\' ,  ,`| \\' ,|, ,  , | , , \\', ,  \\'`   \\' \\' | ` \\" \\'  ,,   \\' \\'\\' \\' \\' , , \\" ` `\\'\\' \\' \\"\\' \\"\\'  \\' \\' \\" \\' ` ` \\' \\'  ,%, \\' ,,\\'`, , , , < ,,\\',, ,c,\\',), ,,,  |, \\',i\\' , ,,, , ,,,,,,,, ,
 \\'` \\'h,`\\' \\' `,,,, \\' ,\\', , ,, | ,\\'` , \\", \\'   ,\\" , \\'  \\'  \\' \\", ` \\', \\'ž,`  \\" \\' ` \\' ` ,, , , , ,, , ,\\' \\' \\' ,  \\', \\'  \\' ,\\', \\" \\" ,     ,,í,|,() ,, % > ,  ,  ,,`/),,\\',,,,, , , ,,,, ,, ,, ,,,,,|,,,`,,, ,,,T\\' , , , ,,,,, , , , ,,,,,, ,
 ` \\'\\"\\"`\\' \\' `\\' \\'\\"   ,\\" \\" \\' \\'  \\"`\\"\\' ,|,k\\' \\'  `\\' \\' \\' \\'  \\'\\' \\' \\' \\' ,\\' \\'` \\'%\\'\\",\\',\\' , \\' |\\' , \\'`\\"  | \\" `  \\' \\', \\'  ,\\'  ,  \\' `` ` `, `\\' \\'` \\' `,,  \\"\\'\\'\\'`\\'  `,\\" >`>, ,,,, \\' \\'\\'| `   ,,?`\\' , , , , ,,,
 ,, `\\", ` \\' ,,,,,, ,, , \\" c, |\\' , \\' , \\" \\"\\' ,  \\' \\' , \\' ,\\' \\" \\"\\' \\' , \\' , ,,   \\'  \\' \\' \\'\\' \\', `\\" `  \\' \\' `  ` \\' `\\' |    , \\'` \\'` || \\',\\'|\\'` \\', l` ú, ,,,,\\'   , ,,\\' ,,,  \\'(\\' \\' T`\\'\\",,,\\',  ,\\',,,, ,,  , ,\\'  , , %
  \\'\\', \\'| \\'| , ,,\\", %|,  ,h  \\' \\"`\\' ,, \\',,,|,,\\' \\'\\'\\"`\\'\\'| \\' \\' , /,  ` \\' \\' \\" \\'` \\'\\' `\\" ` | \\" ,\\' \\' , \\' `  |,,\\' , , , \\' , ` ` ,  , ,   ,  ,\\' \\' , , ` \\' ,| \\",\\' \\',   \\',, | c,,\\',, i ll , , ,, ,k,\\'     , , ,,,  ,,, ,,  
 `,  ,, , , ,   , ,,, ,, , ,,, , ,,   \\' \\'| , |,   \\'  ,  \\' \\' |,  \\" \\' \\'`\\" \\' \\' \\' ` \\"  \\' % , , ,  ,, , , ,  , ,, , , , , ,  , , ,,  , , ,  ,

 ,, `,,  ,,,,,, ,,||\\"| , ,\\'\\' \\'\\'\\',\\' \\' \\' \\' \\' \\' \\' \\', \\'| , \\' , \\' \\' `\\"    \\"  \\"\\'\\'  \\'`\\'\\'%\\', \\' \\'\\"\\'  \\',\\'\\'\\'\\"\\'` ,\\'   ,\\'|\\' ,` \\'\\' ``\\'\\'\\'\\',`\\'\\"|\\',,  ,\\'i`\\' ` \\'\\'`|\\'/\\'),`\\' \\'\\' %\\",`\\'` \\'\\"%\\" \\' `
 , ,  ,       \\' ` `\\' \\'  \\"  ` \\' \\' \\' \\'`\\' \\"\\'\\" \\' %%\\"  \\'  \\",\\'\\"\\"  %\\"\\' \\'`,`,\\" 4,\\' \\"  \\' \\' ` `\\"\\' \\' ` \\' \\'  \\' \\' \\" \\'   \\'` `\\" ,`\\'` ` \\'\\" \\' ` \\'% \\" \\' \\" W\\"\\" `T\\'  \\'\\"\\"|     ,
 %\\', ,, ,, ,,  \\' , \\' , ,, ,\\',| l,\\' , | \\' \\' |\\' , , , `\\" \\'   `\\' \\'\\" \\'   \\"  \\"`` \\"  \\' \\'  `\\' \\' \\'` |\\'   \\' \\'   ` \\' ` \\' \\" \\'  |\\" `\\' ,,\\'| \\'\\'\\'``\\' \\' \\"\\' \\"\\', \\" \\' `  \\'   \\'`, \\'`c, \\"\\"`\\' | ` \\"|,\\' \\"\\"\\' \\"\\'`\\'\\", \\'%\\'\\'% \\' ` ,\\'`\\"\\' \\'\\"\\" \\' \\'\\" |,` i, ,`` \\" \\',h
  /,, ,,, ,,,, \\',,  ,, ,, ,, ,,,, , , ,  ,,\\',,,  ,,,,  ,,\\', `  , \\'  ,  % \\' \\' \\',|  ( \\' \\", \\' \\' \\' \\'` \\' \\' |\\'  \\' ,` \\' \\" \\' | `\\' \\' \\"\\"\\" \\'  ` \\' \\'   \\'` \\"`\\"\\"\\' \\' \\' \\"\\" \\' \\' \\' \\" \\' \\" \\"\\'\\'\\' \\" ` \\"` \\' \\" \\"` \\' `\\' |  \\"\\' \\' \\" `T\\' \\'\\"\\" `\\' ` \\' , \\' >`
 \\"\\' `\\'\\' ,` |\\',   ,\\' \\" \\' , \\"\\' ,   \\',,   % `,  `|\\' , \\"\\"` `\\'%\\'`\\', \\' \\'\\'` `,\\' \\", \\'`, \\' \\", ,, ,   ,, , `\\"\\'\\' |,  \\'  \\"\\' `    W,í`\\'% \\'` \\' \\',  \\'>\\" \\'\\'\\' |`\\',\\"\\'`  ,| `\\'\\' \\'` `  \\',, ,, \\'/\\"\\',,,,  ,,,\\",,rt,, , ,,,% ,,, ,,,`,,%,, \\', ,\\', ,, ,, `
 \\' , , ,,  ,,  ,\\', ,  , `, \\' , `,% \\"`|  ,\\',,  ` \\'`  \\" \\' \\" ` \\' \\' \\'  \\' | \\'  \\'  \\' `\\'  \\' ` \\' \\' \\'\\' \\' \\'  ` \\' \\'  ` \\" `,\\' \\"\\' \\' \\'\\' \\' \\' \\" h\\'\\"\\' ` ,, `\\'\\'` \\"\\' \\'\\"  \\" `\\" \\" \\' \\"\\'\\'`` \\"T, \\"\\"`\\"\\"\\" \\" \\',<,,w i(`\\",\\' \\" \\" ,\\"\\' \\'\\'\\"\\'5\\'k\\'
 , ` \\'\\'(\\'`\\"%\\" ,\\' \\' `\\' \\',\\',\\' ,h\\' , , \\',`l\\'\\'7IT`rt\\' \\'  , , \\'\\'``,\\',\\'` \\' | \\' \\'| \\' , \\" , \\' \\' ,  \\',,  \\" ,    , \\' `, \\"\\' |` ` \\'\\'` \\" \\'\\"  \\' ` , \\'` ` \\' ``\\",\\' ` , ,   ,\\'\\' \\' \\', \\'` ,\\',, `  ,,   ,, í ,, ,,, |,,, ,)\\',, ,, ,  , , , ,,,, i, ,,,,,,,,,  , | ,,
  \\' \\' ,, \\' \\'  ` \\', ,  \\' ,, \\' ,\\' , ,\\'   ,  ,  \\' % ,  \\' \\"\\' |, \\' \\',,, \\' ,\\', \\' \\' \\' \\'\\' ,  ,\\',\\"\\', \\"\\'`\\', ` \\' \\'  \\'  \\'  ,\\' ` \\"\\'%\\', \\'`\\' \\'  `y\\'|` ,\\' `, \\'\\' \\',  ,,, ,\\',,,, , , ,h ,,,,,, | , , \\',,,,,,,\\', , ,7,  , ,, \\',Y ,,  ,,,, , ,,,, ,,\\',,,
 \\' \\'>\\'  \\',l \\',,,   \\' ,, ,,\\" \\' \\' \\' \\' ,  , `\\' \\', , ,  , `  ,\\' \\' ` %\\' ,, \\' `, \\'  \\' \\' ` \\' , , ,  \\' , i `,\\"\\', l, \\"\\' \\" ` \\" \\'\\'%\\"`, í `, \\"% ,,\\"\\'\\',\\'   ``,|,, , ,,`ž,\\',,, ,,,,,>,,,,  `  li  \\'\\' \\" ,, ,,,,,i     ,T, ,
  `\\", , \\', ,   ,  \\'    \\'  \\'%i\\"\\"   \\'  \\',\\'  | \\'`\\'  ` \\" \\'\\"\\' \\'`\\' \\' \\'   \\'   \\' \\' \\' `  ` \\" \\' \\' \\"\\'   \\"  \\' ` \\'\\" ` \\'\\"\\" \\"` \\'\\' \\' `\\' n ` % \\' \\" `\\'\\' \\', \\'| , ,,,,  , , ,\\' , ,, ,  , ,,,, ,>  ,,S ,, ,,  , ,(   \\'|>,,\\'(\\"\\'  
 ,,,,, , ,,,,  ,, , ,   , ,,, ,,  ` , , ,, ,, ,   ,,,  , , ,  `  ,  \\" \\'
 ,    ,, | ,   | ,, ,,,  \\' ,,  , ,,,  \\',,  ,  |,,,, ,  ,\\' , , \\', , , , | , \\' , \\'  , , ,   ,\\', \\' \\" \\'  \\'   \\'h,\\" , ` , % \\'\\'), \\' , í , C,,,|`> ,  , ,` ,  ,  \\' \\' \\', , , , , \\' \\',  , ,    ,,\\'  ,    \\'  ,   , \\'
 ,, ,l,  ,, ,,, \\") \\'  , \\' ,, % , \\' ` ,, l,, ,  ,, ,, , \\'  ,   ,\\' ,  \\"\\' , `\\" \\"  \\" \\"\\" \\' \\'\\'\\' ` \\'  \\'  |  \\" \\'` \\" ` \\', | \\' < |,,,\\' i,\\', ,  \\',,,,/\\'`    \\'\\',/%,\\'(, ,) \\'?\\" `
 ` \\'`\\', ,|, ,\\' ,U,\\' \\"\\'`,\\' \\' , ,,, ,, ,   \\' , |\\'|\\"\\'  , ,  \\'  `      ,, | \\' ` ` , \\' , \\' `  ,\\'    \\' ` `  , \\'  \\' ,  |  ,   \\" , ,\\',\\'       |,|  ,,, ,  , , \\' | ,  , \\'  \\' |, ,\\',  
  \\'\\'% ,\\',\\' \\'\\'``\\"\\'\\'\\'\\',,h,)\\", |,\\'|\\',,,\\', ,,,  |,, ,\\',,\\' ,,  `\\" `  \\' \\' , \\"` \\'| \\" \\'``\\'\\' %,`,,, \\'  ,, \\' \\'(  %, , ,,\\' ``\\'\\' |\\',,u \\' (,W\\", }h\\'s |,,j,,,,,,w,`,>,,,,%,,,,,r\\'t>
 \\'` , \\'  ,,,,,,,`  \\' ,, ,  , ,, | , , ,   , , , `| ,,   \\', \\' \\' \\' \\'  \\' \\'   \\'%, ,\\' ,\\'>\\' |\\' \\' \\'| `   , ,,, , \\' \\',,,,\\',,,,,,l \\',,/,,(\\' `,,,\\'\\'  \\', ,, , , ,,` , `
  \\'%T, % ,,,,h <,>,\\'\\' ,    \\',\\',, `, %\\'   ,\\' \\',, \\',,\\"  |,  \\'\\' \\"% \\'   \\'`, ` ,,, ` , , ,|\\'   , \\',,w , \\'\\',,|,l` ,\\'` \\'|||\\',,%>  ííl  ,,<\\'wl,, ,h,\\',,,, ,,,,w,, Tl  `|` ,,, ,, ,  `
 ,k % \\',,\\'`,,, , |,,\\',, \\'`\\' \\' ,`\\'\\"` \\"\\'\\', \\"\\'`\\' \\'\\' \\'` \\' \\' \\'\\',  ` ,\\' \\' , \\'`| `  ` \\'  \\',,\\' \\' , `  , \\'``\\' \\' ,` , \\'\\'  \\' |\\', , ,\\',,, % ,  \\'\\',,\\',,,,\\'/,\\',,, , ,\\'  h, ,c,,i, ,,,,,, , % ,T\\' ,,,,, ,,,, ,, `,`,
 %\\'` , \\' , , ,` ,,\\',\\" %\\',,, ,\\' %,  , , / , , , ,, , , ,,,,\\',\\' \\' | \\'  | , , ,  | `\\' \\' , ,   \\'  , , \\'    ,` hi,,,,ú ,|,,, %,,,, ,, ,,,,,, , ,,T` ,\\',í,,,\\')T |,,%,, (,, ,
 ,   \\' \\' \\'` \\", , \\' \\', \\', \\' ,  ,  ,  `,, ,, , `| \\', \\',?\\' ,,`,\\'\\'`,, ,,,,,,,,,,\\', , ,,l,,  || \\'\\"`\\',,, ,, `  \\'\\"\\'\\',   \\'`(,  | ` \\"
 ,, ,\\', ,, , /,, %,, `,\\',\\' \\' |   \\"  \\',,,\\' \\' \\",` ,  \\"|\\" \\' \\'\\'\\',\\"`\\' \\'  `\\"\\" \\"`\\" \\' \\'\\' \\" \\"  ` `\\"`\\'  \\' \\" \\' \\"\\'  \\' ,|\\'\\"N\\"\\'\\"\\' \\' \\'\\' \\' \\'\\"` \\'`  \\'`\\'\\' `\\"\\"\\'\\' \\"\\' `,`,\\'(,b\\"\\' \\" `  `\\' `\\'
 ,, ,, \\'`j,\\'\\" \\' ,,\\'`\\'\\", ,\\' ,  \\"\\'\\'\\"j\\',, ,`h `\\' , `  ||,\\'   \\' ` ,, \\' ` ` , \\'|, \\'  \\'\\'\\' \\' j\\',\\' ,,, \\'\\' ,  %  , % \\',,,, |,,,  , ,,, ,,,,,,i, , ,   ,, \\' \\'\\' , , ,   ` \\' \\' ,, ,,h\\',,,, \\' ,,   \\', ,
 c\\' \\'\\' , ,` \\'  ,`\\' `\\' `\\"\\', \\",\\", `,|`\\" \\' ,\\' ` \\'`  \\'   \\'|,  )\\' \\" , \\' \\' \\' \\' \\' , \\'\\' \\' , ,, , | ,\\' , , \\',,\\"%   , ,|  7 |,,\\', ,, ,í  ,,   ,, |  ,,  \\' ,,,,,, , ,,  , , , `
 )`> , , `\\',,, \\'  , ,,   ,,  `  , , \\' ,  ,     \\' , ,\\' ,, \\' ,, \\', , \\'  ,,, , , , , ,,,  , , ,,W ,,, , , , , ,, , , , ,, , , , ,

 \\' \\"\\'\\'i,\\'%,\\'`\\'|\\' `\\' \\"\\'\\'% \\' `  \\' ,  \\' | %\\' ,` \\"  \\' ` `\\" \\' \\' \\' \\' \\" \\"\\" \\' \\' \\' \\' \\' \\' ` \\' b,)  ` \\' ,| \\'\\"\\'\\'\\'/\\'\\' `  \\' ,,`   , ,y,,, `\\' ` `
 , , , , ,, ,\\', ,  ,,  , , , , ,, , ,
 \\'  \\',\\' \\' \\',`,,`\\'\\',`|, , ,rt`, \\' \\' ,   , (,\\'  ,  | \\'`\\' ,` \\'  \\',\\', \\', \\"| \\"  \\',\\'`  \\' \\'  \\' ,h, \\'\\' , ,  ,%\\'`\\', , ,i`,,\\'  ,, ,    ,,,Í , ,, p` , h
 ,, ,\\'  \\' , , ,,,  ,\\' , ,, \\"  , , | \\' `  , , , , ,
 \\',l(\\' , \\'\\'  `, , \\" ` \\"`,   `  ,,  ,, \\'| \\' \\' \\', ` `|7  ,\\',> , , ,, \\',,` \\'    \\" ,T \\"  \\' \\' ,  , , ,  \\"\\" \\', |\\", , \\' \\' ` \\'  ,, , ,, ,


 ,,r\\'t,,\\"\\'\\" \\"\\'\\'\\'\\'` \\"\\' \\'\\'\\"\\"`\\'\\'  \\'  , ,, , ,,, ,, ,`\\'` ,  | \\' \\'\\' , , \\' ,|, , ,, ,,,, | | ,| , , \\' , ,\\'|,  h ,,,p ,,,, >
 \\' ,,  \\'  , ,,, , \\',,,, ,, ,\\', i ,,,,,,,, ,, , ,,  , , (  |  \\', ,>,, \\" \\'   \\"  , `  \\' \\"  , `,,, ,rt,,, i|í,,,, , `, ,, ,, ,| `|\\"` ,  ,ú,, k,, ,  ,,, , ,c),l\\'i\\' ,, ,,,, ,, ,, \\',
 ,,c|,k\\' T,\\' \\'\\'\\' ,`,  ,,,,,,/,, ,, , , ,,,,|, ,\\' \\" \\' \\'  , \\'`\\' \\' , , \\'  ` ` ,\\',\\' \\'  ,,, ,,\\'\\'` ,\\' ,, \\',,,\\' ,\\' \\' \\'  ` ,  , \\'  ` |,\\', ,\\"`,|\\', `,\\", | %`,Z ,%,\\',,\\', , \\'|  `   ,\\'  `\\',`|`\\'` ` \\'\\' ` \\'`
 q`` \\'` \\"\\' \\'%\\"\\'\\',`\\"\\'\\"\\'\\' \\' \\',,,\\'\\" \\'`\\',h,?,, \\' |`,,\\"% \\"  \\'\\',|\\',\\' \\'| , | \\' , \\', \\'  `  \\'\\' \\',  \\'\\' , ,, ,\\' , , ,,,, ,\\', ,,,,,, ,,,,  \\"\\' \\',\\',,\\',,%\\',,l`|, ,%,, , ,,, \\'  `  ,,, , ,  ,,,,,,,  m, q , š,
 p,, , ,,,,,, %, , ,,, ,, , , ,  ,|\\' , ,,,,, ,,,,,\\', ,  ,, |\\',\\'\\',, ,,`\\' |  \\' ,   \\',,,,,,   , ,  , , ,  ,,,,,| ),,,|,,,, ,,%,\\'\\' ,  , \\',)a`\\'`\\',,,, \\'  ó,)  ` \\"\\' \\' % , \\' \\',`,,
 %,\\'\\',, \\' \\' ,,, \\'\\'\\"7,, `,\\"\\"  \\'`\\'|,,,  `,\\' ,, \\",\\"\\'`\\',,\\',`\\'`|\\' \\' \\'   , ` \\' \\',    \\'  \\' \\'`\\'  , \\' \\'  \\', `,, , \\"\\'\\'\\'`\\"`\\'\\'?l`\\',\\',,\\'%>\\"`\\',\\',%, \\' \\' | |\\'`, |`\\'\\' S,,`\\'`\\',`,\\",``,\\'` `
 , ,,),,\\',  ,, ,,,,,,\\'` \\'\\' \\',  , \\', \\' ,, % ,  \\',,|\\'\\'| |,\\' \\'  `\\' \\' , `, \\' \\',\\' \\"\\'   ,\\' ,\\",`,, \\',\\' \\' \\"\\', ,,\\' , \\',`, \\'\\' \\' \\' \\',  \\'\\'\\'\\',i,\\',,`,\\"\\',,\\"\\' \\' \\' \\'\\'j`,\\"`\\' ,  )\\' \\'\\'% `\\'*` \\'`\\' `\\' \\' ` `
 h\\',,,\\',,\\',i\\'`?,í,\\'\\'(,% ,` | ,,  \\"\\',`\\',í \\",\\'   \\',`\\' `\\' | \\'  `  \\', \\' |  \\' \\" `  \\"\\',  \\'  \\' \\'\\'   ` \\',\\' \\' |\\'\\',\\"\\'\\'\\' \\"\\'h,% ,|\\')\\' \\'\\'`\\"|\\'`\\"r`\\'`\\'rt\\'/  \\'T  \\'   c,\\' Y ,\\' \\'` \\" \\'`\\', \\'
 ,,,, ,\\'  , ,, ,,, ,,h,, ,,\\' ,,,,, , ,\\'\\',,, ,\\" \\',` \\"\\' \\"\\'),|,, \\"\\'|\\"\\'  % , \\', , ,, , , ,  , ,   ,  , ,  , ,  , ,,,|   \\"\\'% \\'`\\'\\' \\' i,,\\', \\' ,| rf c,, , ,,,,,, \\' , \\" \\',, ,  `
 Sl>\\',\\' ``\\'\\' )\\'|\\'\\" ,`)` ` ` \\' ,|\\' ,\\' %\\'\\'l\\'  ,\\' `, ,\\', \\'%`i \\'\\'\\'\\" \\' \\"\\"\\'  \\'`\\"% \\'\\' \\' \\"\\'   n,` \\' , `\\' \\', ,\\"  \\' \\'\\' \\"`  `\\' \\"% `\\"| \\'\\" ,n , , , \\',,, `\\',   j/  ,,, ` \\'  \\' ,  \\'
 , , , \\' \\' `\\' \\' \\' \\'\\' \\' \\"\\" \\"\\'h`  \\' ` ` \\' \\' \\' `, \\"\\' , ,, \\'  |  \\' \\' `  ,  \\' \\' \\" \\', ,,, , ,,, , ,,>`, | S  , ,,, ,,, , \\" ` ` `,,,% rt/ , , ,%? ,
 , ` , \\' U \\'  \\' , ,, ,,,  \\' ` , \\' \\' ,   ,,, l  \\', , , h , T   , , , , , , \\' ,

  ,\\' ,|, ,\\' \\", ,,q`,,  ,\\' a, \\' ,, |  | \\'` \\'  \\' \\', \\'l ,, `, \\'  , \\",,   , , ` ,,,,  |, ,  ,,, ,, ,,,, , , , ,, , , ,, Z ,n, ,q ,,  ,\\' ,, , % h ,|
  ,i,),, \\' , \\'  `,  \\"\\' ,\\',\\' \\"  \\',, F,% \\' ` ,h, , ,, ` \\' \\' \\' \\'`\\'   ,, , ,  ,  ,\\'  \\'  , , , ,,  ,  , r`t \\', `

 ,,,,,\\',, \\'  , ,  , , ,  \\'\\'` ` \\'\\' \\')` \\',  \\'   ,`\\' | \\"| ,`,\\"  `  \\',  `,  \\'|  \\'\\' , \\' \\" ,  \\' , ,, ,\\'   , , , ,,, ` , , \\' ` , ,  q  %\\'

 `, < ,  , \\' > , \\'  \\' \\"\\' \\'  , ,,,  ,\\'  ` \\'  `  \\'\\' ,   , ` , , ,, , , ` ,\\',,  , \\'  ,, , , ,,, \\' ,    , 4 ,) ,    `\\' `\\" \\'  \\'\\' \\' r,,,,\\', `
 , \\'l,|\\'\\"\\',`, ,   ,  , \\' \\"\\'  `,,  , ,  ,,, \\"\\' ,  \\' ,,/  \\' ,   \\' ,, \\' \\' `\\' `  \\' ,  \\' \\'\\'\\"^`  \\' l, , ,, \\'  , , , ,

 ,k>, >`\\', `` \\' \\' % ` , \\"\\',`\\' \\"\\'|%%\\'>\\', \\' \\" `%\\' \\'\\'\\'\\'`\\" \\"\\'\\"\\' \\" % \\'` \\', \\' \\'   , ,\\',,,\\'\\', ` ,`\\' , \\', %\\' \\' \\'\\' ,\\"\\',,\\' \\'\\'`\\',\\'\\' \\',\\' \\" `,\\'` %\\" `\\' , \\' \\",\\' \\' ,  , ,    \\'%%\\'`i,,<\\',\\"\\"|\\'\\',l)\\'`, |, ,,
 , ,  ,,,,,, ,,, ,,, , ,,,,,`\\' \\' \\' \\' ` \\'  \\' \\' \\' \\"\\' ,\\"\\'\\",v \\', ` \\' `\\" a`\\'   `%\\"\\' `%\\"\\',\\"\\"\\"\\' ` \\'\\' \\" % ` \\' \\' `  
 \\'>,,, \\',, ,l, \\' i,,,, , ,,,  ` h, | ,,,  T n,  ,, , ,   ,|| ,,\\',  ,| \\', , ,, \\' `\\'  ,\\'  \\' |  \\'   \\"\\' ` \\' `\\" \\" \\'`\\' `  ` \\' \\'  \\" \\' \\'  `\\' \\"\\'% \\" \\' \\' \\'\\"\\'\\'| \\" \\' \\"\\' \\', `\\' \\' \\' `\\" \\'\\'  \\' \\"\\'` \\' \\"\\'` \\' `\\"\\'|\\'\\'  \\' \\',\\"\\" \\' \\' \\',%, \\"\\' \\' \\' `-\\" \\'
 ,, |,,, | , ,,,, , , ,  ` ,\\'/,, ,\\'` ,), \\' \\' ,|,, ,,,,,,,,,,,,|,,%,  ,,, ,, , \\' % \\'`,, ,|\\" ,  ,      , \\' \\" `| \\' ,, \\'  ,`\\'   \\",\\',\\', \\',\\',\\' ,, ,  \\'`,\\',`  \\' %\\'\\", |\\' \\' \\',\\' \\"|` ,\\'\\',`\\' ,,,\\'),l,%,,,,\\' ,\\',\\' \\",`|%,h ,, ,,,,,,, ,, l
 i \\"` \\"\\'\\' \\'` \\"`\\' \\'` \\" \\" ,\\'\\'\\'\\',`\\'%,\\'\\'%\\'\\'T\\' `\\"`  \\' \\"\\"\\'\\'\\',\\' |`\\'\\'\\',`, ,\\'\\"\\', \\' \\' \\"`\\'`\\" \\' \\'\\' \\'\\' \\' \\' \\'``  \\'| \\'\\' ,  ,\\'\\",``\\' \\' \\'  \\'\\' \\'\\',` \\' \\" \\' \\'| \\' \\"|\\'í\\' `%\\'\\'%\\"\\' `\\' \\"``\\'` \\'  \\'\\' \\',,`\\"\\"\\'%c,\\' \\",` \\' \\"` ,, \\' , ,\\' `   \\" \\',` \\'\\'\\' \\' \\'  \\'`
 , , , , `\\"  , ,, ,`\\' \\' \\' \\' ,\\',)   ,,,,, , , , ` | ,,,, ,, ,\\',  ` \\" `\\' \\'  ` \\' \\' ,  \\' \\'\\"   , \\' \\' \\' , \\' , \\"   , , ` \\',  , ,, ,,\\',  , , ,, , ,, ,%,,\\' \\' \\'  \\' \\'`\\'|\\'  T   |,  , , ,  , ,  ,, ,, , ,,,,,, ,a,,,
 k,\\"\\' ,\\"\\',\\'`>/\\',` \\',\\'  \\'\\"`\\' \\' `\\" \\" \\',,|  ,,, ,li ,   , ,     ,, , ,  ,, , , | , , , ,,\\' , \\'  ,  , , \\',| |    , \\' \\' \\' \\' \\' | \\'| ,\\',, ,  | ,, , a, , ,,,,   , ,,,`j,h\\" ,  ,%, ),,  ,,,, ,   ,,,,,, ,, ,, , , ,   | ,\\'
 ` `\\',  \\" | ,,\\' \\',\\"\\' , \\'%\\' \\' ?,  \\' ,, |,, \\')%>`h\\'%  \\'`  \\"\\' \\' | ,, , |, ,, \\',  \\"  \\'` , \\' \\' `\\', ,  \\',\\' \\' \\'  `\\' \\' \\',, \\' `\\',` , \\' , ,,, ,| , |   |  \\'` ,  |,\\'>\\',, ,,  ,\\",`|`\\'\\"\\',\\'\\' |`\\' , \\' ` |,, ,, ,,, ,,,,,\\' ,, ,\\'  , \\' ,` ,,,, ,,
  , ,` ,\\" , \\" ,\\'\\" `\\' , \\' ,   ,, ,      \\', \\' \\'`\\'` \\' ,,\\" ,<,\\' ,,, , , ,  \\'   ` \\' \\'   \\'\\" \\' `\\' \\' `\\' `\\' \\" ` \\'  ` \\' \\"` ` \\"  \\' \\' \\'  \\' | \\' \\' ` \\" \\'  \\"\\' `\\'\\"\\' \\' j\\'  \\' \\'`\\' \\'`\\' ,  \\'`   \\'   \\" \\' , ,?,%` ,`,\\',
 % ,%  ,, ,q %\\',,,,,,, \\',  \\' ,  \\' |, \\', % \\' ,  ,\\" ,  ,,,,,  ,, , ,,,  ,,,,, , ,, ,, % , ,,  , ) , ,, , , |  \\'  ,  , `  ,  ,,\\' , \\' ,,, >` , \\' ,,, , ,, \\' ,\\',,, , /\\', , ),,,,, ,, ,, ,, ,,, ,,  , ,,, , ,,%,,  ,,,, ,
 \\'\\',,`,,\\' \\' \\', \\"` `  ` \\' \\' \\' \\' \\',`\\" \\'\\'` `\\', ` ` |\\'  \\"\\'`,` , \\'` \\'  `, ` \\' \\'  ,  \\'`\\"\\'   \\"\\' \\'   \\" \\'` ,, \\' , \\' , `  \\'  ,   \\' `\\'\\',\\' %,,,,,\\'%\\' \\' ),\\',,\\'\\'\\'\\' , ,\\" \\'\\' ,, , ,  ,  \\',\\' \\' \\"i,\\' `,(,, \\'7  , \\'  ` ,\\' | | ,  , , ,  `  ,\\' ,, ,, h,\\',  , ,
 ,,,, , ,,, ,, ,,, ,  ,,,, ,, , , ,, ,,, , ,,  ,,,  %,,, , , ,,%, ,, ,,,í , , , , ,  ,, , `  ,,  , ,  , , , ,  , |,,, `  ,\\' |, \\' \\' ,| , ,  , ,` \\',\\' \\' ,,, , ,`\\', \\'\\' , ,\\'\\'`\\'\\'`),\\'\\", `,\\',\\'  ,  \\',,\\',  ,,,\\' , \\' ,{,

 \\'\\'\\')\\",` ,\\"\\' \\' |\\"\\'\\'i \\"\\' \\' `,   \\' \\'\\' \\" \\' \\'\\'  \\', \\'\\'  \\' \\'\\' \\" \\' \\' \\',\\' \\' , \\"\\' ,  \\' \\"\\' \\"\\' \\' \\' `\\' \\'  \\' , , \\'    , \\'\\'|\\' \\"\\" \\', \\'   \\'`\\"\\"\\'\\' |, \\'`\\' \\"   ` ,  ,  \\'\\'  \\'  \\',\\"\\" \\' \\" \\"`  \\'%` \\'\\', \\' \\'\\' , \\" \\' \\',| \\')\\'\\"\\' \\"` \\'\\' \\'```g,
 ,,  ,,,`, |   , ,>, ,,, , , ,, ,,,\\' \\' , `l,\\'\\"\\"\\' `,\\'?  \\' ,\\' \\'` \\' \\' ` ` ` ` ,\\' \\' \\' \\' \\' \\' \\" \\' \\' \\' , ,\\' ` , \\' \\' \\' , \\'  \\"`\\" \\' \\' \\' \\' `\\' \\" \\'  \\' %  \\" ,  , ,,,  , , , ,,, , ,,,ú,,,, ,,,,`,
 ,\\',, ,,, ,,,, ,, ,, , |   ,\\' ,   \\'  \\' \\'`  \\',`  \\" \\'  \\' \\' |  ,\\'` , , \\'| ,\\' \\' ` ,` \\' , , , ,    \\'  ,, \\' | \\"\\",  \\" | \\"  ?,, , \\', `,,,`\\'h\\' h` h| \\' \\' ,\\'Y , ,,,,\\' \\' ,, ,  |  ,, ,,,,, ,,,,, ,, i,,,,`,
 ,,, % , ,, , |,  i, ,   ,\\'c  ,,,, , \\'   ,\\",\\"\\'\\' `\\' \\' `  \\' , \\"\\', \\'\\", ,  , \\' \\' %  \\' |\\' \\', | , , \\' \\'  \\" , \\' |, \\',  ` \\' \\' \\' \\'w\\' \\" , \\'  \\" ,,|\\"  ,, |  `  %,, ,,,,h,,,\\' , ,,,, ,,| ,\\'i,,, , \\' ,\\', ,,  ,  \\' ,
 , ,  , ,,  , \\' , ,i,,,  , |,, \\', \\' |, | , \\'h,\\",`\\",\\' , \\' \\'` \\'  \\"\\'| \\'/,,\\' \\'\\'` ,, \\'  \\' ,|\\' \\" \\', `,%  ,, \\' \\', , \\'  \\' , \\' , ` ,\\'` `\\' `\\' \\'\\'  , \\' \\' \\' \\',l ` \\' \\"\\' \\'|,, ` \\' |` %\\' \\'`,,,, , , , ,,,, , %i,, , ,,,,, , ,,  , ,, ,, ,,,, ,,,, ,  | ,,, ,, i , ,
   , , ,\\',,, , ,,\\',,  ,, , ,, ,,, | ,\\' T ,  , \\", ,,`  % \\'%, |, `\\" |   \\"\\'%,% \\" \\' ,,|,,, 7%`,,  ` \\' ,\\' |\\' ,\\' , , ,, , , \\'\\"\\' \\", ,\\' ,       |, , , , ,,   |, , , ,, , |,,  ,  , , ,  , , , , ,, \\', \\' , ` \\' ,|  \\' | \\',,  ,  ,` , , \\' \\'
 , , , ,   ,,  ,  , , ,, , , \\",\\' ` \\' ` , , , , , \\' ` , , , ,, ` ,, \\' ` \\' \\' ,\\'`, \\' \\"\\' ,\\' ,\\' , \\' \\'\\"\\',\\'  \\' \\' \\',`\\'| \\'  \\'`\\'\\'\\' \\'  \\' \\' \\'>,,,,, ,,,,,,, ,, , ,,, ,,,,,,,,, , ,,,,,)\\',,, ,, ,  ,,  ,,,,,,
  ,,  ,\\',,,,,,, \\'| ,, ,? \\',`,|` \\'\\',  \\' \\"\\'` \\'|  \\', ,,\\'` \\'\\'|\\'\\"\\" \\'  \\'\\' ,\\',\\' ,`\\' ,, \\"`, , \\'` \\' ,\\'\\' ,\\" \\"`\\'  \\' `   \\' ` \\', , \\' ,\\' , \\' \\' , \\'  ,` \\',\\'`\\' \\'  \\'  \\'\\"\\"\\"\\' \\' \\'\\' \\"%\\'| \\'  \\'\\', \\'  \\'\\'(,\\' ,  \\',,i  \\',   ,`,` \\'\\',  ,,\\"``  ú ,
 , , \\' \\' , , \\" \\' l \\',,,l( \\', \\',  \\' \\' \\', \\' , \\"\\' \\' , ,,  \\' ,\\' \\"  \\' \\' \\'   \\' \\' \\' \\'\\' \\'\\" ` `\\'`  ` \\',\\' \\'   \\'`h` \\"\\'`\\'\\" \\'`,h , ) ,,,` \\'     |\\" \\' j\\',,, ,\\' ,% , ,,, , )
 ,\\'\\' ,\\' |\\'  \\', ,,\\'| ,,,| \\' `` \\' \\'\\'| ?`\\',`%\\' \\', \\' \\'  \\' \\' \\', ,, | \\', , \\' , \\' `, ,, , \\" \\'  ,` \\' ,, ,  ,  \\'  , , ` \\' , `  ` \\'\\',\\'  \\'\\'\\' ,,,,,\\",\\"  ) %,`, \\'` ,, ,, , ,, , l, , i ,  ,, ,,\\'` , ,,,\\' ,, ,\\',h,   ,N ,,í, ,  ,  ` h
 , ,, ,,,)` ,,  ,,, ,,, ,T,,,   ,, ,, \\" , \\' \\' \\',\\"\\' \\'\\" l,\\' , \\'`\\'  |\\',\\'`\\' , \\' , | \\' \\' \\' \\' \\' , \\' \\" , , , \\' , , , ` , ,  , , , , ,   ,, , ,,  ,, ,
 ,, ,,,,, l\\' , ,,  ,,,,,, ,, ,,  |, ,j,,, ,,, |,i` \\',,  \\'\\',\\'|\\' , ,   \\' \\'  ,\\'  , ,\\" \\',\\' ,% \\"`   , \\' ,, , ` \\',  , ,, , ,   ,\\' ,, \\",\\"\\' \\' , \\'  ` , , \\'  \\'` ,\\' , ,,\\'\\'),\\'` \\' \\' `  \\',,  \\' \\'   `, \\"  ,,\\' , , ,  , \\' ,\\' | `   ,)`}
 S h ,,, ,, \\', ,,,,| ,,,,, , | , ,, ,,,,, ,,, ,|, ,, ,, ,,,\\'l \\' , \\', | ,,\\'`\\'   , \\'`\\', \\' \\',\\',     , \\' \\' \\' \\' \\', \\' ,  ,\\' , , , | , \\' , ,|,  `  \\' , ,, |\\"\\'| ,|,,\\', I,\\',\\"\\'%, ,, \\',,,,\\',,,,\\" ,% ,`\\"\\', \\'% `\\' \\'| \\', \\" `` ,\\',%%y,c
 , ` ,\\' \\' , ,,  \\', \\"\\' \\',| \\' \\' \\' \\' /\\', ,,\\' \\' i\\', | ,\\'|,\\"`\\' \\' \\'\\'\\'>, \\'`,\\'g |`\\'\\' \\"`\\",\\' \\" \\"\\'\\' \\"\\', \\' \\' `   `\\'  \\' \\" ,, \\'`\\'   , \\" \\'  `  \\' \\',\\' `\\' \\' \\' %\\' \\',,\\" \\' \\"\\' ,, ,\\',| q` \\'`\\',  ` `\\"\\'\\',q|`\\'\\'`\\'\\' ,%\\"\\'\\',  \\'\\' `  , ,    ,
    , ,, , %,,,,  ,, ,,,\\'  \\' , ,, \\'  ,     , , , ,,, `\\' \\' \\' \\' ` ` \\" `\\' \\' \\'  ,,,,, ,,,,,,, ,, ,,  , , , ,,,, \\',,,|| \\'\\" ,`\\' \\'`\\' p\\'4
 ,,| |< ,`  , , (\\' ) ,|,,h%, \\' \\'| ,|\\"  ,,,,, ,,|\\'\\'  \\' ,,, , \\' ),, \\'  ,\\',,, `\\"\\',\\',,l,,,,, \\' ,,  , ` , \\' ` \\' , ,  ,, ` \\'` ,, ,,,,,,, `, \\'` ,, \\'  | ,\\', rt`\\'  \\'` ` ,  ,,  \\'|   \\' \\'  \\' ,    \\' , \\' ` ,, `  , ,\\', ,  \\' \\' , \\' `\\' T
 , ,,,,, , ,/%|,, ,, ,, ,,,  ,, ,,, , ` |,,, ,| , ,  ,  , ,, , ,, `,, \\' , %  ,|\\'   \\' ,   \\' ,,,  ,,   ,  , ,,, ,,|,,,, , , ,, ,)> ,,, ,, \\' ,`   , ,,, `\\"`,\\'\\'\\", ,,|\\'|  | |  \\',\\' \\' \\'\\'\\'`  `, \\'  `\\' \\' ` `\\'`\\'\\'\\' \\'\\"  ,\\" `  ,
  ,i%`\\",\\'j |  \\'  ,|\\',` `  \\' ,,  ` \\' ,, ` ` ,,, ,  \\"  ,\\' `,h\\',\\' `T, \\'| |\\'` \\' |` ,>|` ,, , , ,  , , , , ,  \\' | ,   ,,i,, ,\\' , ,, ,,, ,,,,, ,,, ,| , , , ,  , ,, ,  \\' |, , ,,, rt , , , , , ,

To jest konkretna porażka i kompromitacja

P.S.
jak by jeszcze ktoś mial wątpliwości, to kartka byla naprawdę równo położona, niepoplamiona, nie pomazana itd.
Proszę o pomoc czyli jakieś wskazówki, albo link do konkretnego programu, bo nie chce mi się opuszczac pingwinka tylko poto, żeby w wingrozie coś zeskanować :-]
Zanim popełnisz grafomaństwo: 1 | 2 | 3
Baza RPM Jak szukać informacji

Offline irek niepowiem

 • Users
 • Użytkownik
 • **
 • Wiadomości: 53
  • Zobacz profil
NVIDIA Problem
« Odpowiedź #1 dnia: 2005-08-31, 11:01:25 »
2005-08-31 10:52:13 roca napisał:

> mam pytanie czy istnieje jakiś dobry OCR dla Linuksa (najlepiej dla SuSE 9.2). Sprobowalem użyć
 > tego co sie dumnie nazywa \\"Program do skanowania i rozpoznawania pisma\\" czyli Kooka,
 > ustawiłem skanowanie na czerń i biel, wsadziłem do skanera elegancki wydruk, z którym
 > FineReader, czy nawet inny najbardziej lipny program dla winzgrozy nie ma zadnego problemu i
 > uzyskałem następujące rozpoznanie zeskanowanego obrazu:
 > `\\',,  \\" \\'%,\\', \\'  \\'/\\'\\"\\',\\'`,  \\'`,\\' \\'`\\' \\' \\'\\"\\'`\\",\\' \\' |  \\', \\'`%\\' \\' \\" \\'
 > \\'\\", \\">` \\' ` \\' ,>\\' , \\' ` ,  ,| \\'` \\'  i\\' \\' \\' \\'  \\' \\' \\' , | \\'  \\', \\"  \\"`
 > `\\"\\'` ,,, `i \\'\\'  \\' ,, ` ` \\'\\"\\"%`\\'`), ,`\\',\\"\\"\\',`\\'`\\',\\'\\'\\'\\'`\\',\\'\\"\\' >
 > To jest konkretna porażka i kompromitacja
 >
 > P.S.
 > jak by jeszcze ktoś mial wątpliwości, to kartka byla naprawdę równo położona, niepoplamiona,
 > nie pomazana itd.
 > Proszę o pomoc czyli jakieś wskazówki, albo link do konkretnego programu, bo nie chce mi się
 > opuszczac pingwinka tylko poto, żeby w wingrozie coś zeskanować :-]

Tutaj masz link do dobrego, zwięzłego artykułu po polsku o OCR pod linuxem :

http://www.linuxsoft.cz/pl/article.php?id_article=470

Pozdrawiam

Offline Robert

 • Administrator
 • Guru
 • *****
 • Wiadomości: 2496
  • Zobacz profil
NVIDIA Problem
« Odpowiedź #2 dnia: 2005-09-01, 22:34:16 »
2005-08-31 11:01:25 anarcho napisał:

 > Tutaj masz link do dobrego, zwięzłego artykułu po polsku o OCR pod linuxem :
 >
 > http://www.linuxsoft.cz/pl/article.php?id_article=470
 >
 > Pozdrawiam
 
Rzeczywiście, artykul ciekawy, w niedwuznaczny sposób sugerowal ainstalowanie sobie VUESCAN. ściągnąlem sobie to cacko, rozpakowałem, ale nie znalazlem tam żadnej instrukcji jak to zainstalować. na rożne metody uruchomienia vel zainstalowania wyskakują takie komunikaty:

roca@linux:~/VUESCAN> sh vuescan
vuescan: vuescan: cannot execute binary file
roca@linux:~/VUESCAN> make
make: *** Nie podałeś obiektów lub nie znalazłem makefile. Stop.
roca@linux:~/VUESCAN> ./configure
bash: ./configure: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Zanim popełnisz grafomaństwo: 1 | 2 | 3
Baza RPM Jak szukać informacji

Offline de Laurent

 • Global Moderator
 • Guru
 • *****
 • Wiadomości: 1197
  • Zobacz profil
NVIDIA Problem
« Odpowiedź #3 dnia: 2005-09-02, 16:55:05 »
Hym, a probowales ./vuescan
Nie ma co uzywac ./configure lub make, bo vuescan to gotowy plik binarny...

Offline de Laurent

 • Global Moderator
 • Guru
 • *****
 • Wiadomości: 1197
  • Zobacz profil
NVIDIA Problem
« Odpowiedź #4 dnia: 2005-09-02, 22:03:42 »
2005-08-31 10:52:13 roca napisał:

> mam pytanie czy istnieje jakiś dobry OCR dla Linuksa (najlepiej dla SuSE 9.2). Sprobowalem użyć
 > tego co sie dumnie nazywa \\"Program do skanowania i rozpoznawania pisma\\" czyli Kooka,
 > ustawiłem skanowanie na czerń i biel, wsadziłem do skanera elegancki wydruk, z którym
 > FineReader, czy nawet inny najbardziej lipny program dla winzgrozy nie ma zadnego problemu i
 > uzyskałem następujące rozpoznanie zeskanowanego obrazu:
 > `\\',,  \\" \\'%,\\', \\'  \\'/\\'\\"\\',\\'`,  \\'`,\\' \\'`\\' \\' \\'\\"\\'`\\",\\' \\' |  \\', \\'`%\\' \\' \\" \\'
 > \\'\\", \\">` \\' ` \\' ,>\\' , \\' ` ,  ,| \\'` \\'  i\\' \\' \\' \\'  \\' \\' \\' , | \\'  \\', \\"  \\"`
 > `\\"\\'` ,,, `i \\'\\'  \\' ,, ` ` \\'\\"\\"%`\\'`), ,`\\',\\"\\"\\',`\\'`\\',\\'\\'\\'\\'`\\',\\'\\"\\'
 >  ,, ,,\\'  ,  %,,,\\',), ,,,, , ,\\' `\\' ,, ,,,,,, \\'`, | `,, \\' \\'\\"\\'  \\" ,, \\'` ,,, ,,\\' |, , ,\\'
 >   \\' \\' , | ,\\'  \\' ,,,  , , , ` ` , \\'  \\', , ,  ,,`T , ,,, ,\\'\\'\\', `,%,, ,h,\\'i,, ú,,,%U,  , ,,,š`\\'|\\'
 > \\'
 >  , ,  a\\' \\'  , \\',`\\'  \\' % ,,\\'\\"\\'   \\' \\',\\'  \\"  \\'%`\\"\\", \\" \\'\\'` ,\\' \\"\\'\\'\\'`/
 > , \\' \\' \\' %` `\\'` \\"  \\' ` \\',\\'  (  \\'  \\' `  \\' ,, \\'  \\'\\' \\'  \\' \\',\\" , \\' \\' ,\\' `\\'\\'  \\'   | `
 > \\"\\' \\"`\\' \\"\\' \\"%\\'`  \\' `\\'\\' \\"h\\'l \\'(|\\' \\'\\"\\"\\'  ? \\' ` \\' \\'\\",\\'%\\' `
 > \\' \\'`% \\' ž
 >  \\'   \\"\\' \\'`\\'\\"\\"\\"\\'`\\'\\' \\'\\"   `, ,\\' l\\' \\'\\',\\' \\" \\' , \\' \\' \\' \\'\\'\\'lT` \\'  \\'  ,
 > , \\',, ,, ,,  \\'  ,  , , ,  , ,  \\'  \\'| ,\\' ,  ,,\\' ,  |, ` ,   , , , , , , ,, , ,,}\\' , ,, , ,`,,,y
 > ,,`, , , ,,,, , , , , , ,  ,  ,,% ,,,, ,l,`   ,h
 >  )< \\', \\'\\',` ,\\"` \\',\\",, \\'\\',\\',\\'>,\\", \\"\\'\\' \\' |\\' \\'\\'\\',  \\' ` | \\",
 > ,\\'\\'\\"`|,\\' \\'\\' , \\' % , \\' , ,\\' ` \\' \\"\\' | `\\' | \\' ` `   ` \\' ` `\\'\\"  ` \\'  \\' | \\'` ,,  \\'\\'\\'
 > \\"  |,`\\"\\"\\"\\"`T\\'\\"\\"\\'k \\"`\\" \\'`\\',\\"\\'\\')``\\'` \\' í \\'
 >  \\',ú|,,,/ \\',  ,| , ,| , ,,` ,,  \\',  \\', ,   ,,  \\',,\\'` \\', , ,` , , \\' , \\' \\' | , \\' , \\" ,`
 > \\"\\' ,, ` \\' ,` \\' ,  \\"` \\'  , ,,, >  , ,  ,  ,,,  ,,,, , , ,,\\'  ` `\\' %  >,,,\\',   ,
 > ,\\',j| ,,, )\\'`,,, , ,,%,`,,|,,\\' ,,\\'  \\' , %\\"\\' \\' `/\\',%  , ,
 >  `\\' \\' ,,  \\'  ,, ,     ,j, ,, | `\\'|\\' ,\\'   ,| \\'\\' ,% \\' , |,\\'` ,  \\" \\"   \\'   \\' ,   \\'
 > \\" , \\'   \\'  , \\' \\',  ,,   , ,  ,, ,   , \\' ,  , , l\\"\\', \\'l,| ,\\' | ,,  ,,, `/,,,` , ,
 > ,,,,,kU ,|,|,u ,
 >        ,    , , ,, ,    , , |  , , , , \\', ,rt  ,,, \\" ,, ,`, \\', |\\' \\' ,`  \\',    ` \\' \\'| , |
 > \\" , \\" , ,\\'   , , \\'  `\\', , , %, , ,\\' , ,, ,, , ,,%|\\'%),,, ,  i l,  | ,, , ,i, ,T\\',,,,
 > ,, ,\\' ,,,,   \\',rt,,h ,  , , ,
 >  , \\'c q\\',  \\'  `\\' ,  \\' \\' \\"\\'` \\' \\'  \\',,,,  ,  ,     \\'  \\'   \\' \\' `  \\' ` \\' /\\' \\' \\' \\'`\\' \\'%  \\' \\'| \\'
 > \\' \\' \\' ` ` \\"%\\" \\"\\'`,\\" \\' `\\" \\"\\' \\' `\\' \\'\\' \\"\\' \\' \\'  \\' \\' \\'   \\' `\\'
 > \\"\\" `\\'\\' \\"4 ` \\' ,,
 >  *\\'  , ,    ,\\' \\'  \\'\\' \\" ,  \\' , \\',,,,|\\" ,,,\\'`\\' \\' , \\'  \\"\\' \\'` | \\' , \\" \\' \\"
 > \\', ,  \\" `  \\'\\", |  ,  \\"` \\'\\'|` \\" / \\' \\'` \\' \\' \\'`\\' \\' \\" \\' \\'  l | \\' \\'`\\' ` \\'`
 > \\", \\' \\',| , )%)w` \\"i\\' ,,  \\' \\'``%a)`\\' n |,,\\',S, , ) ,`,>, IU`  n
 >   k %%\\"\\'\\', ` \\'|  \\"`\\',  \\'c>     \\'` ,,)\\"\\"\\'\\" , \\' \\' | \\'7 \\'  \\' ,`
 > \\"  % , , \\' ,\\' \\'  \\' , , , , \\',  , \\'  , , ,  , , |,\\' ,,,, ,h\\', \\' | \\' ` |,    \\' ,, ,,\\' ,,
 > |\\' |,  ,,, ,  ,,  `,,,    \\',\\'  ,,  ,  , `,
 >  p\\' `\\' ,,   \\' `% 7   , ,  ,,, , ,,,,,,, ,, ,,  > \\' \\' \\'`\\' \\'  , , , , , , , , , ,
 >  ,,,` , , `,|\\'\\'|\\',,\\',, , ,,\\',,, ,, ,  , j,\\'/ , |\\'   ,,` \\' \\'  \\' | ,,| / , ,\\'  \\' ,  \\',` ` \\' ` ,
 > `\\'  \\' \\'\\"\\'  \\'\\' \\' \\'  \\'>\\"  lrt   \\' , \\' ` ` \\' `|, , \\' | , \\',, ,,,\\' ,,, \\' ,| ,, \\' , , ,
 > ,   ó,, ,,,   , \\' , , a , ,
 >  \\', \\',\\'%`  \\' \\'y,,, `\\' , \\', \\', , ,,, ,,,i,,`,  ` ,\\', ,`\\' \\', , ` \\'  , `\\',\\'  \\' , ,,,\\' ,\\',  `\\'   \\',
 > ,  , \\'   \\'  \\' \\' |\\' \\' \\'` |\\',, % `\\'`\\'   \\')  , ,` \\" \\' `\\' , | \\'  , i,,, ,,,,,  ` \\' \\' ú,
 >  ,,,, ,`\\'  ,   ,, ,   ,, , ,, ,  ,` ` \\' , , , ` , ,, \\' ,,, ,, ,  , \\', ,, , ,   ,   , \\' | \\' \\',
 > `\\'  , , , ,,` \\', , , , ,   ,  ,  |   ,
 >
 >  , \\' ,\\' \\',% ,\\' `\\' \\', \\"   \\' \\',\\',\\' \\' `,\\' ,,, , \\'  , \\'  ,`  \\'% ,,,, 7  ,  \\'   |, ,  ` \\',   ,
 > | ,,`, \\"  \\'` \\'  , , \\' `\\' \\" , ,\\'`  ,,  \\'   \\'   \\'\\' \\'\\",\\',l\\',c\\'>\\'/ \\' `  \\'  ,,,  ,
 > , , , ,k , ,,h,
 >  ,,,,\\',/\\",, > ,, ,,  ,,, l,,, \\"|i , , )    \\' \\' \\' \\'\\' \\'` \\' | | \\" ,\\'  \\'\\'` \\'
 > \\" \\" `\\' \\' \\'  ` ` \\" \\' \\' \\' \\" ` \\'  ` \\' ` \\" \\' ` `\\' \\'`\\' ` ` \\"\\'  \\'`  \\'
 > `\\' \\' \\"`\\'`\\' \\"\\" \\"\\' `\\"\\'l,|j \\'h\\' ` `  i,\\" \\' > l  >  , \\'   i  ,
 > 5,\\'   , \\'   \\'
 >  , `, , ,, , ,, ( ,  \\',,,,,,,,, ,|,,,,, ,\\'<\\' , ,   ,>,  \\'    ` ,   , , \\'  \\' \\'  \\'| \\'  \\'
 >  ,, ,,  |  , ,` \\' ` \\' `\\' ,\\'|\\'  , \\' , , ` \\'\\',\\'\\' `\\'`\\'\\'\\' \\' ,  \\' \\'` \\'|,,  , `, ` \\'  ` \\' `, ,,\\' \\' `
 > \\' \\', rt  h
 >  ,,, , , ,  , , \\' ,  , ,\\',    ,\\' , , ,  |  , \\' ` , \\'  , `\\', ,  , | ,  , , |  , \\',   ,   \\', ,, ,
 >   ,,   | , , \\' ,|  ,, \\' \\'`\\' ,, ,?\\" `  ,, ,,,,,, ,  ( , ,,,,,, \\' , ,\\"`\\' , , , ,  \\'
 >  , \\' , \\' ,`,<\\'  \\" `,,,,,,,,,, ,%  , \\' }\\'\\' \\' \\' , ,,,,,,,\\' \\" \\'/,,`  \\' ` , \\"\\'  
 > ,| \\',  , ,,  , \\"` \\' \\' , ` \\' \\' \\' | \\' \\' \\'%\\' \\',/\\', , , h l ,  n,,, , ,i,`,í,,  ,,
 > \\"`\\'|\\" \\', ,,,,, , ,|, , ,, /,  ,|,,, ,
 >  ,,\\',,\\'|,\\',` \\'` ,\\' ,,\\' \\' \\'`,  |  \\',, ,  ,  \\' `\\" `, % ,\\'|  \\' , \\' , , \\' ,\\',  \\' ,  \\'` \\' ,\\'
 > \\'  \\'  \\" , \\' \\'\\',  \\'\\'`  ` \\'  \\',\\' \\' \\' , \\'  \\' \\' ,\\'|, ,\\' \\" |\\' \\' \\', \\' /, \\'  | \\',ll,,,,,
 > \\',| ,\\'   , \\' `\\' , \\' ,|), >T,,,\\'rt, , ,,,,, ,,, ,i ,,    ,%
 >  \\' \\' \\' llT\\'`, \\', ` %,, ,,,`\\' \\',, \\'` `,`\\' \\",\\' ,, % \\' ``\\"\\', \\'  \\' `\\"` ,\\',   \\' |` ,`
 > \\'  , , | , ,\\'   ,` ,  ,      ,, ` , | \\'\\"\\'\\"\\"\\",\\', ,\\'\\', \\'7 %\\'\\', |,,%,,,,\\',
 > \\',\\',,i ,u,`\\' , ,,, , ,,%, ,, ,|,, , , í, , (
 >  \\',\\" ,, ,,,,\\' , ` \\' , ,    , | \\' ,\\' \\',\\'`, \\' % \\', \\' ,\\' \\',`,  , ,\\' ,\\'| \\' , ,,  , \\'| \\"`
 > \\' \\'`  ,\\'  \\' , \\'  , , ,   |, \\', ` \\', ,\\' ` , \\' ,, ,,,,,,,>,,,,, \\' ,,  ,,, \\', ,, ,  ,,,
 > ,/,\\',\\'  ,,,, ,, , y , ,,, ,,,,)T, , ,, ,
 >  ` ,\\' ,%\\'| , \\"\\'j \\",   %\\"\\"` \\'       , \\'` ,,) \\'`\\"\\' \\'`|,` , ,`%    ,\\'
 > \\'%% , \\"`  ,   \\', , ` \\', , \\'  \\'  \\' \\' \\", ,,\\' ,   ,\\' ,|, ,\\' \\'% \\'% , \\"\\'`7|,,  , ,,,
 > ,, ,   ,, ,í,,  , ,\\' ,,,, \\',|\\'\\'\\'\\'\\',,k,,,, , , , ,,,,,, ,wl,
 >  4 , ,,,,    , |,, ,,,,, , , ,,,, ,, |, , ,  \\' \\' \\'` \\'  \\" `  \\' \\"\\' \\'    ,,, , , ` ` \\'
 > \\' `
 >   c,,`\\'`í ,, , ,,,, ,\\' ,,,,,`|\\',,`,`\\'\\', \\' ,\\',,%\\' ,\\',  ,  | , \\' \\' \\'` `,\\' ,`\\' , , \\'`  ,\\'|\\'  \\' \\'
 > \\', , ,\\" ,   \\'   \\' \\'`\\"\\', , \\' \\',   \\' \\'  \\' \\' \\' \\' \\'\\'``\\'\\" \\',,`,\\' \\'\\' `  ,`  \\"\\'|
 > ,,, ,,,),`,\\'(>,, ,,,\\',h\\' \\', ,  \\' /,`,,,,, ,, , ,,,,|, , ,,|, k
 >  ,  ,  ,, ,   \\' ,\\'  | , ,  ,,, , | ,,  \\' ,  ,`| \\' ,|, ,  , | , , \\', ,  \\'`   \\' \\' | ` \\" \\'
 > ,,   \\' \\'\\' \\' \\' , , \\" ` `\\'\\' \\' \\"\\' \\"\\'  \\' \\' \\" \\' ` ` \\' \\'  ,%, \\' ,,\\'`, , , , <
 > ,,\\',, ,c,\\',), ,,,  |, \\',i\\' , ,,, , ,,,,,,,, ,
 >  \\'` \\'h,`\\' \\' `,,,, \\' ,\\', , ,, | ,\\'` , \\", \\'   ,\\" , \\'  \\'  \\' \\", ` \\', \\'ž,`  \\" \\'
 > ` \\' ` ,, , , , ,, , ,\\' \\' \\' ,  \\', \\'  \\' ,\\', \\" \\" ,     ,,í,|,() ,, % > ,  ,
 > ,,`/),,\\',,,,, , , ,,,, ,, ,, ,,,,,|,,,`,,, ,,,T\\' , , , ,,,,, , , , ,,,,,, ,
 >  ` \\'\\"\\"`\\' \\' `\\' \\'\\"   ,\\" \\" \\' \\'  \\"`\\"\\' ,|,k\\' \\'  `\\' \\' \\' \\'  \\'\\' \\' \\'
 > \\' ,\\' \\'` \\'%\\'\\",\\',\\' , \\' |\\' , \\'`\\"  | \\" `  \\' \\', \\'  ,\\'  ,  \\' `` ` `, `\\' \\'` \\' `,,
 > \\"\\'\\'\\'`\\'  `,\\" >`>, ,,,, \\' \\'\\'| `   ,,?`\\' , , , , ,,,
 >  ,, `\\", ` \\' ,,,,,, ,, , \\" c, |\\' , \\' , \\" \\"\\' ,  \\' \\' , \\' ,\\' \\" \\"\\' \\' ,
 > \\' , ,,   \\'  \\' \\' \\'\\' \\', `\\" `  \\' \\' `  ` \\' `\\' |    , \\'` \\'` || \\',\\'|\\'` \\', l` ú, ,,,,\\'   , ,,\\'
 > ,,,  \\'(\\' \\' T`\\'\\",,,\\',  ,\\',,,, ,,  , ,\\'  , , %
 >   \\'\\', \\'| \\'| , ,,\\", %|,  ,h  \\' \\"`\\' ,, \\',,,|,,\\' \\'\\'\\"`\\'\\'| \\' \\' , /,  ` \\' \\' \\"
 > \\'` \\'\\' `\\" ` | \\" ,\\' \\' , \\' `  |,,\\' , , , \\' , ` ` ,  , ,   ,  ,\\' \\' , , ` \\' ,| \\",\\' \\',
 >   \\',, | c,,\\',, i ll , , ,, ,k,\\'     , , ,,,  ,,, ,,  
 >  `,  ,, , , ,   , ,,, ,, , ,,, , ,,   \\' \\'| , |,   \\'  ,  \\' \\' |,  \\" \\' \\'`\\" \\' \\' \\' `
 > \\"  \\' % , , ,  ,, , , ,  , ,, , , , , ,  , , ,,  , , ,  ,
 >
 >  ,, `,,  ,,,,,, ,,||\\"| , ,\\'\\' \\'\\'\\',\\' \\' \\' \\' \\' \\' \\' \\', \\'| , \\' , \\' \\' `\\"    \\"
 > \\"\\'\\'  \\'`\\'\\'%\\', \\' \\'\\"\\'  \\',\\'\\'\\'\\"\\'` ,\\'   ,\\'|\\' ,` \\'\\' ``\\'\\'\\'\\',`\\'\\"|\\',,  ,\\'i`\\' `
 > \\'\\'`|\\'/\\'),`\\' \\'\\' %\\",`\\'` \\'\\"%\\" \\' `
 >  , ,  ,       \\' ` `\\' \\'  \\"  ` \\' \\' \\' \\'`\\' \\"\\'\\" \\' %%\\"  \\'  \\",\\'\\"\\"
 > %\\"\\' \\'`,`,\\" 4,\\' \\"  \\' \\' ` `\\"\\' \\' ` \\' \\'  \\' \\' \\" \\'   \\'` `\\" ,`\\'` `
 > \\'\\" \\' ` \\'% \\" \\' \\" W\\"\\" `T\\'  \\'\\"\\"|     ,
 >  %\\', ,, ,, ,,  \\' , \\' , ,, ,\\',| l,\\' , | \\' \\' |\\' , , , `\\" \\'   `\\' \\'\\" \\'   \\"
 > \\"`` \\"  \\' \\'  `\\' \\' \\'` |\\'   \\' \\'   ` \\' ` \\' \\" \\'  |\\" `\\' ,,\\'| \\'\\'\\'``\\' \\' \\"\\'
 > \\"\\', \\" \\' `  \\'   \\'`, \\'`c, \\"\\"`\\' | ` \\"|,\\' \\"\\"\\' \\"\\'`\\'\\",
 > \\'%\\'\\'% \\' ` ,\\'`\\"\\' \\'\\"\\" \\' \\'\\" |,` i, ,`` \\" \\',h
 >   /,, ,,, ,,,, \\',,  ,, ,, ,, ,,,, , , ,  ,,\\',,,  ,,,,  ,,\\', `  , \\'  ,  % \\' \\' \\',|  ( \\'
 > \\", \\' \\' \\' \\'` \\' \\' |\\'  \\' ,` \\' \\" \\' | `\\' \\' \\"\\"\\" \\'  ` \\' \\'   \\'`
 > \\"`\\"\\"\\' \\' \\' \\"\\" \\' \\' \\' \\" \\' \\" \\"\\'\\'\\' \\" ` \\"` \\' \\"
 > \\"` \\' `\\' |  \\"\\' \\' \\" `T\\' \\'\\"\\" `\\' ` \\' , \\' >`
 >  \\"\\' `\\'\\' ,` |\\',   ,\\' \\" \\' , \\"\\' ,   \\',,   % `,  `|\\' , \\"\\"` `\\'%\\'`\\', \\' \\'\\'`
 > `,\\' \\", \\'`, \\' \\", ,, ,   ,, , `\\"\\'\\' |,  \\'  \\"\\' `    W,í`\\'% \\'` \\' \\',  \\'>\\"
 > \\'\\'\\' |`\\',\\"\\'`  ,| `\\'\\' \\'` `  \\',, ,, \\'/\\"\\',,,,  ,,,\\",,rt,, , ,,,% ,,, ,,,`,,%,, \\',
 > ,\\', ,, ,, `
 >  \\' , , ,,  ,,  ,\\', ,  , `, \\' , `,% \\"`|  ,\\',,  ` \\'`  \\" \\' \\" ` \\' \\' \\'  \\' | \\'  \\'  \\'
 > `\\'  \\' ` \\' \\' \\'\\' \\' \\'  ` \\' \\'  ` \\" `,\\' \\"\\' \\' \\'\\' \\' \\' \\" h\\'\\"\\' ` ,, `\\'\\'` \\"\\'
 > \\'\\"  \\" `\\" \\" \\' \\"\\'\\'`` \\"T, \\"\\"`\\"\\"\\" \\"
 > \\',<,,w i(`\\",\\' \\" \\" ,\\"\\' \\'\\'\\"\\'5\\'k\\'
 >  , ` \\'\\'(\\'`\\"%\\" ,\\' \\' `\\' \\',\\',\\' ,h\\' , , \\',`l\\'\\'7IT`rt\\' \\'  , , \\'\\'``,\\',\\'` \\' | \\' \\'| \\' ,
 > \\" , \\' \\' ,  \\',,  \\" ,    , \\' `, \\"\\' |` ` \\'\\'` \\" \\'\\"  \\' ` , \\'` ` \\'
 > ``\\",\\' ` , ,   ,\\'\\' \\' \\', \\'` ,\\',, `  ,,   ,, í ,, ,,, |,,, ,)\\',, ,, ,  , , , ,,,, i,
 > ,,,,,,,,,  , | ,,
 >   \\' \\' ,, \\' \\'  ` \\', ,  \\' ,, \\' ,\\' , ,\\'   ,  ,  \\' % ,  \\' \\"\\' |, \\' \\',,, \\' ,\\', \\' \\' \\' \\'\\' ,
 > ,\\',\\"\\', \\"\\'`\\', ` \\' \\'  \\'  \\'  ,\\' ` \\"\\'%\\', \\'`\\' \\'  `y\\'|` ,\\' `, \\'\\' \\',  ,,, ,\\',,,, , , ,h
 > ,,,,,, | , , \\',,,,,,,\\', , ,7,  , ,, \\',Y ,,  ,,,, , ,,,, ,,\\',,,
 >  \\' \\'>\\'  \\',l \\',,,   \\' ,, ,,\\" \\' \\' \\' \\' ,  , `\\' \\', , ,  , `  ,\\' \\' ` %\\' ,, \\' `, \\'  \\' \\' ` \\'
 > , , ,  \\' , i `,\\"\\', l, \\"\\' \\" ` \\" \\'\\'%\\"`, í `, \\"% ,,\\"\\'\\',\\'  
 > ``,|,, , ,,`ž,\\',,, ,,,,,>,,,,  `  li  \\'\\' \\" ,, ,,,,,i     ,T, ,
 >   `\\", , \\', ,   ,  \\'    \\'  \\'%i\\"\\"   \\'  \\',\\'  | \\'`\\'  ` \\" \\'\\"\\' \\'`\\' \\' \\'   \\'  
 > \\' \\' \\' `  ` \\" \\' \\' \\"\\'   \\"  \\' ` \\'\\" ` \\'\\"\\" \\"` \\'\\' \\' `\\' n ` % \\'
 > \\" `\\'\\' \\', \\'| , ,,,,  , , ,\\' , ,, ,  , ,,,, ,>  ,,S ,, ,,  , ,(   \\'|>,,\\'(\\"\\'  
 >  ,,,,, , ,,,,  ,, , ,   , ,,, ,,  ` , , ,, ,, ,   ,,,  , , ,  `  ,  \\" \\'
 >  ,    ,, | ,   | ,, ,,,  \\' ,,  , ,,,  \\',,  ,  |,,,, ,  ,\\' , , \\', , , , | , \\' , \\'  , , ,   ,\\', \\'
 > \\" \\'  \\'   \\'h,\\" , ` , % \\'\\'), \\' , í , C,,,|`> ,  , ,` ,  ,  \\' \\' \\', , , , , \\' \\',  , ,  
 >  ,,\\'  ,    \\'  ,   , \\'
 >  ,, ,l,  ,, ,,, \\") \\'  , \\' ,, % , \\' ` ,, l,, ,  ,, ,, , \\'  ,   ,\\' ,  \\"\\' , `\\"
 > \\"  \\" \\"\\" \\' \\'\\'\\' ` \\'  \\'  |  \\" \\'` \\" ` \\', | \\' < |,,,\\' i,\\', ,
 > \\',,,,/\\'`    \\'\\',/%,\\'(, ,) \\'?\\" `
 >  ` \\'`\\', ,|, ,\\' ,U,\\' \\"\\'`,\\' \\' , ,,, ,, ,   \\' , |\\'|\\"\\'  , ,  \\'  `      ,, | \\' ` ` , \\' , \\'
 > `  ,\\'    \\' ` `  , \\'  \\' ,  |  ,   \\" , ,\\',\\'       |,|  ,,, ,  , , \\' | ,  , \\'  \\' |, ,\\',  
 >   \\'\\'% ,\\',\\' \\'\\'``\\"\\'\\'\\'\\',,h,)\\", |,\\'|\\',,,\\', ,,,  |,, ,\\',,\\' ,,  `\\" `  \\' \\' , \\"`
 > \\'| \\" \\'``\\'\\' %,`,,, \\'  ,, \\' \\'(  %, , ,,\\' ``\\'\\' |\\',,u \\' (,W\\", }h\\'s
 > |,,j,,,,,,w,`,>,,,,%,,,,,r\\'t>
 >  \\'` , \\'  ,,,,,,,`  \\' ,, ,  , ,, | , , ,   , , , `| ,,   \\', \\' \\' \\' \\'  \\' \\'   \\'%, ,\\' ,\\'>\\' |\\' \\'
 > \\'| `   , ,,, , \\' \\',,,,\\',,,,,,l \\',,/,,(\\' `,,,\\'\\'  \\', ,, , , ,,` , `
 >   \\'%T, % ,,,,h <,>,\\'\\' ,    \\',\\',, `, %\\'   ,\\' \\',, \\',,\\"  |,  \\'\\' \\"% \\'   \\'`, ` ,,,
 > ` , , ,|\\'   , \\',,w , \\'\\',,|,l` ,\\'` \\'|||\\',,%>  ííl  ,,<\\'wl,, ,h,\\',,,, ,,,,w,, Tl  `|`
 > ,,, ,, ,  `
 >  ,k % \\',,\\'`,,, , |,,\\',, \\'`\\' \\' ,`\\'\\"` \\"\\'\\', \\"\\'`\\' \\'\\' \\'` \\' \\' \\'\\',  ` ,\\' \\' , \\'`| `  ` \\'
 >  \\',,\\' \\' , `  , \\'``\\' \\' ,` , \\'\\'  \\' |\\', , ,\\',,, % ,  \\'\\',,\\',,,,\\'/,\\',,, , ,\\'  h, ,c,,i, ,,,,,, , %
 > ,T\\' ,,,,, ,,,, ,, `,`,
 >  %\\'` , \\' , , ,` ,,\\',\\" %\\',,, ,\\' %,  , , / , , , ,, , , ,,,,\\',\\' \\' | \\'  | , , ,  | `\\' \\' , ,
 >  \\'  , , \\'    ,` hi,,,,ú ,|,,, %,,,, ,, ,,,,,, , ,,T` ,\\',í,,,\\')T |,,%,, (,, ,
 >  ,   \\' \\' \\'` \\", , \\' \\', \\', \\' ,  ,  ,  `,, ,, , `| \\', \\',?\\' ,,`,\\'\\'`,, ,,,,,,,,,,\\', , ,,l,,
 > || \\'\\"`\\',,, ,, `  \\'\\"\\'\\',   \\'`(,  | ` \\"
 >  ,, ,\\', ,, , /,, %,, `,\\',\\' \\' |   \\"  \\',,,\\' \\' \\",` ,  \\"|\\" \\' \\'\\'\\',\\"`\\' \\'
 > `\\"\\" \\"`\\" \\' \\'\\' \\" \\"  ` `\\"`\\'  \\' \\" \\' \\"\\'  \\'
 > ,|\\'\\"N\\"\\'\\"\\' \\' \\'\\' \\' \\'\\"` \\'`  \\'`\\'\\' `\\"\\"\\'\\' \\"\\' `,`,\\'(,b\\"\\'
 > \\" `  `\\' `\\'
 >  ,, ,, \\'`j,\\'\\" \\' ,,\\'`\\'\\", ,\\' ,  \\"\\'\\'\\"j\\',, ,`h `\\' , `  ||,\\'   \\' ` ,, \\' ` ` ,
 > \\'|, \\'  \\'\\'\\' \\' j\\',\\' ,,, \\'\\' ,  %  , % \\',,,, |,,,  , ,,, ,,,,,,i, , ,   ,, \\' \\'\\' , , ,   ` \\' \\' ,,
 > ,,h\\',,,, \\' ,,   \\', ,
 >  c\\' \\'\\' , ,` \\'  ,`\\' `\\' `\\"\\', \\",\\", `,|`\\" \\' ,\\' ` \\'`  \\'   \\'|,  )\\' \\" , \\' \\' \\'
 > \\' \\' , \\'\\' \\' , ,, , | ,\\' , , \\',,\\"%   , ,|  7 |,,\\', ,, ,í  ,,   ,, |  ,,  \\' ,,,,,, , ,,  , , ,
 > `
 >  )`> , , `\\',,, \\'  , ,,   ,,  `  , , \\' ,  ,     \\' , ,\\' ,, \\' ,, \\', , \\'  ,,, , , , , ,,,  ,
 > , ,,W ,,, , , , , ,, , , , ,, , , , ,
 >
 >  \\' \\"\\'\\'i,\\'%,\\'`\\'|\\' `\\' \\"\\'\\'% \\' `  \\' ,  \\' | %\\' ,` \\"  \\' ` `\\" \\' \\' \\' \\' \\"
 > \\"\\" \\' \\' \\' \\' \\' \\' ` \\' b,)  ` \\' ,| \\'\\"\\'\\'\\'/\\'\\' `  \\' ,,`   , ,y,,, `\\' ` `
 >  , , , , ,, ,\\', ,  ,,  , , , , ,, , ,
 >  \\'  \\',\\' \\' \\',`,,`\\'\\',`|, , ,rt`, \\' \\' ,   , (,\\'  ,  | \\'`\\' ,` \\'  \\',\\', \\', \\"| \\"  \\',\\'`  \\' \\'
 > \\' ,h, \\'\\' , ,  ,%\\'`\\', , ,i`,,\\'  ,, ,    ,,,Í , ,, p` , h
 >  ,, ,\\'  \\' , , ,,,  ,\\' , ,, \\"  , , | \\' `  , , , , ,
 >  \\',l(\\' , \\'\\'  `, , \\" ` \\"`,   `  ,,  ,, \\'| \\' \\' \\', ` `|7  ,\\',> , , ,, \\',,` \\'  
 > \\" ,T \\"  \\' \\' ,  , , ,  \\"\\" \\', |\\", , \\' \\' ` \\'  ,, , ,, ,
 >
 >
 >  ,,r\\'t,,\\"\\'\\" \\"\\'\\'\\'\\'` \\"\\' \\'\\'\\"\\"`\\'\\'  \\'  , ,, , ,,, ,, ,`\\'` ,  | \\' \\'\\' ,
 > , \\' ,|, , ,, ,,,, | | ,| , , \\' , ,\\'|,  h ,,,p ,,,, >
 >  \\' ,,  \\'  , ,,, , \\',,,, ,, ,\\', i ,,,,,,,, ,, , ,,  , , (  |  \\', ,>,, \\" \\'   \\"  , `
 > \\' \\"  , `,,, ,rt,,, i|í,,,, , `, ,, ,, ,| `|\\"` ,  ,ú,, k,, ,  ,,, , ,c),l\\'i\\' ,, ,,,,
 > ,, ,, \\',
 >  ,,c|,k\\' T,\\' \\'\\'\\' ,`,  ,,,,,,/,, ,, , , ,,,,|, ,\\' \\" \\' \\'  , \\'`\\' \\' , , \\'  ` ` ,\\',\\' \\'  ,,,
 > ,,\\'\\'` ,\\' ,, \\',,,\\' ,\\' \\' \\'  ` ,  , \\'  ` |,\\', ,\\"`,|\\', `,\\", | %`,Z ,%,\\',,\\', , \\'|  `   ,\\'
 > `\\',`|`\\'` ` \\'\\' ` \\'`
 >  q`` \\'` \\"\\' \\'%\\"\\'\\',`\\"\\'\\"\\'\\' \\' \\',,,\\'\\" \\'`\\',h,?,, \\' |`,,\\"% \\"
 > \\'\\',|\\',\\' \\'| , | \\' , \\', \\'  `  \\'\\' \\',  \\'\\' , ,, ,\\' , , ,,,, ,\\', ,,,,,, ,,,,  \\"\\'
 > \\',\\',,\\',,%\\',,l`|, ,%,, , ,,, \\'  `  ,,, , ,  ,,,,,,,  m, q , š,
 >  p,, , ,,,,,, %, , ,,, ,, , , ,  ,|\\' , ,,,,, ,,,,,\\', ,  ,, |\\',\\'\\',, ,,`\\' |  \\' ,   \\',,,,,,   , ,
 >  , , ,  ,,,,,| ),,,|,,,, ,,%,\\'\\' ,  , \\',)a`\\'`\\',,,, \\'  ó,)  ` \\"\\' \\' % , \\' \\',`,,
 >  %,\\'\\',, \\' \\' ,,, \\'\\'\\"7,, `,\\"\\"  \\'`\\'|,,,  `,\\' ,, \\",\\"\\'`\\',,\\',`\\'`|\\' \\' \\'   , `
 > \\' \\',    \\'  \\' \\'`\\'  , \\' \\'  \\', `,, , \\"\\'\\'\\'`\\"`\\'\\'?l`\\',\\',,\\'%>\\"`\\',\\',%, \\' \\' | |\\'`, |`\\'\\'
 > S,,`\\'`\\',`,\\",``,\\'` `
 >  , ,,),,\\',  ,, ,,,,,,\\'` \\'\\' \\',  , \\', \\' ,, % ,  \\',,|\\'\\'| |,\\' \\'  `\\' \\' , `, \\' \\',\\' \\"\\'   ,\\'
 > ,\\",`,, \\',\\' \\' \\"\\', ,,\\' , \\',`, \\'\\' \\' \\' \\',  \\'\\'\\'\\',i,\\',,`,\\"\\',,\\"\\' \\' \\'
 > \\'\\'j`,\\"`\\' ,  )\\' \\'\\'% `\\'*` \\'`\\' `\\' \\' ` `
 >  h\\',,,\\',,\\',i\\'`?,í,\\'\\'(,% ,` | ,,  \\"\\',`\\',í \\",\\'   \\',`\\' `\\' | \\'  `  \\', \\' |  \\' \\" `
 > \\"\\',  \\'  \\' \\'\\'   ` \\',\\' \\' |\\'\\',\\"\\'\\'\\' \\"\\'h,% ,|\\')\\' \\'\\'`\\"|\\'`\\"r`\\'`\\'rt\\'/  \\'T  \\'  
 > c,\\' Y ,\\' \\'` \\" \\'`\\', \\'
 >  ,,,, ,\\'  , ,, ,,, ,,h,, ,,\\' ,,,,, , ,\\'\\',,, ,\\" \\',` \\"\\' \\"\\'),|,, \\"\\'|\\"\\'
 > % , \\', , ,, , , ,  , ,   ,  , ,  , ,  , ,,,|   \\"\\'% \\'`\\'\\' \\' i,,\\', \\' ,| rf c,, , ,,,,,, \\' ,
 > \\" \\',, ,  `
 >  Sl>\\',\\' ``\\'\\' )\\'|\\'\\" ,`)` ` ` \\' ,|\\' ,\\' %\\'\\'l\\'  ,\\' `, ,\\', \\'%`i \\'\\'\\'\\" \\' \\"\\"\\'
 > \\'`\\"% \\'\\' \\' \\"\\'   n,` \\' , `\\' \\', ,\\"  \\' \\'\\' \\"`  `\\' \\"% `\\"| \\'\\" ,n ,
 > , , \\',,, `\\',   j/  ,,, ` \\'  \\' ,  \\'
 >  , , , \\' \\' `\\' \\' \\' \\'\\' \\' \\"\\" \\"\\'h`  \\' ` ` \\' \\' \\' `, \\"\\' , ,, \\'  |  \\' \\' `  ,  \\' \\'
 > \\" \\', ,,, , ,,, , ,,>`, | S  , ,,, ,,, , \\" ` ` `,,,% rt/ , , ,%? ,
 >  , ` , \\' U \\'  \\' , ,, ,,,  \\' ` , \\' \\' ,   ,,, l  \\', , , h , T   , , , , , , \\' ,
 >
 >   ,\\' ,|, ,\\' \\", ,,q`,,  ,\\' a, \\' ,, |  | \\'` \\'  \\' \\', \\'l ,, `, \\'  , \\",,   , , ` ,,,,  |,
 > ,  ,,, ,, ,,,, , , , ,, , , ,, Z ,n, ,q ,,  ,\\' ,, , % h ,|
 >   ,i,),, \\' , \\'  `,  \\"\\' ,\\',\\' \\"  \\',, F,% \\' ` ,h, , ,, ` \\' \\' \\' \\'`\\'   ,, , ,  ,  ,\\'  \\'
 >  , , , ,,  ,  , r`t \\', `
 >
 >  ,,,,,\\',, \\'  , ,  , , ,  \\'\\'` ` \\'\\' \\')` \\',  \\'   ,`\\' | \\"| ,`,\\"  `  \\',  `,  \\'|  \\'\\' , \\'
 > \\" ,  \\' , ,, ,\\'   , , , ,,, ` , , \\' ` , ,  q  %\\'
 >
 >  `, < ,  , \\' > , \\'  \\' \\"\\' \\'  , ,,,  ,\\'  ` \\'  `  \\'\\' ,   , ` , , ,, , , ` ,\\',,  , \\'
 > ,, , , ,,, \\' ,    , 4 ,) ,    `\\' `\\" \\'  \\'\\' \\' r,,,,\\', `
 >  , \\'l,|\\'\\"\\',`, ,   ,  , \\' \\"\\'  `,,  , ,  ,,, \\"\\' ,  \\' ,,/  \\' ,   \\' ,, \\' \\' `\\' `  \\' ,
 >  \\' \\'\\'\\"^`  \\' l, , ,, \\'  , , , ,
 >
 >  ,k>, >`\\', `` \\' \\' % ` , \\"\\',`\\' \\"\\'|%%\\'>\\', \\' \\" `%\\' \\'\\'\\'\\'`\\"
 > \\"\\'\\"\\' \\" % \\'` \\', \\' \\'   , ,\\',,,\\'\\', ` ,`\\' , \\', %\\' \\' \\'\\' ,\\"\\',,\\' \\'\\'`\\',\\'\\' \\',\\'
 > \\" `,\\'` %\\" `\\' , \\' \\",\\' \\' ,  , ,    \\'%%\\'`i,,<\\',\\"\\"|\\'\\',l)\\'`, |, ,,
 >  , ,  ,,,,,, ,,, ,,, , ,,,,,`\\' \\' \\' \\' ` \\'  \\' \\' \\' \\"\\' ,\\"\\'\\",v \\', ` \\' `\\" a`\\'  
 > `%\\"\\' `%\\"\\',\\"\\"\\"\\' ` \\'\\' \\" % ` \\' \\' `  
 >  \\'>,,, \\',, ,l, \\' i,,,, , ,,,  ` h, | ,,,  T n,  ,, , ,   ,|| ,,\\',  ,| \\', , ,, \\' `\\'  ,\\'  \\'
 > |  \\'   \\"\\' ` \\' `\\" \\" \\'`\\' `  ` \\' \\'  \\" \\' \\'  `\\' \\"\\'% \\" \\' \\' \\'\\"\\'\\'|
 > \\" \\' \\"\\' \\', `\\' \\' \\' `\\" \\'\\'  \\' \\"\\'` \\' \\"\\'` \\' `\\"\\'|\\'\\'  \\' \\',\\"\\" \\'
 > \\' \\',%, \\"\\' \\' \\' `-\\" \\'
 >  ,, |,,, | , ,,,, , , ,  ` ,\\'/,, ,\\'` ,), \\' \\' ,|,, ,,,,,,,,,,,,|,,%,  ,,, ,, , \\' % \\'`,, ,|\\"
 > ,  ,      , \\' \\" `| \\' ,, \\'  ,`\\'   \\",\\',\\', \\',\\',\\' ,, ,  \\'`,\\',`  \\' %\\'\\", |\\' \\' \\',\\'
 > \\"|` ,\\'\\',`\\' ,,,\\'),l,%,,,,\\' ,\\',\\' \\",`|%,h ,, ,,,,,,, ,, l
 >  i \\"` \\"\\'\\' \\'` \\"`\\' \\'` \\" \\" ,\\'\\'\\'\\',`\\'%,\\'\\'%\\'\\'T\\' `\\"`  \\'
 > \\"\\"\\'\\'\\',\\' |`\\'\\'\\',`, ,\\'\\"\\', \\' \\' \\"`\\'`\\" \\' \\'\\' \\'\\' \\' \\' \\'``  \\'| \\'\\' ,
 > ,\\'\\",``\\' \\' \\'  \\'\\' \\'\\',` \\' \\" \\' \\'| \\' \\"|\\'í\\' `%\\'\\'%\\"\\' `\\' \\"``\\'` \\'  \\'\\'
 > \\',,`\\"\\"\\'%c,\\' \\",` \\' \\"` ,, \\' , ,\\' `   \\" \\',` \\'\\'\\' \\' \\'  \\'`
 >  , , , , `\\"  , ,, ,`\\' \\' \\' \\' ,\\',)   ,,,,, , , , ` | ,,,, ,, ,\\',  ` \\" `\\' \\'  ` \\' \\' ,  \\'
 > \\'\\"   , \\' \\' \\' , \\' , \\"   , , ` \\',  , ,, ,,\\',  , , ,, , ,, ,%,,\\' \\' \\'  \\' \\'`\\'|\\'  T   |,  ,
 > , ,  , ,  ,, ,, , ,,,,,, ,a,,,
 >  k,\\"\\' ,\\"\\',\\'`>/\\',` \\',\\'  \\'\\"`\\' \\' `\\" \\" \\',,|  ,,, ,li ,   , ,     ,, , ,
 >  ,, , , | , , , ,,\\' , \\'  ,  , , \\',| |    , \\' \\' \\' \\' \\' | \\'| ,\\',, ,  | ,, , a, , ,,,,   ,
 > ,,,`j,h\\" ,  ,%, ),,  ,,,, ,   ,,,,,, ,, ,, , , ,   | ,\\'
 >  ` `\\',  \\" | ,,\\' \\',\\"\\' , \\'%\\' \\' ?,  \\' ,, |,, \\')%>`h\\'%  \\'`  \\"\\' \\' | ,, , |, ,, \\',
 > \\"  \\'` , \\' \\' `\\', ,  \\',\\' \\' \\'  `\\' \\' \\',, \\' `\\',` , \\' , ,,, ,| , |   |  \\'` ,  |,\\'>\\',, ,,
 > ,\\",`|`\\'\\"\\',\\'\\' |`\\' , \\' ` |,, ,, ,,, ,,,,,\\' ,, ,\\'  , \\' ,` ,,,, ,,
 >   , ,` ,\\" , \\" ,\\'\\" `\\' , \\' ,   ,, ,      \\', \\' \\'`\\'` \\' ,,\\" ,<,\\' ,,, , , ,
 > \\'   ` \\' \\'   \\'\\" \\' `\\' \\' `\\' `\\' \\" ` \\'  ` \\' \\"` ` \\"  \\' \\' \\'  \\' | \\' \\' ` \\" \\'
 > \\"\\' `\\'\\"\\' \\' j\\'  \\' \\'`\\' \\'`\\' ,  \\'`   \\'   \\" \\' , ,?,%` ,`,\\',
 >  % ,%  ,, ,q %\\',,,,,,, \\',  \\' ,  \\' |, \\', % \\' ,  ,\\" ,  ,,,,,  ,, , ,,,  ,,,,, , ,, ,, % ,
 > ,,  , ) , ,, , , |  \\'  ,  , `  ,  ,,\\' , \\' ,,, >` , \\' ,,, , ,, \\' ,\\',,, , /\\', , ),,,,, ,, ,,
 > ,, ,,, ,,  , ,,, , ,,%,,  ,,,, ,
 >  \\'\\',,`,,\\' \\' \\', \\"` `  ` \\' \\' \\' \\' \\',`\\" \\'\\'` `\\', ` ` |\\'  \\"\\'`,` , \\'` \\'  `, ` \\' \\'  ,
 > \\'`\\"\\'   \\"\\' \\'   \\" \\'` ,, \\' , \\' , `  \\'  ,   \\' `\\'\\',\\' %,,,,,\\'%\\' \\' ),\\',,\\'\\'\\'\\' , ,\\"
 > \\'\\' ,, , ,  ,  \\',\\' \\' \\"i,\\' `,(,, \\'7  , \\'  ` ,\\' | | ,  , , ,  `  ,\\' ,, ,, h,\\',  , ,
 >  ,,,, , ,,, ,, ,,, ,  ,,,, ,, , , ,, ,,, , ,,  ,,,  %,,, , , ,,%, ,, ,,,í , , , , ,  ,, , `  ,,
 >  , ,  , , , ,  , |,,, `  ,\\' |, \\' \\' ,| , ,  , ,` \\',\\' \\' ,,, , ,`\\', \\'\\' , ,\\'\\'`\\'\\'`),\\'\\", `,\\',\\'
 >  ,  \\',,\\',  ,,,\\' , \\' ,{,
 >
 >  \\'\\'\\')\\",` ,\\"\\' \\' |\\"\\'\\'i \\"\\' \\' `,   \\' \\'\\' \\" \\' \\'\\'  \\', \\'\\'  \\' \\'\\' \\" \\' \\' \\',\\'
 > \\' , \\"\\' ,  \\' \\"\\' \\"\\' \\' \\' `\\' \\'  \\' , , \\'    , \\'\\'|\\' \\"\\" \\', \\'  
 > \\'`\\"\\"\\'\\' |, \\'`\\' \\"   ` ,  ,  \\'\\'  \\'  \\',\\"\\" \\' \\" \\"`  \\'%` \\'\\', \\' \\'\\' ,
 > \\" \\' \\',| \\')\\'\\"\\' \\"` \\'\\' \\'```g,
 >  ,,  ,,,`, |   , ,>, ,,, , , ,, ,,,\\' \\' , `l,\\'\\"\\"\\' `,\\'?  \\' ,\\' \\'` \\' \\' ` ` ` ` ,\\' \\' \\'
 > \\' \\' \\' \\" \\' \\' \\' , ,\\' ` , \\' \\' \\' , \\'  \\"`\\" \\' \\' \\' \\' `\\' \\" \\'  \\' %  \\" ,  , ,,,
 >  , , , ,,, , ,,,ú,,,, ,,,,`,
 >  ,\\',, ,,, ,,,, ,, ,, , |   ,\\' ,   \\'  \\' \\'`  \\',`  \\" \\'  \\' \\' |  ,\\'` , , \\'| ,\\' \\' ` ,` \\' , , ,
 > ,    \\'  ,, \\' | \\"\\",  \\" | \\"  ?,, , \\', `,,,`\\'h\\' h` h| \\' \\' ,\\'Y , ,,,,\\' \\' ,, ,
 >  |  ,, ,,,,, ,,,,, ,, i,,,,`,
 >  ,,, % , ,, , |,  i, ,   ,\\'c  ,,,, , \\'   ,\\",\\"\\'\\' `\\' \\' `  \\' , \\"\\', \\'\\", ,  , \\'
 > \\' %  \\' |\\' \\', | , , \\' \\'  \\" , \\' |, \\',  ` \\' \\' \\' \\'w\\' \\" , \\'  \\" ,,|\\"  ,, |  `
 > %,, ,,,,h,,,\\' , ,,,, ,,| ,\\'i,,, , \\' ,\\', ,,  ,  \\' ,
 >  , ,  , ,,  , \\' , ,i,,,  , |,, \\', \\' |, | , \\'h,\\",`\\",\\' , \\' \\'` \\'  \\"\\'| \\'/,,\\' \\'\\'` ,,
 > \\'  \\' ,|\\' \\" \\', `,%  ,, \\' \\', , \\'  \\' , \\' , ` ,\\'` `\\' `\\' \\'\\'  , \\' \\' \\' \\',l ` \\' \\"\\' \\'|,, ` \\'
 > |` %\\' \\'`,,,, , , , ,,,, , %i,, , ,,,,, , ,,  , ,, ,, ,,,, ,,,, ,  | ,,, ,, i , ,
 >    , , ,\\',,, , ,,\\',,  ,, , ,, ,,, | ,\\' T ,  , \\", ,,`  % \\'%, |, `\\" |   \\"\\'%,%
 > \\" \\' ,,|,,, 7%`,,  ` \\' ,\\' |\\' ,\\' , , ,, , , \\'\\"\\' \\", ,\\' ,       |, , , , ,,   |, , ,
 > ,, , |,,  ,  , , ,  , , , , ,, \\', \\' , ` \\' ,|  \\' | \\',,  ,  ,` , , \\' \\'
 >  , , , ,   ,,  ,  , , ,, , , \\",\\' ` \\' ` , , , , , \\' ` , , , ,, ` ,, \\' ` \\' \\' ,\\'`, \\' \\"\\'
 > ,\\' ,\\' , \\' \\'\\"\\',\\'  \\' \\' \\',`\\'| \\'  \\'`\\'\\'\\' \\'  \\' \\' \\'>,,,,, ,,,,,,, ,, , ,,, ,,,,,,,,, ,
 > ,,,,,)\\',,, ,, ,  ,,  ,,,,,,
 >   ,,  ,\\',,,,,,, \\'| ,, ,? \\',`,|` \\'\\',  \\' \\"\\'` \\'|  \\', ,,\\'` \\'\\'|\\'\\"\\" \\'  \\'\\' ,\\',\\' ,`\\'
 > ,, \\"`, , \\'` \\' ,\\'\\' ,\\" \\"`\\'  \\' `   \\' ` \\', , \\' ,\\' , \\' \\' , \\'  ,` \\',\\'`\\' \\'  \\'
 > \\'\\"\\"\\"\\' \\' \\'\\' \\"%\\'| \\'  \\'\\', \\'  \\'\\'(,\\' ,  \\',,i  \\',   ,`,` \\'\\',  ,,\\"``  ú ,
 >  , , \\' \\' , , \\" \\' l \\',,,l( \\', \\',  \\' \\' \\', \\' , \\"\\' \\' , ,,  \\' ,\\' \\"  \\' \\' \\'   \\' \\' \\' \\'\\'
 > \\'\\" ` `\\'`  ` \\',\\' \\'   \\'`h` \\"\\'`\\'\\" \\'`,h , ) ,,,` \\'     |\\" \\' j\\',,, ,\\' ,% , ,,, ,
 > )
 >  ,\\'\\' ,\\' |\\'  \\', ,,\\'| ,,,| \\' `` \\' \\'\\'| ?`\\',`%\\' \\', \\' \\'  \\' \\' \\', ,, | \\', , \\' , \\' `, ,, , \\" \\'
 > ,` \\' ,, ,  ,  \\'  , , ` \\' , `  ` \\'\\',\\'  \\'\\'\\' ,,,,,\\",\\"  ) %,`, \\'` ,, ,, , ,, , l, , i ,
 > ,, ,,\\'` , ,,,\\' ,, ,\\',h,   ,N ,,í, ,  ,  ` h
 >  , ,, ,,,)` ,,  ,,, ,,, ,T,,,   ,, ,, \\" , \\' \\' \\',\\"\\' \\'\\" l,\\' , \\'`\\'  |\\',\\'`\\' , \\' , |
 > \\' \\' \\' \\' \\' , \\' \\" , , , \\' , , , ` , ,  , , , , ,   ,, , ,,  ,, ,
 >  ,, ,,,,, l\\' , ,,  ,,,,,, ,, ,,  |, ,j,,, ,,, |,i` \\',,  \\'\\',\\'|\\' , ,   \\' \\'  ,\\'  , ,\\" \\',\\' ,%
 > \\"`   , \\' ,, , ` \\',  , ,, , ,   ,\\' ,, \\",\\"\\' \\' , \\'  ` , , \\'  \\'` ,\\' , ,,\\'\\'),\\'` \\' \\' `
 > \\',,  \\' \\'   `, \\"  ,,\\' , , ,  , \\' ,\\' | `   ,)`}
 >  S h ,,, ,, \\', ,,,,| ,,,,, , | , ,, ,,,,, ,,, ,|, ,, ,, ,,,\\'l \\' , \\', | ,,\\'`\\'   , \\'`\\', \\' \\',\\',  
 >   , \\' \\' \\' \\' \\', \\' ,  ,\\' , , , | , \\' , ,|,  `  \\' , ,, |\\"\\'| ,|,,\\', I,\\',\\"\\'%, ,,
 > \\',,,,\\',,,,\\" ,% ,`\\"\\', \\'% `\\' \\'| \\', \\" `` ,\\',%%y,c
 >  , ` ,\\' \\' , ,,  \\', \\"\\' \\',| \\' \\' \\' \\' /\\', ,,\\' \\' i\\', | ,\\'|,\\"`\\' \\' \\'\\'\\'>, \\'`,\\'g |`\\'\\'
 > \\"`\\",\\' \\" \\"\\'\\' \\"\\', \\' \\' `   `\\'  \\' \\" ,, \\'`\\'   , \\" \\'  `  \\' \\',\\' `\\'
 > \\' \\' %\\' \\',,\\" \\' \\"\\' ,, ,\\',| q` \\'`\\',  ` `\\"\\'\\',q|`\\'\\'`\\'\\' ,%\\"\\'\\',  \\'\\' `  , ,    ,
 >     , ,, , %,,,,  ,, ,,,\\'  \\' , ,, \\'  ,     , , , ,,, `\\' \\' \\' \\' ` ` \\" `\\' \\' \\'  ,,,,,
 > ,,,,,,, ,, ,,  , , , ,,,, \\',,,|| \\'\\" ,`\\' \\'`\\' p\\'4
 >  ,,| |< ,`  , , (\\' ) ,|,,h%, \\' \\'| ,|\\"  ,,,,, ,,|\\'\\'  \\' ,,, , \\' ),, \\'  ,\\',,,
 > `\\"\\',\\',,l,,,,, \\' ,,  , ` , \\' ` \\' , ,  ,, ` \\'` ,, ,,,,,,, `, \\'` ,, \\'  | ,\\', rt`\\'  \\'` ` ,
 > ,,  \\'|   \\' \\'  \\' ,    \\' , \\' ` ,, `  , ,\\', ,  \\' \\' , \\' `\\' T
 >  , ,,,,, , ,/%|,, ,, ,, ,,,  ,, ,,, , ` |,,, ,| , ,  ,  , ,, , ,, `,, \\' , %  ,|\\'   \\' ,   \\' ,,,
 >  ,,   ,  , ,,, ,,|,,,, , , ,, ,)> ,,, ,, \\' ,`   , ,,, `\\"`,\\'\\'\\", ,,|\\'|  | |  \\',\\' \\'
 > \\'\\'\\'`  `, \\'  `\\' \\' ` `\\'`\\'\\'\\' \\'\\"  ,\\" `  ,
 >   ,i%`\\",\\'j |  \\'  ,|\\',` `  \\' ,,  ` \\' ,, ` ` ,,, ,  \\"  ,\\' `,h\\',\\' `T, \\'| |\\'` \\' |`
 > ,>|` ,, , , ,  , , , , ,  \\' | ,   ,,i,, ,\\' , ,, ,,, ,,,,, ,,, ,| , , , ,  , ,, ,  \\' |, ,
 > ,,, rt , , , , , ,
 >
 > To jest konkretna porażka i kompromitacja
 >
 > P.S.
 > jak by jeszcze ktoś mial wątpliwości, to kartka byla naprawdę równo położona, niepoplamiona,
 > nie pomazana itd.
 > Proszę o pomoc czyli jakieś wskazówki, albo link do konkretnego programu, bo nie chce mi się
 > opuszczac pingwinka tylko poto, żeby w wingrozie coś zeskanować :-]

Nie wiem o co ci chodzi. Przeciez ten arabski tekst jest chyba dobrze zeskanowany?


Przepraszam, nie moglem sie oprzec ;)

Offline Remigiusz Witkowski

 • Users
 • Guru
 • *****
 • Wiadomości: 594
  • Zobacz profil
NVIDIA Problem
« Odpowiedź #5 dnia: 2005-09-02, 22:18:22 »
2005-09-02 22:03:42 de_laurent napisał:

> 2005-08-31 10:52:13 roca napisał:
 >
 > > mam pytanie czy istnieje jakiś dobry OCR dla Linuksa (najlepiej dla SuSE 9.2). Sprobowalem
 > użyć
 >  > tego co sie dumnie nazywa \\"Program do skanowania i rozpoznawania pisma\\" czyli
 > Kooka,
 >  > ustawiłem skanowanie na czerń i biel, wsadziłem do skanera elegancki wydruk, z którym
 >  > FineReader, czy nawet inny najbardziej lipny program dla winzgrozy nie ma zadnego
 > problemu i
 >  > uzyskałem następujące rozpoznanie zeskanowanego obrazu:
 >  > `\\',,  \\" \\'%,\\', \\'  \\'/\\'\\"\\',\\'`,  \\'`,\\' \\'`\\' \\' \\'\\"\\'`\\",\\' \\' |  \\', \\'`%\\' \\' \\"
 > \\'
 >  > \\'\\", \\">` \\' ` \\' ,>\\' , \\' ` ,  ,| \\'` \\'  i\\' \\' \\' \\'  \\' \\' \\' , | \\'  \\', \\"
 > \\"`
 >  > `\\"\\'` ,,, `i \\'\\'  \\' ,, ` ` \\'\\"\\"%`\\'`),
 > ,`\\',\\"\\"\\',`\\'`\\',\\'\\'\\'\\'`\\',\\'\\"\\'
 >  >  ,, ,,\\'  ,  %,,,\\',), ,,,, , ,\\' `\\' ,, ,,,,,, \\'`, | `,, \\' \\'\\"\\'  \\" ,, \\'` ,,, ,,\\'
 > |, , ,\\'
 >  >   \\' \\' , | ,\\'  \\' ,,,  , , , ` ` , \\'  \\', , ,  ,,`T , ,,, ,\\'\\'\\', `,%,, ,h,\\'i,, ú,,,%U,  ,
 > ,,,š`\\'|\\'
 >  > \\'
 >  >  , ,  a\\' \\'  , \\',`\\'  \\' % ,,\\'\\"\\'   \\' \\',\\'  \\"  \\'%`\\"\\", \\" \\'\\'` ,\\'
 > \\"\\'\\'\\'`/
 >  > , \\' \\' \\' %` `\\'` \\"  \\' ` \\',\\'  (  \\'  \\' `  \\' ,, \\'  \\'\\' \\'  \\' \\',\\" , \\' \\' ,\\' `\\'\\'  \\'   |
 > `
 >  > \\"\\' \\"`\\' \\"\\' \\"%\\'`  \\' `\\'\\' \\"h\\'l \\'(|\\' \\'\\"\\"\\'  ? \\' ` \\'
 > \\'\\",\\'%\\' `
 >  > \\' \\'`% \\' ž
 >  >  \\'   \\"\\' \\'`\\'\\"\\"\\"\\'`\\'\\' \\'\\"   `, ,\\' l\\' \\'\\',\\' \\" \\' , \\' \\' \\' \\'\\'\\'lT` \\'
 >  \\'  ,
 >  > , \\',, ,, ,,  \\'  ,  , , ,  , ,  \\'  \\'| ,\\' ,  ,,\\' ,  |, ` ,   , , , , , , ,, , ,,}\\' , ,, ,
 > ,`,,,y
 >  > ,,`, , , ,,,, , , , , , ,  ,  ,,% ,,,, ,l,`   ,h
 >  >  )< \\', \\'\\',` ,\\"` \\',\\",, \\'\\',\\',\\'>,\\", \\"\\'\\' \\' |\\' \\'\\'\\',  \\' ` |
 > \\",
 >  > ,\\'\\'\\"`|,\\' \\'\\' , \\' % , \\' , ,\\' ` \\' \\"\\' | `\\' | \\' ` `   ` \\' ` `\\'\\"  ` \\'  \\' | \\'` ,,
 >  \\'\\'\\'
 >  > \\"  |,`\\"\\"\\"\\"`T\\'\\"\\"\\'k \\"`\\" \\'`\\',\\"\\'\\')``\\'` \\'
 > í \\'
 >  >  \\',ú|,,,/ \\',  ,| , ,| , ,,` ,,  \\',  \\', ,   ,,  \\',,\\'` \\', , ,` , , \\' , \\' \\' | , \\' , \\"
 > ,`
 >  > \\"\\' ,, ` \\' ,` \\' ,  \\"` \\'  , ,,, >  , ,  ,  ,,,  ,,,, , , ,,\\'  ` `\\' %
 > >,,,\\',   ,
 >  > ,\\',j| ,,, )\\'`,,, , ,,%,`,,|,,\\' ,,\\'  \\' , %\\"\\' \\' `/\\',%  , ,
 >  >  `\\' \\' ,,  \\'  ,, ,     ,j, ,, | `\\'|\\' ,\\'   ,| \\'\\' ,% \\' , |,\\'` ,  \\" \\"   \\'   \\' ,  
 > \\'
 >  > \\" , \\'   \\'  , \\' \\',  ,,   , ,  ,, ,   , \\' ,  , , l\\"\\', \\'l,| ,\\' | ,,  ,,, `/,,,` ,
 > ,
 >  > ,,,,,kU ,|,|,u ,
 >  >        ,    , , ,, ,    , , |  , , , , \\', ,rt  ,,, \\" ,, ,`, \\', |\\' \\' ,`  \\',    ` \\' \\'|
 > , |
 >  > \\" , \\" , ,\\'   , , \\'  `\\', , , %, , ,\\' , ,, ,, , ,,%|\\'%),,, ,  i l,  | ,, , ,i,
 > ,T\\',,,,
 >  > ,, ,\\' ,,,,   \\',rt,,h ,  , , ,
 >  >  , \\'c q\\',  \\'  `\\' ,  \\' \\' \\"\\'` \\' \\'  \\',,,,  ,  ,     \\'  \\'   \\' \\' `  \\' ` \\' /\\' \\' \\' \\'`\\' \\'%
 > \\' \\'| \\'
 >  > \\' \\' \\' ` ` \\"%\\" \\"\\'`,\\" \\' `\\" \\"\\' \\' `\\' \\'\\' \\"\\' \\' \\'  \\' \\' \\'   \\'
 > `\\'
 >  > \\"\\" `\\'\\' \\"4 ` \\' ,,
 >  >  *\\'  , ,    ,\\' \\'  \\'\\' \\" ,  \\' , \\',,,,|\\" ,,,\\'`\\' \\' , \\'  \\"\\' \\'` | \\' , \\" \\'
 > \\"
 >  > \\', ,  \\" `  \\'\\", |  ,  \\"` \\'\\'|` \\" / \\' \\'` \\' \\' \\'`\\' \\' \\" \\' \\'  l | \\'
 > \\'`\\' ` \\'`
 >  > \\", \\' \\',| , )%)w` \\"i\\' ,,  \\' \\'``%a)`\\' n |,,\\',S, , ) ,`,>, IU`  n
 >  >   k %%\\"\\'\\', ` \\'|  \\"`\\',  \\'c>     \\'` ,,)\\"\\"\\'\\" , \\' \\' | \\'7 \\'  \\'
 > ,`
 >  > \\"  % , , \\' ,\\' \\'  \\' , , , , \\',  , \\'  , , ,  , , |,\\' ,,,, ,h\\', \\' | \\' ` |,    \\' ,, ,,\\'
 > ,,
 >  > |\\' |,  ,,, ,  ,,  `,,,    \\',\\'  ,,  ,  , `,
 >  >  p\\' `\\' ,,   \\' `% 7   , ,  ,,, , ,,,,,,, ,, ,,  > \\' \\' \\'`\\' \\'  , , , , , , , , , ,
 >  >  ,,,` , , `,|\\'\\'|\\',,\\',, , ,,\\',,, ,, ,  , j,\\'/ , |\\'   ,,` \\' \\'  \\' | ,,| / , ,\\'  \\' ,  \\',` `
 > \\' ` ,
 >  > `\\'  \\' \\'\\"\\'  \\'\\' \\' \\'  \\'>\\"  lrt   \\' , \\' ` ` \\' `|, , \\' | , \\',, ,,,\\' ,,, \\' ,| ,,
 > \\' , , ,
 >  > ,   ó,, ,,,   , \\' , , a , ,
 >  >  \\', \\',\\'%`  \\' \\'y,,, `\\' , \\', \\', , ,,, ,,,i,,`,  ` ,\\', ,`\\' \\', , ` \\'  , `\\',\\'  \\' , ,,,\\' ,\\',
 > `\\'   \\',
 >  > ,  , \\'   \\'  \\' \\' |\\' \\' \\'` |\\',, % `\\'`\\'   \\')  , ,` \\" \\' `\\' , | \\'  , i,,, ,,,,,  ` \\' \\'
 > ú,
 >  >  ,,,, ,`\\'  ,   ,, ,   ,, , ,, ,  ,` ` \\' , , , ` , ,, \\' ,,, ,, ,  , \\', ,, , ,   ,   , \\' |
 > \\' \\',
 >  > `\\'  , , , ,,` \\', , , , ,   ,  ,  |   ,
 >  >
 >  >  , \\' ,\\' \\',% ,\\' `\\' \\', \\"   \\' \\',\\',\\' \\' `,\\' ,,, , \\'  , \\'  ,`  \\'% ,,,, 7  ,  \\'   |, ,  `
 > \\',   ,
 >  > | ,,`, \\"  \\'` \\'  , , \\' `\\' \\" , ,\\'`  ,,  \\'   \\'   \\'\\' \\'\\",\\',l\\',c\\'>\\'/ \\' `  \\'
 > ,,,  ,
 >  > , , , ,k , ,,h,
 >  >  ,,,,\\',/\\",, > ,, ,,  ,,, l,,, \\"|i , , )    \\' \\' \\' \\'\\' \\'` \\' | | \\" ,\\'  \\'\\'`
 > \\'
 >  > \\" \\" `\\' \\' \\'  ` ` \\" \\' \\' \\' \\" ` \\'  ` \\' ` \\" \\' ` `\\' \\'`\\' ` ` \\"\\'
 > \\'`  \\'
 >  > `\\' \\' \\"`\\'`\\' \\"\\" \\"\\' `\\"\\'l,|j \\'h\\' ` `  i,\\" \\' > l  >  , \\'
 >  i  ,
 >  > 5,\\'   , \\'   \\'
 >  >  , `, , ,, , ,, ( ,  \\',,,,,,,,, ,|,,,,, ,\\'<\\' , ,   ,>,  \\'    ` ,   , , \\'  \\' \\'
 > \\'| \\'  \\'
 >  >  ,, ,,  |  , ,` \\' ` \\' `\\' ,\\'|\\'  , \\' , , ` \\'\\',\\'\\' `\\'`\\'\\'\\' \\' ,  \\' \\'` \\'|,,  , `, ` \\'  ` \\' `,
 > ,,\\' \\' `
 >  > \\' \\', rt  h
 >  >  ,,, , , ,  , , \\' ,  , ,\\',    ,\\' , , ,  |  , \\' ` , \\'  , `\\', ,  , | ,  , , |  , \\',   ,  
 > \\', ,, ,
 >  >   ,,   | , , \\' ,|  ,, \\' \\'`\\' ,, ,?\\" `  ,, ,,,,,, ,  ( , ,,,,,, \\' , ,\\"`\\' , , , ,
 > \\'
 >  >  , \\' , \\' ,`,<\\'  \\" `,,,,,,,,,, ,%  , \\' }\\'\\' \\' \\' , ,,,,,,,\\' \\" \\'/,,`  \\' ` ,
 > \\"\\'  
 >  > ,| \\',  , ,,  , \\"` \\' \\' , ` \\' \\' \\' | \\' \\' \\'%\\' \\',/\\', , , h l ,  n,,, , ,i,`,í,,  ,,
 >  > \\"`\\'|\\" \\', ,,,,, , ,|, , ,, /,  ,|,,, ,
 >  >  ,,\\',,\\'|,\\',` \\'` ,\\' ,,\\' \\' \\'`,  |  \\',, ,  ,  \\' `\\" `, % ,\\'|  \\' , \\' , , \\' ,\\',  \\' ,  \\'`
 > \\' ,\\'
 >  > \\'  \\'  \\" , \\' \\'\\',  \\'\\'`  ` \\'  \\',\\' \\' \\' , \\'  \\' \\' ,\\'|, ,\\' \\" |\\' \\' \\', \\' /, \\'  |
 > \\',ll,,,,,
 >  > \\',| ,\\'   , \\' `\\' , \\' ,|), >T,,,\\'rt, , ,,,,, ,,, ,i ,,    ,%
 >  >  \\' \\' \\' llT\\'`, \\', ` %,, ,,,`\\' \\',, \\'` `,`\\' \\",\\' ,, % \\' ``\\"\\', \\'  \\' `\\"` ,\\',   \\'
 > |` ,`
 >  > \\'  , , | , ,\\'   ,` ,  ,      ,, ` , | \\'\\"\\'\\"\\"\\",\\', ,\\'\\', \\'7 %\\'\\',
 > |,,%,,,,\\',
 >  > \\',\\',,i ,u,`\\' , ,,, , ,,%, ,, ,|,, , , í, , (
 >  >  \\',\\" ,, ,,,,\\' , ` \\' , ,    , | \\' ,\\' \\',\\'`, \\' % \\', \\' ,\\' \\',`,  , ,\\' ,\\'| \\' , ,,  , \\'|
 > \\"`
 >  > \\' \\'`  ,\\'  \\' , \\'  , , ,   |, \\', ` \\', ,\\' ` , \\' ,, ,,,,,,,>,,,,, \\' ,,  ,,, \\', ,, ,  ,,,
 >
 >  > ,/,\\',\\'  ,,,, ,, , y , ,,, ,,,,)T, , ,, ,
 >  >  ` ,\\' ,%\\'| , \\"\\'j \\",   %\\"\\"` \\'       , \\'` ,,) \\'`\\"\\' \\'`|,` , ,`%  
 >  ,\\'
 >  > \\'%% , \\"`  ,   \\', , ` \\', , \\'  \\'  \\' \\' \\", ,,\\' ,   ,\\' ,|, ,\\' \\'% \\'% , \\"\\'`7|,,
 > , ,,,
 >  > ,, ,   ,, ,í,,  , ,\\' ,,,, \\',|\\'\\'\\'\\'\\',,k,,,, , , , ,,,,,, ,wl,
 >  >  4 , ,,,,    , |,, ,,,,, , , ,,,, ,, |, , ,  \\' \\' \\'` \\'  \\" `  \\' \\"\\' \\'    ,,, , ,
 > ` ` \\'
 >  > \\' `
 >  >   c,,`\\'`í ,, , ,,,, ,\\' ,,,,,`|\\',,`,`\\'\\', \\' ,\\',,%\\' ,\\',  ,  | , \\' \\' \\'` `,\\' ,`\\' , , \\'`  ,\\'|\\'
 > \\' \\'
 >  > \\', , ,\\" ,   \\'   \\' \\'`\\"\\', , \\' \\',   \\' \\'  \\' \\' \\' \\' \\'\\'``\\'\\" \\',,`,\\' \\'\\' `  ,`
 > \\"\\'|
 >  > ,,, ,,,),`,\\'(>,, ,,,\\',h\\' \\', ,  \\' /,`,,,,, ,, , ,,,,|, , ,,|, k
 >  >  ,  ,  ,, ,   \\' ,\\'  | , ,  ,,, , | ,,  \\' ,  ,`| \\' ,|, ,  , | , , \\', ,  \\'`   \\' \\' | `
 > \\" \\'
 >  > ,,   \\' \\'\\' \\' \\' , , \\" ` `\\'\\' \\' \\"\\' \\"\\'  \\' \\' \\" \\' ` ` \\' \\'  ,%, \\' ,,\\'`, , , ,
 > <
 >  > ,,\\',, ,c,\\',), ,,,  |, \\',i\\' , ,,, , ,,,,,,,, ,
 >  >  \\'` \\'h,`\\' \\' `,,,, \\' ,\\', , ,, | ,\\'` , \\", \\'   ,\\" , \\'  \\'  \\' \\", ` \\', \\'ž,`
 > \\" \\'
 >  > ` \\' ` ,, , , , ,, , ,\\' \\' \\' ,  \\', \\'  \\' ,\\', \\" \\" ,     ,,í,|,() ,, % > ,  ,
 >  > ,,`/),,\\',,,,, , , ,,,, ,, ,, ,,,,,|,,,`,,, ,,,T\\' , , , ,,,,, , , , ,,,,,, ,
 >  >  ` \\'\\"\\"`\\' \\' `\\' \\'\\"   ,\\" \\" \\' \\'  \\"`\\"\\' ,|,k\\' \\'  `\\' \\' \\' \\'
 > \\'\\' \\' \\'
 >  > \\' ,\\' \\'` \\'%\\'\\",\\',\\' , \\' |\\' , \\'`\\"  | \\" `  \\' \\', \\'  ,\\'  ,  \\' `` ` `, `\\' \\'` \\' `,,
 >
 >  > \\"\\'\\'\\'`\\'  `,\\" >`>, ,,,, \\' \\'\\'| `   ,,?`\\' , , , , ,,,
 >  >  ,, `\\", ` \\' ,,,,,, ,, , \\" c, |\\' , \\' , \\" \\"\\' ,  \\' \\' , \\' ,\\' \\"
 > \\"\\' \\' ,
 >  > \\' , ,,   \\'  \\' \\' \\'\\' \\', `\\" `  \\' \\' `  ` \\' `\\' |    , \\'` \\'` || \\',\\'|\\'` \\', l` ú, ,,,,\\'   ,
 > ,,\\'
 >  > ,,,  \\'(\\' \\' T`\\'\\",,,\\',  ,\\',,,, ,,  , ,\\'  , , %
 >  >   \\'\\', \\'| \\'| , ,,\\", %|,  ,h  \\' \\"`\\' ,, \\',,,|,,\\' \\'\\'\\"`\\'\\'| \\' \\' , /,  ` \\' \\'
 > \\"
 >  > \\'` \\'\\' `\\" ` | \\" ,\\' \\' , \\' `  |,,\\' , , , \\' , ` ` ,  , ,   ,  ,\\' \\' , , ` \\' ,|
 > \\",\\' \\',
 >  >   \\',, | c,,\\',, i ll , , ,, ,k,\\'     , , ,,,  ,,, ,,  
 >  >  `,  ,, , , ,   , ,,, ,, , ,,, , ,,   \\' \\'| , |,   \\'  ,  \\' \\' |,  \\" \\' \\'`\\" \\' \\' \\'
 > `
 >  > \\"  \\' % , , ,  ,, , , ,  , ,, , , , , ,  , , ,,  , , ,  ,
 >  >
 >  >  ,, `,,  ,,,,,, ,,||\\"| , ,\\'\\' \\'\\'\\',\\' \\' \\' \\' \\' \\' \\' \\', \\'| , \\' , \\' \\' `\\"    \\"
 >  > \\"\\'\\'  \\'`\\'\\'%\\', \\' \\'\\"\\'  \\',\\'\\'\\'\\"\\'` ,\\'   ,\\'|\\' ,` \\'\\' ``\\'\\'\\'\\',`\\'\\"|\\',,  ,\\'i`\\' `
 >  > \\'\\'`|\\'/\\'),`\\' \\'\\' %\\",`\\'` \\'\\"%\\" \\' `
 >  >  , ,  ,       \\' ` `\\' \\'  \\"  ` \\' \\' \\' \\'`\\' \\"\\'\\" \\' %%\\"  \\'
 > \\",\\'\\"\\"
 >  > %\\"\\' \\'`,`,\\" 4,\\' \\"  \\' \\' ` `\\"\\' \\' ` \\' \\'  \\' \\' \\" \\'   \\'` `\\" ,`\\'`
 > `
 >  > \\'\\" \\' ` \\'% \\" \\' \\" W\\"\\" `T\\'  \\'\\"\\"|     ,
 >  >  %\\', ,, ,, ,,  \\' , \\' , ,, ,\\',| l,\\' , | \\' \\' |\\' , , , `\\" \\'   `\\' \\'\\" \\'   \\"
 >  > \\"`` \\"  \\' \\'  `\\' \\' \\'` |\\'   \\' \\'   ` \\' ` \\' \\" \\'  |\\" `\\' ,,\\'| \\'\\'\\'``\\' \\'
 > \\"\\'
 >  > \\"\\', \\" \\' `  \\'   \\'`, \\'`c, \\"\\"`\\' | ` \\"|,\\' \\"\\"\\'
 > \\"\\'`\\'\\",
 >  > \\'%\\'\\'% \\' ` ,\\'`\\"\\' \\'\\"\\" \\' \\'\\" |,` i, ,`` \\" \\',h
 >  >   /,, ,,, ,,,, \\',,  ,, ,, ,, ,,,, , , ,  ,,\\',,,  ,,,,  ,,\\', `  , \\'  ,  % \\' \\' \\',|  ( \\'
 >  > \\", \\' \\' \\' \\'` \\' \\' |\\'  \\' ,` \\' \\" \\' | `\\' \\' \\"\\"\\" \\'  ` \\' \\'   \\'`
 >  > \\"`\\"\\"\\' \\' \\' \\"\\" \\' \\' \\' \\" \\' \\" \\"\\'\\'\\' \\" ` \\"` \\'
 > \\"
 >  > \\"` \\' `\\' |  \\"\\' \\' \\" `T\\' \\'\\"\\" `\\' ` \\' , \\' >`
 >  >  \\"\\' `\\'\\' ,` |\\',   ,\\' \\" \\' , \\"\\' ,   \\',,   % `,  `|\\' , \\"\\"` `\\'%\\'`\\',
 > \\' \\'\\'`
 >  > `,\\' \\", \\'`, \\' \\", ,, ,   ,, , `\\"\\'\\' |,  \\'  \\"\\' `    W,í`\\'% \\'` \\' \\',
 > \\'>\\"
 >  > \\'\\'\\' |`\\',\\"\\'`  ,| `\\'\\' \\'` `  \\',, ,, \\'/\\"\\',,,,  ,,,\\",,rt,, , ,,,% ,,,
 > ,,,`,,%,, \\',
 >  > ,\\', ,, ,, `
 >  >  \\' , , ,,  ,,  ,\\', ,  , `, \\' , `,% \\"`|  ,\\',,  ` \\'`  \\" \\' \\" ` \\' \\' \\'  \\' | \\'
 > \\'  \\'
 >  > `\\'  \\' ` \\' \\' \\'\\' \\' \\'  ` \\' \\'  ` \\" `,\\' \\"\\' \\' \\'\\' \\' \\' \\" h\\'\\"\\' ` ,, `\\'\\'`
 > \\"\\'
 >  > \\'\\"  \\" `\\" \\" \\' \\"\\'\\'`` \\"T, \\"\\"`\\"\\"\\"
 > \\"
 >  > \\',<,,w i(`\\",\\' \\" \\" ,\\"\\' \\'\\'\\"\\'5\\'k\\'
 >  >  , ` \\'\\'(\\'`\\"%\\" ,\\' \\' `\\' \\',\\',\\' ,h\\' , , \\',`l\\'\\'7IT`rt\\' \\'  , , \\'\\'``,\\',\\'` \\' | \\' \\'| \\'
 > ,
 >  > \\" , \\' \\' ,  \\',,  \\" ,    , \\' `, \\"\\' |` ` \\'\\'` \\" \\'\\"  \\' ` , \\'` ` \\'
 >  > ``\\",\\' ` , ,   ,\\'\\' \\' \\', \\'` ,\\',, `  ,,   ,, í ,, ,,, |,,, ,)\\',, ,, ,  , , , ,,,, i,
 >  > ,,,,,,,,,  , | ,,
 >  >   \\' \\' ,, \\' \\'  ` \\', ,  \\' ,, \\' ,\\' , ,\\'   ,  ,  \\' % ,  \\' \\"\\' |, \\' \\',,, \\' ,\\', \\' \\' \\' \\'\\' ,
 >
 >  > ,\\',\\"\\', \\"\\'`\\', ` \\' \\'  \\'  \\'  ,\\' ` \\"\\'%\\', \\'`\\' \\'  `y\\'|` ,\\' `, \\'\\' \\',  ,,, ,\\',,,,
 > , , ,h
 >  > ,,,,,, | , , \\',,,,,,,\\', , ,7,  , ,, \\',Y ,,  ,,,, , ,,,, ,,\\',,,
 >  >  \\' \\'>\\'  \\',l \\',,,   \\' ,, ,,\\" \\' \\' \\' \\' ,  , `\\' \\', , ,  , `  ,\\' \\' ` %\\' ,, \\' `, \\'  \\'
 > \\' ` \\'
 >  > , , ,  \\' , i `,\\"\\', l, \\"\\' \\" ` \\" \\'\\'%\\"`, í `, \\"% ,,\\"\\'\\',\\'
 >
 >  > ``,|,, , ,,`ž,\\',,, ,,,,,>,,,,  `  li  \\'\\' \\" ,, ,,,,,i     ,T, ,
 >  >   `\\", , \\', ,   ,  \\'    \\'  \\'%i\\"\\"   \\'  \\',\\'  | \\'`\\'  ` \\" \\'\\"\\' \\'`\\' \\' \\'
 >   \\'  
 >  > \\' \\' \\' `  ` \\" \\' \\' \\"\\'   \\"  \\' ` \\'\\" ` \\'\\"\\" \\"` \\'\\' \\' `\\' n ` %
 > \\'
 >  > \\" `\\'\\' \\', \\'| , ,,,,  , , ,\\' , ,, ,  , ,,,, ,>  ,,S ,, ,,  , ,(  
 > \\'|>,,\\'(\\"\\'  
 >  >  ,,,,, , ,,,,  ,, , ,   , ,,, ,,  ` , , ,, ,, ,   ,,,  , , ,  `  ,  \\" \\'
 >  >  ,    ,, | ,   | ,, ,,,  \\' ,,  , ,,,  \\',,  ,  |,,,, ,  ,\\' , , \\', , , , | , \\' , \\'  , , ,  
 > ,\\', \\'
 >  > \\" \\'  \\'   \\'h,\\" , ` , % \\'\\'), \\' , í , C,,,|`> ,  , ,` ,  ,  \\' \\' \\', , , , , \\' \\',
 >  , ,  
 >  >  ,,\\'  ,    \\'  ,   , \\'
 >  >  ,, ,l,  ,, ,,, \\") \\'  , \\' ,, % , \\' ` ,, l,, ,  ,, ,, , \\'  ,   ,\\' ,  \\"\\' ,
 > `\\"
 >  > \\"  \\" \\"\\" \\' \\'\\'\\' ` \\'  \\'  |  \\" \\'` \\" ` \\', | \\' < |,,,\\' i,\\', ,
 >
 >  > \\',,,,/\\'`    \\'\\',/%,\\'(, ,) \\'?\\" `
 >  >  ` \\'`\\', ,|, ,\\' ,U,\\' \\"\\'`,\\' \\' , ,,, ,, ,   \\' , |\\'|\\"\\'  , ,  \\'  `      ,, | \\' ` ` ,
 > \\' , \\'
 >  > `  ,\\'    \\' ` `  , \\'  \\' ,  |  ,   \\" , ,\\',\\'       |,|  ,,, ,  , , \\' | ,  , \\'  \\' |, ,\\',
 >  
 >  >   \\'\\'% ,\\',\\' \\'\\'``\\"\\'\\'\\'\\',,h,)\\", |,\\'|\\',,,\\', ,,,  |,, ,\\',,\\' ,,  `\\" `  \\' \\' ,
 > \\"`
 >  > \\'| \\" \\'``\\'\\' %,`,,, \\'  ,, \\' \\'(  %, , ,,\\' ``\\'\\' |\\',,u \\' (,W\\", }h\\'s
 >  > |,,j,,,,,,w,`,>,,,,%,,,,,r\\'t>
 >  >  \\'` , \\'  ,,,,,,,`  \\' ,, ,  , ,, | , , ,   , , , `| ,,   \\', \\' \\' \\' \\'  \\' \\'   \\'%, ,\\' ,\\'>\\'
 > |\\' \\'
 >  > \\'| `   , ,,, , \\' \\',,,,\\',,,,,,l \\',,/,,(\\' `,,,\\'\\'  \\', ,, , , ,,` , `
 >  >   \\'%T, % ,,,,h <,>,\\'\\' ,    \\',\\',, `, %\\'   ,\\' \\',, \\',,\\"  |,  \\'\\' \\"% \\'   \\'`,
 > ` ,,,
 >  > ` , , ,|\\'   , \\',,w , \\'\\',,|,l` ,\\'` \\'|||\\',,%>  ííl  ,,<\\'wl,, ,h,\\',,,, ,,,,w,, Tl
 > `|`
 >  > ,,, ,, ,  `
 >  >  ,k % \\',,\\'`,,, , |,,\\',, \\'`\\' \\' ,`\\'\\"` \\"\\'\\', \\"\\'`\\' \\'\\' \\'` \\' \\' \\'\\',  ` ,\\' \\' , \\'`|
 > `  ` \\'
 >  >  \\',,\\' \\' , `  , \\'``\\' \\' ,` , \\'\\'  \\' |\\', , ,\\',,, % ,  \\'\\',,\\',,,,\\'/,\\',,, , ,\\'  h, ,c,,i, ,,,,,,
 > , %
 >  > ,T\\' ,,,,, ,,,, ,, `,`,
 >  >  %\\'` , \\' , , ,` ,,\\',\\" %\\',,, ,\\' %,  , , / , , , ,, , , ,,,,\\',\\' \\' | \\'  | , , ,  | `\\'
 > \\' , ,
 >  >  \\'  , , \\'    ,` hi,,,,ú ,|,,, %,,,, ,, ,,,,,, , ,,T` ,\\',í,,,\\')T |,,%,, (,, ,
 >  >  ,   \\' \\' \\'` \\", , \\' \\', \\', \\' ,  ,  ,  `,, ,, , `| \\', \\',?\\' ,,`,\\'\\'`,, ,,,,,,,,,,\\', ,
 > ,,l,,
 >  > || \\'\\"`\\',,, ,, `  \\'\\"\\'\\',   \\'`(,  | ` \\"
 >  >  ,, ,\\', ,, , /,, %,, `,\\',\\' \\' |   \\"  \\',,,\\' \\' \\",` ,  \\"|\\" \\' \\'\\'\\',\\"`\\'
 > \\'
 >  > `\\"\\" \\"`\\" \\' \\'\\' \\" \\"  ` `\\"`\\'  \\' \\" \\' \\"\\'  \\'
 >  > ,|\\'\\"N\\"\\'\\"\\' \\' \\'\\' \\' \\'\\"` \\'`  \\'`\\'\\' `\\"\\"\\'\\' \\"\\'
 > `,`,\\'(,b\\"\\'
 >  > \\" `  `\\' `\\'
 >  >  ,, ,, \\'`j,\\'\\" \\' ,,\\'`\\'\\", ,\\' ,  \\"\\'\\'\\"j\\',, ,`h `\\' , `  ||,\\'   \\' ` ,, \\' `
 > ` ,
 >  > \\'|, \\'  \\'\\'\\' \\' j\\',\\' ,,, \\'\\' ,  %  , % \\',,,, |,,,  , ,,, ,,,,,,i, , ,   ,, \\' \\'\\' , , ,   ` \\' \\'
 > ,,
 >  > ,,h\\',,,, \\' ,,   \\', ,
 >  >  c\\' \\'\\' , ,` \\'  ,`\\' `\\' `\\"\\', \\",\\", `,|`\\" \\' ,\\' ` \\'`  \\'   \\'|,  )\\' \\" ,
 > \\' \\' \\'
 >  > \\' \\' , \\'\\' \\' , ,, , | ,\\' , , \\',,\\"%   , ,|  7 |,,\\', ,, ,í  ,,   ,, |  ,,  \\' ,,,,,, , ,,
 >  , , ,
 >  > `
 >  >  )`> , , `\\',,, \\'  , ,,   ,,  `  , , \\' ,  ,     \\' , ,\\' ,, \\' ,, \\', , \\'  ,,, , , , ,
 > ,,,  ,
 >  > , ,,W ,,, , , , , ,, , , , ,, , , , ,
 >  >
 >  >  \\' \\"\\'\\'i,\\'%,\\'`\\'|\\' `\\' \\"\\'\\'% \\' `  \\' ,  \\' | %\\' ,` \\"  \\' ` `\\" \\' \\' \\' \\'
 > \\"
 >  > \\"\\" \\' \\' \\' \\' \\' \\' ` \\' b,)  ` \\' ,| \\'\\"\\'\\'\\'/\\'\\' `  \\' ,,`   , ,y,,, `\\' ` `
 >  >  , , , , ,, ,\\', ,  ,,  , , , , ,, , ,
 >  >  \\'  \\',\\' \\' \\',`,,`\\'\\',`|, , ,rt`, \\' \\' ,   , (,\\'  ,  | \\'`\\' ,` \\'  \\',\\', \\', \\"| \\"  \\',\\'`
 >  \\' \\'
 >  > \\' ,h, \\'\\' , ,  ,%\\'`\\', , ,i`,,\\'  ,, ,    ,,,Í , ,, p` , h
 >  >  ,, ,\\'  \\' , , ,,,  ,\\' , ,, \\"  , , | \\' `  , , , , ,
 >  >  \\',l(\\' , \\'\\'  `, , \\" ` \\"`,   `  ,,  ,, \\'| \\' \\' \\', ` `|7  ,\\',> , , ,, \\',,` \\'  
 >
 >  > \\" ,T \\"  \\' \\' ,  , , ,  \\"\\" \\', |\\", , \\' \\' ` \\'  ,, , ,, ,
 >  >
 >  >
 >  >  ,,r\\'t,,\\"\\'\\" \\"\\'\\'\\'\\'` \\"\\' \\'\\'\\"\\"`\\'\\'  \\'  , ,, , ,,, ,, ,`\\'` ,  | \\'
 > \\'\\' ,
 >  > , \\' ,|, , ,, ,,,, | | ,| , , \\' , ,\\'|,  h ,,,p ,,,, >
 >  >  \\' ,,  \\'  , ,,, , \\',,,, ,, ,\\', i ,,,,,,,, ,, , ,,  , , (  |  \\', ,>,, \\" \\'   \\"
 >  , `
 >  > \\' \\"  , `,,, ,rt,,, i|í,,,, , `, ,, ,, ,| `|\\"` ,  ,ú,, k,, ,  ,,, , ,c),l\\'i\\' ,,
 > ,,,,
 >  > ,, ,, \\',
 >  >  ,,c|,k\\' T,\\' \\'\\'\\' ,`,  ,,,,,,/,, ,, , , ,,,,|, ,\\' \\" \\' \\'  , \\'`\\' \\' , , \\'  ` ` ,\\',\\' \\'
 > ,,,
 >  > ,,\\'\\'` ,\\' ,, \\',,,\\' ,\\' \\' \\'  ` ,  , \\'  ` |,\\', ,\\"`,|\\', `,\\", | %`,Z ,%,\\',,\\', , \\'|  `
 >   ,\\'
 >  > `\\',`|`\\'` ` \\'\\' ` \\'`
 >  >  q`` \\'` \\"\\' \\'%\\"\\'\\',`\\"\\'\\"\\'\\' \\' \\',,,\\'\\" \\'`\\',h,?,, \\' |`,,\\"% \\"
 >
 >  > \\'\\',|\\',\\' \\'| , | \\' , \\', \\'  `  \\'\\' \\',  \\'\\' , ,, ,\\' , , ,,,, ,\\', ,,,,,, ,,,,  \\"\\'
 >  > \\',\\',,\\',,%\\',,l`|, ,%,, , ,,, \\'  `  ,,, , ,  ,,,,,,,  m, q , š,
 >  >  p,, , ,,,,,, %, , ,,, ,, , , ,  ,|\\' , ,,,,, ,,,,,\\', ,  ,, |\\',\\'\\',, ,,`\\' |  \\' ,   \\',,,,,,
 >   , ,
 >  >  , , ,  ,,,,,| ),,,|,,,, ,,%,\\'\\' ,  , \\',)a`\\'`\\',,,, \\'  ó,)  ` \\"\\' \\' % , \\' \\',`,,
 >  >  %,\\'\\',, \\' \\' ,,, \\'\\'\\"7,, `,\\"\\"  \\'`\\'|,,,  `,\\' ,, \\",\\"\\'`\\',,\\',`\\'`|\\' \\' \\'
 >   , `
 >  > \\' \\',    \\'  \\' \\'`\\'  , \\' \\'  \\', `,, , \\"\\'\\'\\'`\\"`\\'\\'?l`\\',\\',,\\'%>\\"`\\',\\',%, \\' \\' |
 > |\\'`, |`\\'\\'
 >  > S,,`\\'`\\',`,\\",``,\\'` `
 >  >  , ,,),,\\',  ,, ,,,,,,\\'` \\'\\' \\',  , \\', \\' ,, % ,  \\',,|\\'\\'| |,\\' \\'  `\\' \\' , `, \\' \\',\\' \\"\\'  
 > ,\\'
 >  > ,\\",`,, \\',\\' \\' \\"\\', ,,\\' , \\',`, \\'\\' \\' \\' \\',  \\'\\'\\'\\',i,\\',,`,\\"\\',,\\"\\' \\' \\'
 >  > \\'\\'j`,\\"`\\' ,  )\\' \\'\\'% `\\'*` \\'`\\' `\\' \\' ` `
 >  >  h\\',,,\\',,\\',i\\'`?,í,\\'\\'(,% ,` | ,,  \\"\\',`\\',í \\",\\'   \\',`\\' `\\' | \\'  `  \\', \\' |  \\' \\"
 > `
 >  > \\"\\',  \\'  \\' \\'\\'   ` \\',\\' \\' |\\'\\',\\"\\'\\'\\' \\"\\'h,% ,|\\')\\' \\'\\'`\\"|\\'`\\"r`\\'`\\'rt\\'/
 > \\'T  \\'  
 >  > c,\\' Y ,\\' \\'` \\" \\'`\\', \\'
 >  >  ,,,, ,\\'  , ,, ,,, ,,h,, ,,\\' ,,,,, , ,\\'\\',,, ,\\" \\',` \\"\\' \\"\\'),|,,
 > \\"\\'|\\"\\'
 >  > % , \\', , ,, , , ,  , ,   ,  , ,  , ,  , ,,,|   \\"\\'% \\'`\\'\\' \\' i,,\\', \\' ,| rf c,, , ,,,,,,
 > \\' ,
 >  > \\" \\',, ,  `
 >  >  Sl>\\',\\' ``\\'\\' )\\'|\\'\\" ,`)` ` ` \\' ,|\\' ,\\' %\\'\\'l\\'  ,\\' `, ,\\', \\'%`i \\'\\'\\'\\" \\'
 > \\"\\"\\'
 >  > \\'`\\"% \\'\\' \\' \\"\\'   n,` \\' , `\\' \\', ,\\"  \\' \\'\\' \\"`  `\\' \\"% `\\"| \\'\\"
 > ,n ,
 >  > , , \\',,, `\\',   j/  ,,, ` \\'  \\' ,  \\'
 >  >  , , , \\' \\' `\\' \\' \\' \\'\\' \\' \\"\\" \\"\\'h`  \\' ` ` \\' \\' \\' `, \\"\\' , ,, \\'  |  \\' \\' `  ,
 >  \\' \\'
 >  > \\" \\', ,,, , ,,, , ,,>`, | S  , ,,, ,,, , \\" ` ` `,,,% rt/ , , ,%? ,
 >  >  , ` , \\' U \\'  \\' , ,, ,,,  \\' ` , \\' \\' ,   ,,, l  \\', , , h , T   , , , , , , \\' ,
 >  >
 >  >   ,\\' ,|, ,\\' \\", ,,q`,,  ,\\' a, \\' ,, |  | \\'` \\'  \\' \\', \\'l ,, `, \\'  , \\",,   , , `
 > ,,,,  |,
 >  > ,  ,,, ,, ,,,, , , , ,, , , ,, Z ,n, ,q ,,  ,\\' ,, , % h ,|
 >  >   ,i,),, \\' , \\'  `,  \\"\\' ,\\',\\' \\"  \\',, F,% \\' ` ,h, , ,, ` \\' \\' \\' \\'`\\'   ,, , ,  ,
 > ,\\'  \\'
 >  >  , , , ,,  ,  , r`t \\', `
 >  >
 >  >  ,,,,,\\',, \\'  , ,  , , ,  \\'\\'` ` \\'\\' \\')` \\',  \\'   ,`\\' | \\"| ,`,\\"  `  \\',  `,  \\'|  \\'\\'
 > , \\'
 >  > \\" ,  \\' , ,, ,\\'   , , , ,,, ` , , \\' ` , ,  q  %\\'
 >  >
 >  >  `, < ,  , \\' > , \\'  \\' \\"\\' \\'  , ,,,  ,\\'  ` \\'  `  \\'\\' ,   , ` , , ,, , , ` ,\\',,
 > , \\'
 >  > ,, , , ,,, \\' ,    , 4 ,) ,    `\\' `\\" \\'  \\'\\' \\' r,,,,\\', `
 >  >  , \\'l,|\\'\\"\\',`, ,   ,  , \\' \\"\\'  `,,  , ,  ,,, \\"\\' ,  \\' ,,/  \\' ,   \\' ,, \\' \\' `\\'
 > `  \\' ,
 >  >  \\' \\'\\'\\"^`  \\' l, , ,, \\'  , , , ,
 >  >
 >  >  ,k>, >`\\', `` \\' \\' % ` , \\"\\',`\\' \\"\\'|%%\\'>\\', \\' \\" `%\\' \\'\\'\\'\\'`\\"
 >  > \\"\\'\\"\\' \\" % \\'` \\', \\' \\'   , ,\\',,,\\'\\', ` ,`\\' , \\', %\\' \\' \\'\\' ,\\"\\',,\\' \\'\\'`\\',\\'\\'
 > \\',\\'
 >  > \\" `,\\'` %\\" `\\' , \\' \\",\\' \\' ,  , ,    \\'%%\\'`i,,<\\',\\"\\"|\\'\\',l)\\'`, |,
 > ,,
 >  >  , ,  ,,,,,, ,,, ,,, , ,,,,,`\\' \\' \\' \\' ` \\'  \\' \\' \\' \\"\\' ,\\"\\'\\",v \\', ` \\' `\\"
 > a`\\'  
 >  > `%\\"\\' `%\\"\\',\\"\\"\\"\\' ` \\'\\' \\" % ` \\' \\' `  
 >  >  \\'>,,, \\',, ,l, \\' i,,,, , ,,,  ` h, | ,,,  T n,  ,, , ,   ,|| ,,\\',  ,| \\', , ,, \\' `\\'
 > ,\\'  \\'
 >  > |  \\'   \\"\\' ` \\' `\\" \\" \\'`\\' `  ` \\' \\'  \\" \\' \\'  `\\' \\"\\'% \\" \\' \\'
 > \\'\\"\\'\\'|
 >  > \\" \\' \\"\\' \\', `\\' \\' \\' `\\" \\'\\'  \\' \\"\\'` \\' \\"\\'` \\' `\\"\\'|\\'\\'  \\'
 > \\',\\"\\" \\'
 >  > \\' \\',%, \\"\\' \\' \\' `-\\" \\'
 >  >  ,, |,,, | , ,,,, , , ,  ` ,\\'/,, ,\\'` ,), \\' \\' ,|,, ,,,,,,,,,,,,|,,%,  ,,, ,, , \\' % \\'`,,
 > ,|\\"
 >  > ,  ,      , \\' \\" `| \\' ,, \\'  ,`\\'   \\",\\',\\', \\',\\',\\' ,, ,  \\'`,\\',`  \\' %\\'\\", |\\' \\'
 > \\',\\'
 >  > \\"|` ,\\'\\',`\\' ,,,\\'),l,%,,,,\\' ,\\',\\' \\",`|%,h ,, ,,,,,,, ,, l
 >  >  i \\"` \\"\\'\\' \\'` \\"`\\' \\'` \\" \\" ,\\'\\'\\'\\',`\\'%,\\'\\'%\\'\\'T\\' `\\"`  \\'
 >  > \\"\\"\\'\\'\\',\\' |`\\'\\'\\',`, ,\\'\\"\\', \\' \\' \\"`\\'`\\" \\' \\'\\' \\'\\' \\' \\' \\'``  \\'| \\'\\' ,
 >  > ,\\'\\",``\\' \\' \\'  \\'\\' \\'\\',` \\' \\" \\' \\'| \\' \\"|\\'í\\' `%\\'\\'%\\"\\' `\\' \\"``\\'` \\'  \\'\\'
 >  > \\',,`\\"\\"\\'%c,\\' \\",` \\' \\"` ,, \\' , ,\\' `   \\" \\',` \\'\\'\\' \\' \\'  \\'`
 >  >  , , , , `\\"  , ,, ,`\\' \\' \\' \\' ,\\',)   ,,,,, , , , ` | ,,,, ,, ,\\',  ` \\" `\\' \\'  ` \\'
 > \\' ,  \\'
 >  > \\'\\"   , \\' \\' \\' , \\' , \\"   , , ` \\',  , ,, ,,\\',  , , ,, , ,, ,%,,\\' \\' \\'  \\' \\'`\\'|\\'  T  
 > |,  ,
 >  > , ,  , ,  ,, ,, , ,,,,,, ,a,,,
 >  >  k,\\"\\' ,\\"\\',\\'`>/\\',` \\',\\'  \\'\\"`\\' \\' `\\" \\" \\',,|  ,,, ,li ,   , ,    
 > ,, , ,
 >  >  ,, , , | , , , ,,\\' , \\'  ,  , , \\',| |    , \\' \\' \\' \\' \\' | \\'| ,\\',, ,  | ,, , a, , ,,,,   ,
 >  > ,,,`j,h\\" ,  ,%, ),,  ,,,, ,   ,,,,,, ,, ,, , , ,   | ,\\'
 >  >  ` `\\',  \\" | ,,\\' \\',\\"\\' , \\'%\\' \\' ?,  \\' ,, |,, \\')%>`h\\'%  \\'`  \\"\\' \\' | ,, , |,
 > ,, \\',
 >  > \\"  \\'` , \\' \\' `\\', ,  \\',\\' \\' \\'  `\\' \\' \\',, \\' `\\',` , \\' , ,,, ,| , |   |  \\'` ,  |,\\'>\\',,
 > ,,
 >  > ,\\",`|`\\'\\"\\',\\'\\' |`\\' , \\' ` |,, ,, ,,, ,,,,,\\' ,, ,\\'  , \\' ,` ,,,, ,,
 >  >   , ,` ,\\" , \\" ,\\'\\" `\\' , \\' ,   ,, ,      \\', \\' \\'`\\'` \\' ,,\\" ,<,\\' ,,,
 > , , ,
 >  > \\'   ` \\' \\'   \\'\\" \\' `\\' \\' `\\' `\\' \\" ` \\'  ` \\' \\"` ` \\"  \\' \\' \\'  \\' | \\' \\' `
 > \\" \\'
 >  > \\"\\' `\\'\\"\\' \\' j\\'  \\' \\'`\\' \\'`\\' ,  \\'`   \\'   \\" \\' , ,?,%` ,`,\\',
 >  >  % ,%  ,, ,q %\\',,,,,,, \\',  \\' ,  \\' |, \\', % \\' ,  ,\\" ,  ,,,,,  ,, , ,,,  ,,,,, , ,, ,,
 > % ,
 >  > ,,  , ) , ,, , , |  \\'  ,  , `  ,  ,,\\' , \\' ,,, >` , \\' ,,, , ,, \\' ,\\',,, , /\\', , ),,,,,
 > ,, ,,
 >  > ,, ,,, ,,  , ,,, , ,,%,,  ,,,, ,
 >  >  \\'\\',,`,,\\' \\' \\', \\"` `  ` \\' \\' \\' \\' \\',`\\" \\'\\'` `\\', ` ` |\\'  \\"\\'`,` , \\'` \\'  `, ` \\' \\'
 >  ,
 >  > \\'`\\"\\'   \\"\\' \\'   \\" \\'` ,, \\' , \\' , `  \\'  ,   \\' `\\'\\',\\' %,,,,,\\'%\\' \\' ),\\',,\\'\\'\\'\\' ,
 > ,\\"
 >  > \\'\\' ,, , ,  ,  \\',\\' \\' \\"i,\\' `,(,, \\'7  , \\'  ` ,\\' | | ,  , , ,  `  ,\\' ,, ,, h,\\',  , ,
 >  >  ,,,, , ,,, ,, ,,, ,  ,,,, ,, , , ,, ,,, , ,,  ,,,  %,,, , , ,,%, ,, ,,,í , , , , ,  ,, ,
 > `  ,,
 >  >  , ,  , , , ,  , |,,, `  ,\\' |, \\' \\' ,| , ,  , ,` \\',\\' \\' ,,, , ,`\\', \\'\\' , ,\\'\\'`\\'\\'`),\\'\\",
 > `,\\',\\'
 >  >  ,  \\',,\\',  ,,,\\' , \\' ,{,
 >  >
 >  >  \\'\\'\\')\\",` ,\\"\\' \\' |\\"\\'\\'i \\"\\' \\' `,   \\' \\'\\' \\" \\' \\'\\'  \\', \\'\\'  \\' \\'\\' \\" \\'
 > \\' \\',\\'
 >  > \\' , \\"\\' ,  \\' \\"\\' \\"\\' \\' \\' `\\' \\'  \\' , , \\'    , \\'\\'|\\' \\"\\" \\', \\'  
 >  > \\'`\\"\\"\\'\\' |, \\'`\\' \\"   ` ,  ,  \\'\\'  \\'  \\',\\"\\" \\' \\" \\"`  \\'%` \\'\\',
 > \\' \\'\\' ,
 >  > \\" \\' \\',| \\')\\'\\"\\' \\"` \\'\\' \\'```g,
 >  >  ,,  ,,,`, |   , ,>, ,,, , , ,, ,,,\\' \\' , `l,\\'\\"\\"\\' `,\\'?  \\' ,\\' \\'` \\' \\' ` ` ` `
 > ,\\' \\' \\'
 >  > \\' \\' \\' \\" \\' \\' \\' , ,\\' ` , \\' \\' \\' , \\'  \\"`\\" \\' \\' \\' \\' `\\' \\" \\'  \\' %  \\" ,
 > , ,,,
 >  >  , , , ,,, , ,,,ú,,,, ,,,,`,
 >  >  ,\\',, ,,, ,,,, ,, ,, , |   ,\\' ,   \\'  \\' \\'`  \\',`  \\" \\'  \\' \\' |  ,\\'` , , \\'| ,\\' \\' ` ,` \\'
 > , , ,
 >  > ,    \\'  ,, \\' | \\"\\",  \\" | \\"  ?,, , \\', `,,,`\\'h\\' h` h| \\' \\' ,\\'Y , ,,,,\\'
 > \\' ,, ,
 >  >  |  ,, ,,,,, ,,,,, ,, i,,,,`,
 >  >  ,,, % , ,, , |,  i, ,   ,\\'c  ,,,, , \\'   ,\\",\\"\\'\\' `\\' \\' `  \\' , \\"\\', \\'\\", ,
 >  , \\'
 >  > \\' %  \\' |\\' \\', | , , \\' \\'  \\" , \\' |, \\',  ` \\' \\' \\' \\'w\\' \\" , \\'  \\" ,,|\\"  ,, |
 >  `
 >  > %,, ,,,,h,,,\\' , ,,,, ,,| ,\\'i,,, , \\' ,\\', ,,  ,  \\' ,
 >  >  , ,  , ,,  , \\' , ,i,,,  , |,, \\', \\' |, | , \\'h,\\",`\\",\\' , \\' \\'` \\'  \\"\\'| \\'/,,\\'
 > \\'\\'` ,,
 >  > \\'  \\' ,|\\' \\" \\', `,%  ,, \\' \\', , \\'  \\' , \\' , ` ,\\'` `\\' `\\' \\'\\'  , \\' \\' \\' \\',l ` \\' \\"\\' \\'|,,
 > ` \\'
 >  > |` %\\' \\'`,,,, , , , ,,,, , %i,, , ,,,,, , ,,  , ,, ,, ,,,, ,,,, ,  | ,,, ,, i , ,
 >  >    , , ,\\',,, , ,,\\',,  ,, , ,, ,,, | ,\\' T ,  , \\", ,,`  % \\'%, |, `\\" |  
 > \\"\\'%,%
 >  > \\" \\' ,,|,,, 7%`,,  ` \\' ,\\' |\\' ,\\' , , ,, , , \\'\\"\\' \\", ,\\' ,       |, , , , ,,  
 > |, , ,
 >  > ,, , |,,  ,  , , ,  , , , , ,, \\', \\' , ` \\' ,|  \\' | \\',,  ,  ,` , , \\' \\'
 >  >  , , , ,   ,,  ,  , , ,, , , \\",\\' ` \\' ` , , , , , \\' ` , , , ,, ` ,, \\' ` \\' \\' ,\\'`, \\'
 > \\"\\'
 >  > ,\\' ,\\' , \\' \\'\\"\\',\\'  \\' \\' \\',`\\'| \\'  \\'`\\'\\'\\' \\'  \\' \\' \\'>,,,,, ,,,,,,, ,, , ,,, ,,,,,,,,, ,
 >  > ,,,,,)\\',,, ,, ,  ,,  ,,,,,,
 >  >   ,,  ,\\',,,,,,, \\'| ,, ,? \\',`,|` \\'\\',  \\' \\"\\'` \\'|  \\', ,,\\'` \\'\\'|\\'\\"\\" \\'  \\'\\' ,\\',\\'
 > ,`\\'
 >  > ,, \\"`, , \\'` \\' ,\\'\\' ,\\" \\"`\\'  \\' `   \\' ` \\', , \\' ,\\' , \\' \\' , \\'  ,` \\',\\'`\\' \\'  \\'
 >  > \\'\\"\\"\\"\\' \\' \\'\\' \\"%\\'| \\'  \\'\\', \\'  \\'\\'(,\\' ,  \\',,i  \\',   ,`,` \\'\\',  ,,\\"``  ú
 > ,
 >  >  , , \\' \\' , , \\" \\' l \\',,,l( \\', \\',  \\' \\' \\', \\' , \\"\\' \\' , ,,  \\' ,\\' \\"  \\' \\' \\'   \\' \\'
 > \\' \\'\\'
 >  > \\'\\" ` `\\'`  ` \\',\\' \\'   \\'`h` \\"\\'`\\'\\" \\'`,h , ) ,,,` \\'     |\\" \\' j\\',,, ,\\' ,% ,
 > ,,, ,
 >  > )
 >  >  ,\\'\\' ,\\' |\\'  \\', ,,\\'| ,,,| \\' `` \\' \\'\\'| ?`\\',`%\\' \\', \\' \\'  \\' \\' \\', ,, | \\', , \\' , \\' `, ,, ,
 > \\" \\'
 >  > ,` \\' ,, ,  ,  \\'  , , ` \\' , `  ` \\'\\',\\'  \\'\\'\\' ,,,,,\\",\\"  ) %,`, \\'` ,, ,, , ,, , l, ,
 > i ,
 >  > ,, ,,\\'` , ,,,\\' ,, ,\\',h,   ,N ,,í, ,  ,  ` h
 >  >  , ,, ,,,)` ,,  ,,, ,,, ,T,,,   ,, ,, \\" , \\' \\' \\',\\"\\' \\'\\" l,\\' , \\'`\\'  |\\',\\'`\\' ,
 > \\' , |
 >  > \\' \\' \\' \\' \\' , \\' \\" , , , \\' , , , ` , ,  , , , , ,   ,, , ,,  ,, ,
 >  >  ,, ,,,,, l\\' , ,,  ,,,,,, ,, ,,  |, ,j,,, ,,, |,i` \\',,  \\'\\',\\'|\\' , ,   \\' \\'  ,\\'  , ,\\"
 > \\',\\' ,%
 >  > \\"`   , \\' ,, , ` \\',  , ,, , ,   ,\\' ,, \\",\\"\\' \\' , \\'  ` , , \\'  \\'` ,\\' , ,,\\'\\'),\\'`
 > \\' \\' `
 >  > \\',,  \\' \\'   `, \\"  ,,\\' , , ,  , \\' ,\\' | `   ,)`}
 >  >  S h ,,, ,, \\', ,,,,| ,,,,, , | , ,, ,,,,, ,,, ,|, ,, ,, ,,,\\'l \\' , \\', | ,,\\'`\\'   , \\'`\\', \\'
 > \\',\\',  
 >  >   , \\' \\' \\' \\' \\', \\' ,  ,\\' , , , | , \\' , ,|,  `  \\' , ,, |\\"\\'| ,|,,\\', I,\\',\\"\\'%, ,,
 >  > \\',,,,\\',,,,\\" ,% ,`\\"\\', \\'% `\\' \\'| \\', \\" `` ,\\',%%y,c
 >  >  , ` ,\\' \\' , ,,  \\', \\"\\' \\',| \\' \\' \\' \\' /\\', ,,\\' \\' i\\', | ,\\'|,\\"`\\' \\' \\'\\'\\'>, \\'`,\\'g
 > |`\\'\\'
 >  > \\"`\\",\\' \\" \\"\\'\\' \\"\\', \\' \\' `   `\\'  \\' \\" ,, \\'`\\'   , \\" \\'  `  \\'
 > \\',\\' `\\'
 >  > \\' \\' %\\' \\',,\\" \\' \\"\\' ,, ,\\',| q` \\'`\\',  ` `\\"\\'\\',q|`\\'\\'`\\'\\' ,%\\"\\'\\',  \\'\\' `  , ,
 >    ,
 >  >     , ,, , %,,,,  ,, ,,,\\'  \\' , ,, \\'  ,     , , , ,,, `\\' \\' \\' \\' ` ` \\" `\\' \\' \\'
 > ,,,,,
 >  > ,,,,,,, ,, ,,  , , , ,,,, \\',,,|| \\'\\" ,`\\' \\'`\\' p\\'4
 >  >  ,,| |< ,`  , , (\\' ) ,|,,h%, \\' \\'| ,|\\"  ,,,,, ,,|\\'\\'  \\' ,,, , \\' ),, \\'  ,\\',,,
 >  > `\\"\\',\\',,l,,,,, \\' ,,  , ` , \\' ` \\' , ,  ,, ` \\'` ,, ,,,,,,, `, \\'` ,, \\'  | ,\\', rt`\\'  \\'`
 > ` ,
 >  > ,,  \\'|   \\' \\'  \\' ,    \\' , \\' ` ,, `  , ,\\', ,  \\' \\' , \\' `\\' T
 >  >  , ,,,,, , ,/%|,, ,, ,, ,,,  ,, ,,, , ` |,,, ,| , ,  ,  , ,, , ,, `,, \\' , %  ,|\\'   \\' ,  
 > \\' ,,,
 >  >  ,,   ,  , ,,, ,,|,,,, , , ,, ,)> ,,, ,, \\' ,`   , ,,, `\\"`,\\'\\'\\", ,,|\\'|  | |
 > \\',\\' \\'
 >  > \\'\\'\\'`  `, \\'  `\\' \\' ` `\\'`\\'\\'\\' \\'\\"  ,\\" `  ,
 >  >   ,i%`\\",\\'j |  \\'  ,|\\',` `  \\' ,,  ` \\' ,, ` ` ,,, ,  \\"  ,\\' `,h\\',\\' `T, \\'| |\\'` \\' |`
 >  > ,>|` ,, , , ,  , , , , ,  \\' | ,   ,,i,, ,\\' , ,, ,,, ,,,,, ,,, ,| , , , ,  , ,, ,  \\'
 > |, ,
 >  > ,,, rt , , , , , ,
 >  >
 >  > To jest konkretna porażka i kompromitacja
 >  >
 >  > P.S.
 >  > jak by jeszcze ktoś mial wątpliwości, to kartka byla naprawdę równo położona,
 > niepoplamiona,
 >  > nie pomazana itd.
 >  > Proszę o pomoc czyli jakieś wskazówki, albo link do konkretnego programu, bo nie chce mi
 > się
 >  > opuszczac pingwinka tylko poto, żeby w wingrozie coś zeskanować :-]
 >
 > Nie wiem o co ci chodzi. Przeciez ten arabski tekst jest chyba dobrze zeskanowany?
 >
 >
 > Przepraszam, nie moglem sie oprzec ;)

 No ja też nie moge się oprzeć , analiza takiego tekstu może trochę potrwać ...........;)

Offline Robert

 • Administrator
 • Guru
 • *****
 • Wiadomości: 2496
  • Zobacz profil
NVIDIA Problem
« Odpowiedź #6 dnia: 2005-09-03, 23:56:40 »
2005-09-02 16:55:05 de_laurent napisał:

>
 > Hym, a probowales ./vuescan
 > Nie ma co uzywac ./configure lub make, bo vuescan to gotowy plik binarny...
 >
 Tak, próbowałem - oto efekt:

bash: ./vuescan: Brak dostępu

to samo było z konta root
Zanim popełnisz grafomaństwo: 1 | 2 | 3
Baza RPM Jak szukać informacji

Offline Dominik Przyborowski

 • Users
 • Guru
 • *****
 • Wiadomości: 747
  • Zobacz profil
NVIDIA Problem
« Odpowiedź #7 dnia: 2005-09-04, 00:16:22 »
2005-09-03 23:56:40 roca napisał:

> 2005-09-02 16:55:05 de_laurent napisał:
 >
 > >
 >  > Hym, a probowales ./vuescan
 >  > Nie ma co uzywac ./configure lub make, bo vuescan to gotowy plik binarny...
 >  >
 >  Tak, próbowałem - oto efekt:
 >
 > bash: ./vuescan: Brak dostępu
 >
 > to samo było z konta root

A ów vuescan ma uprawnienia do uruchomienia????
Zrób chmod 766 vuescan
i wtedy odpal.Offline Robert

 • Administrator
 • Guru
 • *****
 • Wiadomości: 2496
  • Zobacz profil
NVIDIA Problem
« Odpowiedź #8 dnia: 2005-09-04, 22:19:54 »
2005-09-04 00:16:22 Lorenzo napisał:

 > A ów vuescan ma uprawnienia do uruchomienia????
 > Zrób chmod 766 vuescan
 > i wtedy odpal.
 >
Ma uprawnienia, sprawdzałem. Ale nawet gdyby nie miał, to używając konta root i tak by je miał.

Wpisanie tej komendy \\"chmod 766 vuescan\\" kończyło się pojawieniem się nowej zachęty, w następnej linijce, a odpalenie po niej ./vuescan albo znanym już brak dostępu, albo acces denied
Zanim popełnisz grafomaństwo: 1 | 2 | 3
Baza RPM Jak szukać informacji

Offline Ryszard Sierotnik

 • Users
 • Nowy na forum
 • *
 • Wiadomości: 19
  • Zobacz profil
NVIDIA Problem
« Odpowiedź #9 dnia: 2005-09-04, 23:29:59 »
To może po prostu- prawym myszki i zaznaczyć jako wykonywalny. Musi działać.

Offline xis

 • Global Moderator
 • Guru
 • *****
 • Wiadomości: 1049
  • Zobacz profil
NVIDIA Problem
« Odpowiedź #10 dnia: 2005-09-05, 09:49:36 »
2005-09-04 23:29:59 sirrysiek napisał:

> To może po prostu- prawym myszki i zaznaczyć jako wykonywalny. Musi działać.

Wydanie \\'chmod 766\\' jest równoważne kliknięciu i zaznaczeniu jako wykonywalny, zatem obstawiam, że nie to jest przyczyną niedziałania vuescan.

Czy jesteś pewien, że ściągnąłeś wersję dla Linuksa? Istnieją bowiem binarki dla windows i Macintosha.
Spróbuj zassać to:
http://www.hamrick.com/files/vuesca82.tgz

Mi to zadziałało.
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
-- Albert Einstein

Offline

 • Users
 • Nowy na forum
 • *
 • Wiadomości: 21
  • Zobacz profil
NVIDIA Problem
« Odpowiedź #11 dnia: 2005-08-31, 08:43:44 »
Witam wszystkich. Posiadam linuxa Mandrive i nie wiem jak zainstalowac sterowniki do nvidi. Gdy robilem to wedlug instrukcji z popularnych stronek to wyrzuca mi przy kuncu instalacji : Error: Unable to kernel drive module. Wersja jadra to 2.6.11-6mdk. Prosze o pomoc w tej sprawie z gory dzieki.

Offline Szymek W

 • Users
 • Prawie jak Guru
 • ****
 • Wiadomości: 350
  • Zobacz profil
NVIDIA Problem
« Odpowiedź #12 dnia: 2005-08-31, 10:41:24 »
2005-08-31 08:43:44 softtom napisał:

> Witam wszystkich. Posiadam linuxa Mandrive i nie wiem jak zainstalowac sterowniki do nvidi. Gdy
 > robilem to wedlug instrukcji z popularnych stronek to wyrzuca mi przy kuncu instalacji : Error:
 > Unable to kernel drive module. Wersja jadra to 2.6.11-6mdk. Prosze o pomoc w tej sprawie z gory
 > dzieki.

Chyba unable to find kernel modules.
Zarzuć pakiet kernel-headers.

PZDR

Offline Piotr Chmura

 • Administrator
 • Guru
 • *****
 • Wiadomości: 5060
  • Zobacz profil
NVIDIA Problem
« Odpowiedź #13 dnia: 2005-08-31, 13:51:48 »
miekki tomie (khmm... ;-) ) zapodaj lepiej co zrobiles, a nie ze uzywales popularnych stronek... ;-)

i przu koncu instalacji tez nie jest zbyt scisla informacja.. zwykle wystapienie bledu oznacza koniec... ;-)

Offline

 • Users
 • Nowy na forum
 • *
 • Wiadomości: 21
  • Zobacz profil
NVIDIA Problem
« Odpowiedź #14 dnia: 2005-08-31, 17:48:24 »
Wiec tak zaladowalem linuxa przeszedlem do kosoli dalem telinit 3. Myslal myslal na koncu dalem Ctrl+c bo za dlugo to robil. Po tym dalm jeszcze raz telinit 3 i juz bylo ok. Dalem sh nazwa pakietu... (standardowo). Nastepnie zatwierdzilem licencje i info zaistalowal sie sterownik i nak koncu wyrzucil error typu: ze nie moze zaladowac modulu nvidii. No to do pliku xorg.conf w Mandrivie zmienilem napis nv na nvidia i sprawdzilem czy jest Load "glx" (ktory tam jednak byl) za nim byl # 3D i nazwa. (nie pamietam bo sie wywalil). Po tym jak juz wrocilem do usawien bylo ok, ale loga nvidii i wsparcia 3d niestety nie.!!! Wiec jak zaistalowac to od 0 ???